Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Ümit Otan

ÜM?T OTAN - EGE'DEN

Konu?an konu?ana, yazan yazana, ahkam kesen kesene. 28 ?ubat’? anlat?yorlar, yeniden.

 

Kimileri askerler içeri al?nd?kça “katharsis” sarho?u olmu?, kimileri günah ç?kar?rken kuyru?u dik tutma çabas?nda. Maskelerden yüzler görünmüyor. Bu ülkede her ?ey olunabiliyor, rezil olunam?yor.

Sorsan?z, darbeyi seven bir ki?i bulamazs?n?z.

“Darbeyi kim yap?yor” deseniz, tek yan?t: Asker…

Böyle olunca, koca orman gözümüze “hiç” görünüyor.

Önlerine gelen “her ka??t parças?”n? man?ete dönü?türenler, esas duru?u esirgemeyenler bugün  bize ak?l vermeye çal???yorlar.

“Arkada?”, “genç nesillere hat?rlatma” gereksinimi duymu?. Sanki 1970’lerdeyiz. Sanki yaln?z gazete var. Sanki gençler uzayda ya??yor.

Genç arkada?, girer internete, “28 ?ubat” yazar, bütün “naneler” dökülüverir önlerine.

Kim kiminle yanak yana?a, kim hangi i?in pe?inde, bankalar?m?zdan h?zla bo?alan dolarlar nereye uçuyor…

Kimler “hadi koçum” naralar? atm??…

Kimler sesiz ve sakin.

Kimler y?llard?r tan?d?klar?, birlikte çal??t?klar? arkada?lar?n? “and?çlar?n” yang?n?na atm??…

Kimler i? dünyas?yla “al takke ver külah” o günlerin kayma??n? yemi?…

Fazla lafa, atmaya, tutmaya gerek yok…

Google’a “28 ?ubat” yazd?m.

Onlar? tek tek görüyorum.

Man?etler hep “”onlar? söylüyor…

Aylard?r, y?llard?r, “dillerde na?me” olmu?lar…

Ve hala da fiyakalar?ndan geçilmiyor.

?imdi, yüzümüzü a??nd?ran maskeleri ç?karma zaman?.

Aklanmak, paklanmak için özele?tiri zaman?.

28 ?ubat’?n tüm faturas?n? askere ç?kar?p, ba?ka hiçbir ?ey olmam??? oynarsak, yapan?n yan?na kar kal?rsa, yaz?k olur.

Geriye, hepimizin çocuklar?ndan olu?an “askere” intikam duygusu kal?r.

Nitekim ad?n?n önünde profesör yazan bir kö?e yazar?, “?ntikam istiyorum” diye yazm??, hem de en ?iddetlisini…

Unutmayal?m ki, intikam zehirler, önce de bizi…

umitotan@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri