Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Ümit Otan

umit_otan_300X225ÜM?T OTAN - EGE'DEN  

Hiç soluk ald?rmadan arka arkaya ya?ad???m?z, ya?at?lan ?a??rt?c?, baz? zamanlar ?oke edici olaylar?n “müptelas?” m? olduk?  Beyinlerimiz nas?r m? tuttu, duyular?m?z? m? yitirdik?

Ad?na “sakl? cennet” dedi?im bir yerde ya?amak da kurtarm?yor. “Birileri” paçalar?n?zdan tutup “içine” çekiveriyor. Ne Kaz da?lar?n?n esintisi, ne zeytin a?açlar?n?n sal?n?m?, ne ku? sesleri, ne de mahallenin kabaday?s? arap köpekle, kontes kedinin sevi?meleri engel olabiliyor…

Buralarda televizyonlar genelde kapal? duruyor. Gazeteleri öyle ayr?nt?l? okumaya ne vakit var ne da takat…

Yaln?z haber spotlar? bile insan? z?vanadan ç?karmaya yetiyor…

Yemin sorunu ha bitti ha bitecek…

CHP tamam, ba??ms?zlar beklemede…

?ikeye 60 gözalt?…

?ike tutuklamalar?…

Deniz Feneri davas?nda tutuklamalar…

?lle de milli irade…

Bütün tümceler “milli irade” ile ba?l?yor, ama herkesin “milli iradesi” kendine. Milletvekili arkada?lar? meclisten yaka paça götürülürken “t?s” kesilenler bak?yorum da bülbüle dönmü?ler.

Geçen gün ekranda Merve Kavakç? vard?. Türbanla meclise girip sonra acilen ortadan kaybolan Kavakç?, ailece çektikleri s?k?nt?y? anlat?yordu. Küçük k?zlar?n? okula göndermeye korkmu?. Aradan birkaç gün geçtikten sonra çocuklar?n? al?p gitmi? okula. Okulun bütün minikleri toplanm??, Kavakç?’n?n k?zlar?na ba??rarak, “Türkiye laiktir” slogan? atm??lar…

?nsan?n kan? donuyor…

Dedim ya, herkesin milli iradesi kendine.

Sabah, “Medya Mahallesi”nde “Harakiri” diye bir mizah dergisi ç?karanlar?n ba??na gelenlere tak?ld?m. Dergiyi ç?karanlar öncelikle arkada?lar?na ve gazetecilere gösterip fikirlerini alm??lar. Herkes dergiyi fazla “edepli” bulmu?. Gelin görün ki Muz?r Kurulu pek öyle dü?ünmemi? ve ceza kesmi?. Ben cezaya gerekçe olan bir maddeye inanamad?m: “Vatanda?lar? maceraperestli?e ve tembelli?e al??t?raca??…”için.

Hem maceraperest hem de tembel nas?l olunur diye kafa yordum, çok güldüm. Derginin ilgilisi de, “??te as?l mizah bu” diyordu…

Turgut Özal, bir zamanlar, “al???rs?n?z…” diyordu da inanm?yorduk…

Bu öyle bir al??ma ki, en vahim durumlarda bile k?l?m?z k?p?rdamaz oldu.

Ortak bir milli iradenin yolu yeni Anayasa’d?r.

Ülkenin bütün kesimlerini kucaklayan, iteklemeyen, küçümsemeyen, kabaday?l?k yapmayan, insanl?k onuruna, dü?ünce özgürlü?üne, kap?lar? sonuna dek aç?lm?? bir Anayasa.

Ya yeni bir Anayasa yap?p normalle?ece?iz ya da harakiri…

Beyinlerimiz onca ?oka daha fazla dayanamaz…

umitotan@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri