Yazdır

Aktif .

umit_otan_120ÜM?T OTAN - EGE'DEN   

Baz? ak?amlar, televizyonda izledi?im “harika” programlar?n dizilerin “kurban?” oldu?unu dü?ünür, üzülürüm. Az önce,  TRT Haber’de “Memleket ?sterim, Ayd?nlar?n Gözüyle Türkiye” program?nda Mario Levi’yi izleyince, “Kalk, bir ?eyler yaz” dedi, içimden bir ses…

Asl?nda neredeyse her ak?am, hiç ummad???m?z bir kanalda ve hiç ummad???m?z güzellikte ve doyuruculukta öyle programlar oluyor ki, “bravo” dedirtiyor. Tabii o s?rada ya birbirine ba?r??an insanlara ya da “ölesiye reyting” yar???ndaki dizilere teslim olmu?lar bu güzelliklerden haberdar olam?yorlar.

Onlar bir yana, ben, “nas?l olmu? da hiç fark?nda olamam???m” diyebileceklerle hiç kaç?rmad???m iki  güzel yap?m? payla?mak istiyorum.

?lki, Özay ?endir’in haz?rlay?p sundu?u “T?k?rtlar”.

Kanal 24’te Cuma ak?amlar? saat 20.00’de yay?nlanan programda, ?endir, “?nternet habercili?i, gazetelerin yerini al?r m?? Pazarlamada sosyal medyan?n önemi ne? Facebook ve twitter hayat?m?z? nas?l etkiledi? Dünya’da sosyal medyaya dair neler oluyor? Siyaset sosyal medyan?n önemini fark etti mi? Günde kaç saatimizi sosyal medyaya ay?r?yoruz?  En çok neleri izliyor en çok nelere gülüyoruz?” gibi sorulara yan?tlar ar?yor, ilgililerle söyle?iler gerçekle?tiriyor.

?imdiye kadar izlememi? olanlar çok sevecekler. Bilhassa “internet dü?man?” bir kö?e yazar?na “?iddetle” öneririm…

“T?k?rt?lar” bitiyor, bir kahve molas? veriyorum.

S?ra, TRT Haber kanal?nda 21.20’de ba?lay?p yar?m saat süren, ama bu k?sac?k zamanda Türkiye’den bir tarihsel kesit sunan “Memleket ?sterim, Ayd?nlar?n Gözüyle Türkiye” program?na geliyor.

De?i?ik bir format? var program?n. Her hafta de?i?ik kesimden bir ayd?n?m?z, kendi hikayesinden yola ç?karak bize bizi anlat?yor, nas?l bir Türkiye’de do?up-büyüdü?ünü, bugün nas?l bir Türkiye’de ya?am sürdü?ünü ve gelece?in Türkiye’sine ili?kin hayalini payla??yor.

Proje tasar?m?n? yazar Muhsin K?z?lkaya, gazeteci Fuat Kozluklu ve yönetmen Ali Taner Baltac?’n?n yapt???; gazeteci Suat Kozluklu’nun da yap?mc?l???n? üstlendi?i programda, Zülfü Livaneli, Y?lmaz Erdo?an, Adalet A?ao?lu, S?rr? Süreyya Önder, Ara Güler, Orhan Pamuk, Ali Sirmen, Taha Akyol, Mehmet Altan, Ali Bulaç, Ümit F?rat, Ekrem Dumanl?, Hasan Cemal, Mario Levi, Hasan Salt?k, Bejan Matur, A. Turan Alkan, Oral Çal??lar, Tuncel  Kurtiz, Sertap Erener gibi ayd?nlar?m?za  yer veriliyor.

Yap?mc? Suat Kozluklu, farkl? e?ilimlerden, toplumun farkl? kesimlerinden ve farkl? siyasal e?ilimlerden dü?ün insanlar?n? bir araya getirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, “Toplumsal haf?zam?z? canl? tutmay? hedefleyen bir belgesel haz?rlad?k.” diyor.

?lgi duyanlar kanallar?n internet sitelerinde gerekli bilgilere ula?abilirler. Baz? kanallar?n internet sitelerinde öyle programlara rastl?yorum ki, hiç fark?nda olmam???m. ?nan?yorum ki sizler de ?a??racaks?n?z. TRT’deki belgesellere bir göz gezdirin, TV24’teki “Tematik Film Ku?a??”n? “atlamay?n” derim…

umitotan@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri