Yazdır

Aktif .

umit_otan_120ÜM?T OTAN - EGE'DEN  

Dere kenarlar? kesmemi?, ?imdi de üniversiteye el atm??. Üniversiteli karde?lerime “ön haz?rl?k” için katk?da bulunmak istiyorum. Abandone olmalar?n? istemiyorum. Bask?n basan?nd?r diyerek, hemen ilk derste “ilk at???” onlar?n yapmas?n?, hocalar?n? ?öyle güzelce sorguya çekmelerini istiyorum…


Sevgili gençler,

?lk derse haz?rl?kl? gitmelisiniz. Bunun için de epey çaba gerekiyor. Ama size bir k?yak geçeyim ve baz? “tüyolar?” çakt?rmadan f?s?ldayay?m. Hocan?z?n en “anl? ?anl?” dönemlerinde sizler daha ilk okullarda sürünüyordunuz. Bu nedenle yard?ma ihtiyac?n?z var.

Yok yok, hocan?z?n seksenli y?llarda yazd??? Sanat, ?leti?im, ?ktidar ve Elveda Ba?kald?r? kitaplar?n? okuman?z? istemeyece?im.

Psikolojik durumuyla da ilgili sizi ?artland?rmak istemem. Bu konuda Vatan Gazetesinde Sanem Altan’?n e?iyle yapt??? röportaj? okuman?z yeterli olacakt?r. ?nternette t?klay?n hemen…

Her sorunuza, “Cesedimin üzerinde tepinse de rahat etmeyecek ki?iler var.” diye kar??l?k vermeye kalkacakt?r. Benden a?abey tavsiyesi, inanmay?n…

?lk derste fazla h?rpalamay?n…

Sorular?n?z? s?radan bir ?eyler söylüyormu?ças?na sorun.

“Hocam” deyin, “?u anda medyan?n neredeyse büyük bölümünün sendikas?z ve örgütsüz olmas?nda sizin ne kadar  katk?n?z oldu?”

“Kaosa kalkan eller”in ne manaya geldi?i üzerine felsefi bir tart??maya giri?in.

“?u and?ç meselesi neyin nesi hocam” diye biraz da aptala yat?n. Sizi –affedersiniz- biraz geri zekal? gibi sans?n. Zarar? yok.

?u ölümlü dünyada onca korkunun “esbab? mucizesi” üzerine bir ?eyler söylemesini isteyin.

Sonra hocan?z?n s?k? takipçisi oldu?unuzu belirtmek için, Habertürk’te kuca??nda çello bulunan han?mla yapt??? röportaja at?fta bulunun.

“Sosyalist bir e?iniz oldu?unu ve 40 y?l? birlikte geçirdi?inizi söylemi?siniz hocam” deyin ve aptala yatarak sorun “Bu k?rk y?l sizin için zor oldu mu?”

Benden bu kadar çocuklar…

Bir de dersi bitirmeden önce biraz g?rg?ra bo?un.

“Hocam bizim hat?r?m?z için bir kere olsun, Ankara’ya gitti?inizde Etlik-Çinçin mahallesi dolmu?una binin ve lütfen korkmay?n…” deyin ve kahkahay? patlat?n…

Hocan?z Ertu?rul Özkök’ün “maceralar?n?” anlatt???m üç kitap yazd?m. Üniversitede medya derslerimde be? y?l boyunca onu anlatmaktan ba?ka konulara s?ra gelmedi.

Asl?nda hocan?zla ayn? kentin çocuklar?y?z. Kendisine kar?? kesinlikle bir art niyetim olmad?.

Kendisini bir gazeteci olarak izledim ve medyam?z?n son 20 y?l?na neredeyse her konuda damgas?n? vuran hocan?z?n “maceralar?n?”  tarihe not dü?mek istedim.

Bunlar? neden yazd?m?

??inizin ne kadar zor oldu?unu anlatmak için…

Tanr? yard?mc?n?z olsun çocuklar…

umitotan@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri