Yazdır

HUKUK DEVLET? M?, KANUN DEVLET? M??

Aktif .

ET?KETLER:Ümit Otan

umit_otan_300X225ÜM?T OTAN - EGE'DEN 

Yinelene yinelene içimizde “gerçeklik” duygusu yaratan tümceler, ancak duvara toslad???m?zda yerli yerine oturuyor ve ap???p kal?yoruz…

“Türkiye bir hukuk devletidir”.

Mi acaba?

“Kanun devleti” olmas?n…

“Hukukun üstünlü?ü” bize ne anlat?r?

Mahkeme ba?kan?n?n gerekçesiyle di?er iki hakimin gerekçesi aras?nda da?lar kadar fark varken, hangisini “üstün” sayaca??z? 2-1 “galip” gelenler mi “üstün”, “ma?lup” olan m??

Bir tek ki?inin gerekçesi, “hukukun üstünlü?ü” ise, bu üstünlük hangimizi korkutmaz?

Ba?bakanlar?n, bakanlar?n, “genç fidanlar?n” as?ld???, her on y?lda “tank sesiyle” uyand???m?z, binlerce faili meçhulün aran?p da bulunamad??? bir ülkede, “Türkiye bir hukuk devletidir” diye ba?layan tümceler size de ironik gelmiyor mu?

Y?llard?r tüm kesimlerin de?i?tirilmesini istedi?i “darbe anayasas?”na dört elle sar?lman?n, lehte yorumlanabilecek durumlar? bile görmezden gelmenin “s?rr?” ne ola ki?

Düne kadar “tap?n?lan” baz? kanunlar?n bugün hiçbir anlam ta??mamas? da m? bize bir ?ey anlatm?yor?

Mehmet Barlas’?n, geçenlerde bir televizyon kanal?ndaki anekdotu ilginçti:

“Adalet mekanizmas?n? bir örümcek a??na benzeten Barlas, “Güçlü, kuvvetli olanlar, a?? delip geçiyor, güçsüzler tak?l?p kal?yor…” diyordu…

Son günlerdeki karma?aya bak?yorum da, herkes kendi hukukunu seviyor.

Herkes kendi milletvekilini hapisten kurtarma tela??nda.

Kendi hukuku için aslan kesilenler, ba?kalar? için, “ama” ile ba?layan tümcelere s???n?yorlar.

Gençli?imde de, orta ya?l?l???mda da, ?u anda da bir hukuk devletinin s?cakl???n? hiç hissetmedim.

Ne söyleyece?ime, neyi nas?l yazaca??ma, kimi sevip kimlerden nefret edece?ime “birilerinin” karar verdi?i bir ülkede, her lafa “demokrasi, insan haklar?, özgürlük” diye ba?lan?lmas? da beni sadece güldürüyor…

Meclis aç?l?rken ya?an?lan kaosa bak?n?z…

Hangi kesimden olursan?z olun, lütfen elinizi vicdan?n?za koyup kendi kendinize sorunuz.

Do?du?umuz, ya?ad???m?z ve ya?land???m?z bu ülke, gerçekten bir hukuk devleti mi?

Yinelene yinelene “gerçekmi?” gibi inand???m?z baz? kavramlar?n üzerinde yeniden dü?ünmek zaman?d?r.

“M??” gibi hayatlar, duvara toslam??t?r…

?imdi ay?lma zaman?d?r…

umitotan@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri