Yazdır

Aktif .

umit otan_300X225M?T OTAN - EGE'DEN  

Y?llard?r yapmad?klar? ?aklabanl?k, yemedikleri nane kalmam??. ??birli?i ise i?birli?i, patron yalakal???ysa en has?ndan.

Man?et laz?msa, emrin olur, tetikilik hak getire. Tkrsen, ya?mur ya??yor. Hala ortalarda v?c?k v?c?k dolanm?yorlar m?, gel de delirme

abuk mu unutuyoruz?

Futbol tak?m? tutar gibi pe?ine tak?ld?klar?m?z?n her yapt???na gz yummak gibi bir al??kanl?k m? edindik?

Be?endi?imizin her ?eyi do?rudur rehaveti daha m? kolay?m?za gidiyor?

San?r?m yle.

yle olmasa y?llard?r yapt?klar? ortadayken, hala ortal?kta cengaver kesilenleri nas?l ba?r?m?za basabiliriz?

Yaz?y? okuduka gzlerim falta?? oldu.

Efendim, arkada?, 2011 y?l?n?n unutulmayacak kt gazeteci tipini anlatm??.

Dzen ad?na konu?uyor imi?.

eteleci imi?

Muhbir imi?

Trk bas?n? byle bir fenomeni ilk kez tan?yor imi?.

Trk bas?n?, 2011 y?l?n? da bu gazeteciyi de hi unutmayacak hep hat?rlayacakm??

?nsan nce glyor.

Sonra geriliyor

Bir yazana bak?yor, bir son 20 y?lda ya?ananlara

Neymi?, 2011i unutmay?p hep hat?rlayacakm???z

Ben de oturup son yirmi y?lda unutamad?klar?m? s?ralayay?m dedim.

?imden geldi.

Her y?l kaleme al?nan ve herkesin imza att???, gazetecilik ilkelerinin sonra nas?l ayaklar alt?nda ezildi?ini unutamad?m.

Asl?nda kendisi de bir al??an olan genel yay?n mdrnn sendika aleyhimize oluyor deyip, byk medyan?n bir gecede sendikas?z kalmas?n?n nn amas?n? unutamad?m..
Promosyon sava?lar?nda okurla kedinin fareyle oynad??? gibi oynand???n? unutamad?m.

Gazeteye, mal, okura m?teri tan?m?n?n getirildi?i gnleri unutamad?m.

Medyada rgtlenme ve sendikayla ilgili tek sat?r yazmadan mr geirenleri, arkada?lar? parti parti at?l?rken dilsiz kesilenleri, kendisi de at?ld?ktan sonra kovulduk ey halk?m muhabbetine tak?lanlar? unutamad?m.

?? adamlar?yla al takke ver klah olanlar?, gazetecilikle TS?ADc?l??? bir arada yrtt?n sananlar? unutamad?m.

Bankalardan paralar?m?z al?n?rken, bizi k?? uykusuna yat?ranlar? unutamad?m.

Hedef gsterenleri, a?a??layanlar?, Vay ?erefsiz man?eti atacak kadar nefretle dolu olanlar? unutamad?m.

Y?llarca yerin dibine soktuklar?yla ilgili kitaplar yaz?p, sonra onlar da de?i?iyor bizde deyip kol kola girenleri, Peki bizi y?llarca niye kand?rd?n diye soran eski dostlar?n? da F?rdnd dnekler diye ha?layanlar? unutamad?m.

?u anda yzleri tek tek nme gelen, kck ?karlar u?runa arkada?lar?n?, dostlar?n? satanlar?, bir koltuk u?runa a?abeylerine yalakalanmaktan b?k?p usanmayanlar? unutamad?m.

Liste uzay?p gider. Zaman?n?z? almayay?m.

Geen yirmi y?l?n tm koku?mu?lu?unun, vicdans?zl???n?n, insan olma erdeminden vazgeilmi?li?inin ba? aktrleri, timsah gzya?lar?yla, etik dersi vermeye kalkm?yorlar m??

??te bu beni delirtiyor

umitotan@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri