forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

KADIN ?NTERNET KULLANICI SAYISI YAKINDA ERKEKLER? GER?DE BIRAKACAK!

internet_kadin_erkekIAB Türkiye ?nternet Ölçümleri Ara?t?rmas?’na göre Türkiye’de toplam 10 milyon 356 bin kad?n internet kullan?yor. Bu say?, tüm internet kullan?c?lar?n?n yüzde 43’ünü olu?turuyor.

?nternet kullanan kad?n nüfusunun yüzde 69’u her gün veya haftada birkaç kez internete giriyor. Bunlar?n yar?dan fazlas? (yüzde 57) 12-24 ya? grubunda, yüzde 24’ü ise 25-34 ya?lar? aras?nda. 25 ya??n üstündeki yüzde 29’luk kitlenin (3 milyon ki?i) hane al??veri?inden sorumlu oldu?u tespiti yap?l?yor.

Kad?nlar gerçek hayatta olduü?u gibi internette de sosyaller. Sosyal payla??m a?lar?n? kullanan 7.4 milyon kad?n?n yüzde 43’ü ö?renci, yüzde 32’si çal??an, yüzde 24’ü ise evde olan kad?nlar. Sosyal medyay? en çok çevreleriyle haberle?mek için kullanan kad?nlar, bundan ba?ka kendilerine zaman kazand?racak çözümler bulmak ve dan??mak için de internet siteleri, blog ve forumlar? kullan?yor.

Türkiye’de internet kullanan kad?nlar?n yüzde 38’i gazeteleri ve haberleri internetten izliyor, yüzde 29’u interneten dizi ve film izliyor.

Ara?t?rmaya göre yüzde 29’luk a??rl??a sahip 12-24 ya??ndaki kad?nlar, yak?n gelecekte kendi ya?lar?ndaki erkekleri gerek internette geçirilen zaman, gerekse online al??veri? aç?s?ndan geride b?rakacak. (NTVMSNBC.com)


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri