Yazdır

Aktif .

umit_otan_300X225ÜM?T OTAN - EGE'DEN  

Onca yer varken bir röportaj?n yatakta yap?lmas?ndaki “s?rr?”, dü?ünüyor ta??n?yor, bulam?yorum. Otel odas?nda ve yatakta “sarma? dola?” fotolar e?li?inde yap?lan röportaj?n s?rr?n? bilen varsa lütfen beni ayd?nlats?n…

 

Medyam?zda kad?n çal??anlar artt?kça büyük sevinç duyanlardan?m. Kö?elerde, ekranlarda ço?alan kad?n yüzlerinin medyam?z?n “erkek imparatorlu?unu” hizaya getirece?ine inan?yordum ve çok umutluydum. Her ?eye kar??n umudumu yine de yitirmek istemiyorum, ama kö?elere dolu?an, kö?elere s??may?p ekranlara ta?an baz? kad?nlar beni ürkütüyor, korkutuyor.

Bir kad?n, erke?in boynundaki kravat? “yular çeker gibi” çeki?tirerek röportaj yap?yor. Fotolar ille de ilginç olacak. Ama ne ilginç…

Bir di?eri, ille de yatakta olacak…

?nternette yer alan haberle göre, efendim daha önce Ajda Pekkan’la yata?a giren gazetecimiz, bu kez Özge Ulusoy’la otel odas?nda ve yatakta daha ilginç bir röportaj yapm??.

Röportaj yap?lan kad?n nas?l da güzelmi?. “Aman Allah’?m o bacaklar, onlar nas?l uzun, 1.20... Vah?i bir hayvan gibi. Estetik ve asil. Hem han?mefendi hem seksi” imi?.

Bu kadar güzel bir kad?nla foto?raf  kolay de?il.

Dü?ünüyorlar, ta??n?yorlar, gazeteci kad?n, “Mecburen yata?a girece?iz” diyor… (Hürriyet Pazar eki)

Niye ki?

Röportaj verecek ki?inin sözleri yatakta anlam m? de?i?tiriyor?

?öyle oluyor: “?lginç” fotolara dal?p, spotlara göz at?yorsunuz, röportaj güme gidiyor. Tabii yap?lan gerçekten röportajsa…

Bir di?eri, ku? sütü eksik  Bodrum ya?am?nda, yine de s?k?nt?dan patl?yor. Sol duda??na ?s?r?k atm?? fotosunun alt?na döktürüyor:

“Kocam? nas?l seviyorum, dondurup çerçeveletesim geliyor, o derece. Kimseler görmesin istiyorum, k?skançl???m zirvede...”

Efendim kocas?n?n kar??s?na dikilmi?, "A?k?m ben ?stanbul'a gitmek istiyorum” demesiyle birlikte, Ali’nin yüzüne gözüne ne?e gelmi?…

Sonra apar topar ?stanbul’a dönmü?ler. ?stanbul’u ne kadar da özlemi?ler.

“Ey okurlar”a  nasihat k?ya?? da unutulmam??: “B?rak?n kli?eleri, olun kendiniz gibi.”

(17.8.2011, Sabah)

Bak seeeen…

Tam da kli?elerimden ar?nmaya ba?l?yordum ki, kad?n yazarlar?n “saç saça ba? ba?a” durumlar?na kapt?rd?m kendimi.

Hadi biz erkeklere al??m??t?k. ?ah damarlar? patlarcas?na ba??ranlara, a?a??layanlara, küfredenlere, tehdit edenlere nefret edenlere “?erbetli” olmu?tuk da…

Kad?nlardan biri ele?tiriyormu? gibi yap?p neredeyse hedef göstermi?. Hedef gösterilen tehdit mektuplar? ald???n? yazm??. Bir gazeteci kad?n, baz? kad?n yazarlar?, “Di?i Çöla?anlar” diye betimlemi?…

Adlar? yazmama gerek yok.

Medyam?zda bir öne ç?kma, kendini gösterme, herkes taraf?ndan acilen tan?nma, televizyonlardan program kapma histerisi ya?an?yor ve hiç beklemediklerinizden hiç beklemedi?iniz “numaray?” görebiliyorsunuz.

Umur Talu’ya da g?na gelmi? olmal? ki geçen gün ?öyle diyordu:

“Nas?l oldunuz be çocuklar... Ne çabuk oldunuz! Tut ki ?öhret oldunuz.. , De?er mi peki! De?di mi?" (Habertürk, 4.8.2011)

De?er mi de?mez mi bilemem ama, bu gidi?at pek hayra alamet de?il…

Sözü olanlara ba??m?z?n üzerinde yer var.

Gazetecilik yap?yormu? gibi kö?elere kurulmu?lara, ekranlara s?vanm??lara, onlara olanak veren patronlara, yöneticilere diyorum ki:

“Yetti art?k…”

umitotan@gmail.co 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri