Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Ümit Otan
umit_otan_120ÜM?T OTAN - EGE'DEN    

Onlar? tan?m?yorsunuz, adlar?n? hiç duymad?n?z. “Tomar tomar” al?n?r, “posta posta” at?l?rlar. Ya?ad?klar? çileyi anlatsalar, okuyan bulamaz ve belki de inand?r?c? bile olamazlar. Sizin “ah-vah” çekerek okuduklar?n?z, “bir eli ya?da bir eli balda” olanlar…

Bir gecede i?siz kalan “ecir” dostlar?m?n, arkada?lar?m?n, sevdiklerimin, sevmediklerimin y?llard?r izledi?im iç burkan hayatlar?n?n hiçbir k?ymeti harbiyesi olmazken, “?öhretlilerin” afra tafras? ne yalan söyleyeyim sinirlerimi bozuyor.

?nternette yer alan haberlere göre Ciner Grubu baz? dergilerini kapatm?? ve “çok say?da” gazeteci i?siz kalm??. At?lanlar hakk?nda tek bilgimiz, “çok say?da” olduklar?. Baz? siteler, “150’ye yak?n” diye vermi?.

Kimmi? onlar?

“150’ye yak?n” i?te, hepsi bu…

Evlerine gidiyorlar yapabilecekleri ba?ka bir i?leri de yok. Kiralar, borçlar, bunal?mlar, bunal?mlar…

Y?llard?r o hüzünlü hayatlar? dinleyerek, görerek, içinde ya?ayarak, büyüdüm, ya?land?m.

Bu nedenle, sözüm ona at?lm??lar?n, sözüm ona hüzünlü öyküleri beni bozuyor.

“Kovulduk Ey Halk?m”, “Meslek Yaras?” derken geldik, “Ba??n Öne E?ilmesin”e…

Bekir Co?kun’un kitab?n? okuyanlar bilir de okumayanlar için beni neredeyse “?oke” eden bir bölüm var payla?mak istiyorum:

Co?kun, reklam geliri olmayan, okurlar?n verdi?i “tek liraya” ihtiyac? olan bir gazeteye, Cumhuriyet’e haz?rland???n? e?ine anlat?nca, e?i kalk?p boynuna sar?lm?? ve, “…Bana dü?en ne fedakarl?k, ne bedel varsa ödemeye haz?r?m" demi?.

Allah Allah…

Ne fedakarl???, neyin bedeli…

Do?an grubunda çok iyi paralarla çal??t??? zamanlarda, “Arkada? ben bu kadar k?y?ma ve sansüre dayanam?yorum. Zor dönemden geçen Cumhuriyet’e gidiyorum” dese, anlar?m da...

Ne olmu??

Do?an Grubu i? akdini feshetmi?. Tazminat?n? vermemi? mi? Vermese dava açard?. Sonra Habertürk. Buralardan be? kuru?suz mu yollanm???

En son Cumhuriyet.

Bir de Cumhuriyet’e, “fakir gazeteye” gelenlerde bir ?eyleri bah?etmi? havalar? da seziyor insan.

Y?llar önce Milliyet’ten at?l?p da gelenlerden sonra incelemi?tim de tirajlara hiçbir katk?lar? olmad???n? görmü?tüm.

Ü?enmedim, Bekir Co?kun öncesi ve sonras? sat?? rakamlar?na ?öyle bir göz att?m.

Bekir Co?kun yaz?lar?na ba?lad??? 3 Kas?m 2010 haftas?nda tiraj, 53 binlerde. Bir hafta sonra 11-17 Kas?m aras?nda 51 binlerde. Biraz önce son hafta rakamlar?na da bakt?m. 53-54 bin aral??? sakin ?ekilde sürüyor.

Kimseye bir art niyetim yok. Ki?ilerle de bir i?im olamaz…

“Deste deste” kap? önüne konulup neredeyse açl?kla cebelle?en “kitaps?z” dostlar?n an?msanmas?n? istedim.

“Tuzu kurular?n”, “ac?nd?r?ks?” öyküleri bana fazla gelmeye ba?lad?.

Siz ne dersiniz?

umitotan@gmail.com

 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri