Yazdır

Aktif .

umit_otan_120ÜM?T OTAN - EGE'DEN  

“Politikac? gazeteciler” tart??mas? içinde “reklamc? gazeteciler” biraz “gargaraya” geldi. Ben “eti?inden, meti?inden” vazgeçtim de “neden” sorusuna bir türlü yan?t bulam?yorum. Herkesin bir yan?t? var, benim yok. San?r?m salakl???mdan…

 

Banka reklam?nda oynayan delikanl?ya bak?yorum ve çe?itli varsay?mlara dal?yorum. Ama sonuçta hepsi “kof” ç?k?yor.

Gerçekten, neden?

Popüler olmak, tan?nmak istedikleri için mi?

Hay?r. Bütün ülkece tan?n?yor ve de seviliyorlar. Televizyonda izleniyor, gazetede okunuyor; sosyal medyada ordular halinde takip ediliyorlar.

O zaman para…

Çok iyi bir gelirleri, Bodrumda malikaneleri, güzel bir ya?amlar? var. Bir bak?yorsunuz burada bir bak?yorsunuz dünyan?n bir kö?esinde. Hayat?n tüm zevkleri emirlerinde. Bundan ötesi can sa?l???…

Eeee,o zaman…

Bu “cennet hayat?n?” ölünceye kadar sürdürebilmek için “depoluyorlar” fikri cazip geliyor. Belki de “?öhretli” bir eski genel müdürün, “Etlik-Çinçin mahallesi dolmu?lar?na binerim korkusunu” bu genç reklamc? gazeteciler de ya??yor olabilir.

Hiç itiraz?m olmaz…

Ama, o zaman “etik” laf?n? a?z?n?za almayacaks?n?z. Öyle bol keseden atmayacaks?n?z. Haberin tüm ö?elerine yer veren programlar yapman?n kas?nt?s?n? ya?arken bir de hayat?n?za bakacaks?n?z…

“Hayat ö?retir” derdim s?k s?k. Art?k vazgeçtim. Hayat?n ö?retebilmesi için istekli “ö?renciler” gerekiyor.

E?er hayat ö?retseydi, bir zamanlar banka reklamlar?n?n “yak???kl?lar?n?”, ?imdi o bankalar?n yerinde yeller esti?ini an?msar, ürperir ve vazgeçerlerdi.

Ben kendimce bir yöntem buldum.

Bir ara yaz?lar?n? keyifle okudu?um bir genç yazar vard?. Sonra bol kahkahal? reklamda izledim onu. Yabanc?la?t?rma efekti gibiydi. Hemen vazgeçtim. O gündür bu gündür okumuyorum.

Her ak?am kesinlikle kaç?rmad???m bir programd?. O genç gazeteci  önce elinde bir telefonla ba?lad?. “Hadi ileti?imdir” diye kendimi kand?rd?m. Geçenlerde bir banka için kar??mdayd?. So?uk du? etkisi yaratt?. Art?k zapl?yorum. Twitter’da “bloklay?verdim”.

Ne yapay?m benim elimden bu kadar? geliyor.

Kim bilir kaç kez yazm???md?r.

Madem hayat ö?retmiyor. Yeniden an?msatay?m:

“Frans?z Gazetecilerin Mesleki Görev ?artnamesi” doksan y?l evet tam 90 y?l önce 1919’da kaleme al?nm??. O gündür bugündür de üzerine ba?ka bir ek yapmaya gerek kalmam??. ??te size bugünlerde de çok gerekli olan birkaç madde:

. Gazeteci, yaln?zca mesle?ine yara??r görevleri kabul eder.

.  Kendi gazeteci kimli?ini, bu kimli?in yarataca?? etkiyi ve ili?kilerini kullanabilecek hiçbir resmi ya da özel kurulu?tan para almaz.

. Ticarete ya da paraya de?gin hiçbir reklam metnine kendi ad?yla imza atmaz.

??te böyle…

Her ?ey bir yana,  hiç ummad?klar?m?n hiç ummad???m “yerlere uzanmas?”, bir yerlerimden parçalar kopar?yor.

Deliriyorum…

umitotan@gmail.com

 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri