Yazdır

Aktif .

umit_otan_300X225ÜM?T OTAN

?nsanl?k suçlar?n?n asl?nda en gaddar?. O kadar sinsi ve o kadar “bel alt?” ki, “suç” denildi?inde akla en son geliyor, ço?u zaman da hiç an?msanm?yor.

 

Oysa herkesin a?z?nda, yaz?s?nda, ekran?nda; nefretin en uza??nda durmas? gereken gazetecilerin epeycesi tam göbe?inde…

Üçüncü sayfalarda hatmetti?imiz, ekranlarda “son dakika” ile gözlerimize, kulaklar?m?za “pompalanan” o ?iddet haberleri kim bilir nerelerde “pi?irilen” nefretin patlamas?. Gördüklerimiz o denli irkiltici ki, nefrete kafay? takacak takatimiz kalm?yor.

?zmir’in bir türlü bitirilemeyen Üçkuyular bölgesindeki metro çal??malar?n? izliyordum. Ya?l? bir kad?n, “Herhal bitti?ini görmeye ömrümüz yetmeyecek” dedi. Yan tarafta, epey de uzakta duran adam, “?u hükümet var ya, esas sorumlu o. Para vermiyor” diye g?rtla?? yerinden f?rlarcas?na ba??rd?. Kad?n sesini ç?karmadan h?zl? ad?mlarla uzakla?t?.

Adam bu kez bana “sen de bir ?eyler söylesene” der gibi bakt?. “Topu hep bir yerlere atman?n kolayc?l???ndan kurtulmak gerek” diyecektim, ama bitiremedim. Daha üç ya da dört kelime a?z?mdan ç?km??t? ki adam, “gerisini” kendince ke?fetmi? ve yerinden f?rlayan gözlerle bana bak?yordu.

O adam? ilk kez görmü?tüm. O da beni hiç tan?mam??t?, ama ben o adam?n gözlerinde nefreti görüm.

Futbol sahalar?nda tak?m yanda?l??? gibi gördü?ümüz ?iddet, asl?nda içinde kavurucu bir nefreti bar?nd?rm?yor mu?

Sokakta yürürken park etmi? arabalar? tekmeleyen, hasar veren adam?n içindeki nefret kendisine engel olmaya çal??an hiç tan?mad??? birini öldürmeye kadar varabiliyor.

Dedim ya o kadar sinsi ki, dilimize yap???yor ve s?radanm?? gibi oluyor.

Küçücük çocuk be?enmedi?i, sevmedi?i yemek için, “nefret ederim” diyor.

Sizlerin de dikkatinizden kaçmam??t?r, sevilmeyen, be?enilmeyen, ho?lan?lmayan ne kadar gündelik “?ey” varsa “nefret ederim”le anlat?l?yor.

Olay medyaya gelince durum daha da vahim.

O ünlü yazar?n ba?l???nda, o ünlü genel yay?n müdürünün man?etinde, yaln?zca haber okumas? gereken televizyoncunun yüzündeki kaslar?n titre?iminde nefret, “ben buraday?m” diyor.

Hrant Dink öldürülmeden önceki bir-kaç ayl?k gazeteleri ?öyle bir taray?n. Zaman?n ünlü yazarlar?n?n ahkamlar?na bir göz at?n, ?a??r?rs?n?z. O günlerde s?radan kelimeler ve tümceler gibi okuduklar?n?z?n içindeki nefreti bugün daha iyi görebilirsiniz.

Be?enmedi?ini, ho?lanmad???n?, dü?üncelerine uymad???n? vurgulamak için bin tane yolu varken, man?etine “?erefsiz”i, yaz?s?n?n ba?l???na “alçak”? uygun gören yazar, nefretin de?irmenine su ta??m?? olmuyor mu?

“Gazeteci; ba?ta bar??, demokrasi ve insan haklar? olmak üzere, insanl???n evrensel de?erlerini, çok seslili?i, farkl?l?klara sayg?y? savunur. Milliyet, ?rk, etnisite, cinsiyet, dil, din, s?n?f ve felsefi inanç ayr?mc?l??? yapmadan tüm uluslar?n, tüm halklar?n ve tüm bireylerin haklar?n? ve sayg?nl???n? tan?r. ?nsanlar, topluluklar ve uluslar aras?nda nefreti, dü?manl??? körükleyici yay?ndan kaç?n?r. Bir ulusun, bir toplulu?un ve bireylerin kültürel de?erlerini ve inançlar?n? (veya inançs?zl???n?) do?rudan sald?r?
konusu yapamaz...”

Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin Gazetecinin temel görevleri ve ilkeleri bölümü’nde böyle yaz?yor.

Neymi?? ?nsanlar?n aras?na nefret tohumu ekmekten kaç?n?l?rm??.

Lütfen tekrar takrar okuyunuz. Man?etlere, kö?e yaz?lar?na, ekranlara daha “al?c?” gözle bak?n?z.

Nefreti göreceksiniz…

Yasalar?m?zda ciltler dolusu suç tarifleri ve cezalar? var.

Nefret, yine sinsili?ini yapm??, ortalarda görünmüyor. Ortalarda görünmeyince ceza da yemiyor.

Nefreti suçlar?n en ön s?ras?na almadan ve cezaland?rmadan ?iddetin önüne geçme hamleleri bo?una…

Nefret suçu i?leyenlerin hala gazetecilik yapmalar?ndan, milletvekili olmak için kuyru?a girmelerinden, ortalarda hiçbir ?ey yapmam?? gibi afili afili dolanmalar?ndan nefret etmiyorum, onun yerine, “yad?rg?yorum”, “sinirleniyorum”, “deliriyorum” demekle yetiniyorum…

umitotan@gmail.com

http://twitter.com/umitotan

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri