Yazdır

Aktif .

umit_otan_300X225ÜM?T OTAN - EGE'DEN 

Ayval?k’?n, Cunda’n?n insan? yumu?atan güzelim do?as?nda, onca kötümser ve a?a??lay?c? yaz? nas?l yaz?labilir, akl?m alm?yor…

 

Bekir Co?kun, Cunda’daki villas?nda, ku? c?v?lt?lar? aras?nda o incitici kelimeleri aray?p bulmaya çal???rken nas?l bir çaba harc?yor, çok merak ediyorum…

Efendim, Ermenistan’la kap?lar aç?lmaya çal???l?rken, “yalakalar” bunu çok be?enmi?…

“Kar??l?kl? k?r??t?rmalar, törenler, bar?? maçlar?, ?eref tribünlerinde halk? selamlamalar, ko?up ko?up kucakla?malar...”

Sonuçta olmam??…

Bekir Co?kun’un yaz?s?nda, “aç?l?m”? be?enenler de, K?br?s’ta “Yes be annem” diyenler de yalakal?ktan nasibini alm??lar…(Cumhuriyet. 28.7.2011)

Kom?unuz ne kadar art niyetli olursa olsun, bar?? içinde ya?aman?n yollar?n?-tökezlesek bile- aramak niye yalakal?k oluyor?

Kar??mda Midilli’nin ???klar? yanmaya ba?lad?. Elimi uzatsam dokunacakm???m gibi…

Bir zamanlar kom?umuz Yunanistan’la “g?rtlak g?rtla?a” geldi?imiz y?llar? an?msad?m. “Türk-Yunan dostlu?u” tümcesini dillendirmek öyle her babayi?idin harc? de?ildi. Dikili Belediye Ba?kan? Osman Özgüven’in, Ege’nin iki yakas?nda bar?? rüzgarlar? estirmek için çabalar?n? ve ba??na gelenleri yeniden ya?ad?m. Girit mübadili dedeme bir selam yollad?m…

O y?llarda da keskin, a?a??lay?c? ve korkutucu yaz?lar yaz?l?rd?…

Bugün Ayval?k’?n “Per?embe Pazar?”n? “Kom?u”dan gelenler dolduruyor. Kar??ya gezmeye gidenler de kuyrukta.

Bir Bekir Co?kun’un yaz?s?n? okudum, bir Midilli’nin ???klar?na bakt?m.

Bu tür yaz?lar?n hâl⠓tedavülden” kalkmad???na üzüldüm…

umitotan@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri