Yazdır

Aktif .

umit_otan_120ÜM?T OTAN - EGE'DEN 

Bir kö?ede MYK üyesi, di?erinde Parti Meclisi Üyesi, az ötede milletvekili... Maa?allah, gazete de?il, sanki parti arenas?... Cumhuriyet’i okurken kendimi CHP Genel Merkezi’ndeymi?im gibi hissediyorum. Bu gidi?ata birilerinin “dur” demesi gerekiyor. Bu gidi?at, CHP’nin de Cumhuriyet Gazetesi’nin de “hayr?na” görünmüyor. Benden söylemesi...

Siyasete “soyunan” gazetecilerle ilgili s?ca?? s?ca??na bir-kaç yaz? yazm??, gerek etik gerek okura sayg? bak?m?ndan eski bir gazeteci ve bir okur olarak kayg?lar?m? dile getirmi?tim. Görünen o ki herkes halinden ho?nut…

Öncelikle ?unu içtenlikle belirtmek isterim. Ki?ilere yönelik hiçbir art niyetim yok. Mehmet Faraç’?n deyimiyle, “K?skançl?ktan kuduran Truva atlar?”ndan da de?ilim.

Mehmet Faraç’?n Cumhuriyet’teki kö?esinin ba?l???, “?ktidara Do?ru Tek ve Büyük CHP!..” (9.11.2010)  Bu yaz?y?  gazete sayfas?na koyanlar ve okurlar ellerini vicdanlar?na koyup kendilerine sorsunlar. Bu yaz? bir siyasetçinin mi, gazetecinin mi?

Efendim, ülkenin iyiye gitmedi?inden yak?nanlar, “CHP sizden niçin yararlanm?yor?..”, “Niçin CHP’ye girip siyaset yapm?yorsunuz?..” diye soruyorlarm?? Faraç’a.

Öyle yaz?yor.

O da bu istekleri k?rmam??, sa? olsun.

Önder Sav, ekranlarda “ate? püskürürken” hemen sol yamac?nda o vard?. Sert ve keskin bak??larla ortal??? süzüyordu. Sonra oradan ayr?l?p, gazetesine gidip yaz?s?n? yaz?yor biz okurlara…

Bir zamanlar aktif politikayla en küçük ilintisi olanlar, gazetede yazamazd?. Bir zamanlar milletvekili teklifini geri çevirmek zorunda kalan Hikmet Çetinkaya bu gidi?ata ne diyor, merak ediyorum do?rusu…

Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerine sorular?m gayet basit ve net:

Aktif politika içinde olan çal??anlar?n?za ücret ödüyor musunuz?

Aktif politika içinde olanlar?n bizi do?ru ayd?nlataca??na inan?yor musunuz?

Bu gidi?at medya eti?ine uyuyor mu?

Hükümet yanl?s? medya “yanda?” ise,  CHP Parti Meclisi Üyesi bir “gazeteci” için ne demek gerekir?

Bir “gazetecinin” yaz?s?na “?ktidara Do?ru Tek ve Büyük CHP” ba?l??? atmas? gözünüzden mi kaçt?, yoksa siz de onayl?yor musunuz?

CHP Genel Ba?kan? hiçbir ayr?m yapmadan halka aç?lacaklar?n? söylüyor. Ben bundan, “göbe?ini ka??yanlar?n”, “bidon kafal?lar?n” da “nasiplenece?ini” anl?yorum.

Madem öyle, bünyesinde çok say?da CHP’li gazeteci-yazar bar?nd?ran Cumhuriyet de tez elden halka aç?lmal?d?r.

Cumhuriyet’teki ?u anki durumun, neresinden bakarsan?z  elle tutulur yan? yok.

Bu gidi?ata birilerinin “dur” demesi gerekiyor.

Benden söylemesi…

Küfür mektuplar?n? da bekliyorum…

umitotan@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri