forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character


OJR
?nternet Habercili?i konusunda iyi bir kaynak olan OJR'nin, dnyan?n hemen hemen btn lkelerinde muhabir a?? bulunuyor. Dnya gndemindeki olaylar? derinlemesine ve farkl? bak?? a?s?yla sunuyor. Sitede yer verilen makaleler dikkate de?er nitelikte.


 

ChomskyDnyada medya ele?tirisi alan?nda en byk otoritelerden biri olan MIT profesr Noam Chomsky'nin, yap?tlar? ve faaliyetleriyle ilgili en ciddi site. ZMag taraf?ndan haz?rlanan The Noam Chomsky Archive'de Chomskynin konferanslar?, yay?nlanm?? al??malar?, kendisiyle yap?lan rportajlar ve Chomsky hakk?ndaki di?er sitelere linkler var.


 

FreeDom Forum
?leti?im ve ?fade zgrl?n savunanlarca olu?turulan Freedom Forum, geni? bir kayna?a sahip. Sitede insanlar?n d?ncelerini payla?acaklar? ortamlar olu?turulmu?. Ayr?ca dzenlenen faaliyetler hakk?nda ziyaretilere bilgiler de veriliyor. Siteyi kuranlar, zgr haber, zgr atmosfer ve zgr bir ya?am istiyor.


 

FA?RMedyay? izleyen ve ele?tiren bir site. FAIR, sansrn her e?idine kar?? ?kan organizasyon, medyada yer alan haberlerin sansrlenip sansrlenmedi?ini takip ederek, insanlara duyuruyor.


 

Media Central
Medyan?n btn alanlar?yla ilgili yeni haberlere yer veren Media Central'da, bilim-teknoloji, internet, elektronik ve siber medya ile ilgili teknolojideki son geli?meler, okuluslu medyan?n faaliyetleri ile ilgili haberleri bulmak mmkn.


 

NewsWatch
"Haberler hakk?nda gr?ler" slogan?yla, ciddi medya ele?tirisi yapan sitelerden biri. News Watch bir ara ekonomik zorluklar dolay?s?yla zor gnler geirmi?ti. Ulusal ve uluslararas? siyasi-ekonomik geli?melere, ABD medyas?ndaki yay?nlar? hedef alan ele?tirilere yer veriyor. Medya eti?i zerine yap?lan rportajlara da yer veriliyor.


 

DOJ
Department of Journalism
, San Francisco niversitesi Gazetecilik Blmnn medya ele?teri sitesi. Sitede dnyan?n e?itli lkelerine ait medya eti?i ile ilgili al??malar ve metinler yer al?yor.


 

Gazetecileri Koruma rgt'nn kurmu? oldu?u rgt, dnyan?n herhangi bir blgesinde grev yapan gazetecilerin ya?ad??? sorunlar? aktaran bir site. Ayr?ca kurulu?, zor durumda kalan gazetecilerin ba?vurmas? durumunda imkanlar? dahilinde yard?mda bulunuyor.


 

IFJDnyadaki bas?n sendikalar?n?n bir araya gelerek olu?turdu?u Uluslararas? Gazeteciler Federasyonu, gazetecilerin kar??la?t??? zorluklara kar?? uluslararas? dayan??may? sa?lamay? amal?yor. 5 k?tada 60 lkede yakla??k 250 bin gazetecinin ortak sesi olan federasyon gazetecilerin gvenli bir ortamda al??mas? iin de al??malar yap?yor.


 

E?MAvrupa Medya Enstits (EIM)'nn sitesi. EIMin amac?, medyadaki geli?melerin insanlar?n hayat?n? ne ynde etkiledi?ini ortaya koymak. Medya ve demokrasi aman?nda da al??malar? olan kurulu?un sitesinde al??malar?yla ilgili konferanslara da ula?mak mmkn.


 

Avrupa Komisyonu Enformasyon Toplumu Kurulu (ECISD) Avrupa Komisyonu bnyesinde ba?lat?lan giri?im, dijital teknoloji kullan?m?n? btn Avrupaya yayarak, Avrupa Birli?ine ye lkelerin vatanda?lar?n? ileti?im teknolojilerini kullanabilecek donan?ma sahip hale getirmeyi amal?yor.


 


Uluslararas? Gazeteciler Enstits

Amerikan Gazete Editrleri Derne?i

Journalism Education Association

Reporter.Org

theory.org

AJR
Dnya medyas?ndan haberlerin geni? bir ?ekilde yer ald??? sitede, uluslararas? medya kurulu?mar?n?n faaliyedtlerini izlemek mmkn. AJR Ayr?ca Amerikan medyas?n?n gndeminde olan konular hakk?nda yaz?lan makalelere yer veriliyor.


 

MediaWatch
MediaW Watch
medyan?n haber verme ve bilgilendirme grevinin ihlal edildi?i durumlarda medya gzlemcili?i yapan bir site. E?itici video ve CDler da??tarak, bltenler yay?nlayarak, medyan?n haber verme fonksiyonunda a?kl?k ve objektivite sa?lanmas?na ve halk?n bilinlenmesine al???yor.


 

CJR
ABD'nin en kkl medya analiz ve medya kritik kurulu?lar?ndan biri olan Colombia Journalism Review yakla??k 40 y?l nce, faaliyete ba?lad?. CJR halen Amerika'n?n medya analiz konusunda en etkili organizasyonlardan biri.


 

PWMedyada etik konusunda al??mala yapan Press Wise'?n sitesinde etik zerine bilgi ve e?itim veriyor. Gazetecilik mesle?inin kalitesini ykseltmek; medyadaki yay?nlardan gren, ?ikayeti olan ki?ilere yard?m sa?lamak, yol gstermek; medya hukuku ve bas?n-yay?n politikalar? zerine ciddi ara?t?rmalar yapmak ve sonular?n? tart??maya amak, amalar? aras?nda yer al?yor.


 

AterNet
Amalar?, ba??ms?z bak?? a?s?yla haber ve bilgi sunanarak alternatif gazetecilik yapmak. AltarNnet'te, gazetecilik mesle?i zerine ok say?da makaleye ula?mak mmkn. Ayr?ca siteye e mail adresini kaydetti?iniz takdirde, de?i?iklik ve faaliyetlerden haberdar oluyorsunuz.


 

Paper Tigers
1981'de amatr bir ama u?runa temelleri at?lan Ka??t Kaplan organizasyonu bugn profesyonelce faaliyetler srdryorlar. Amalar?; medyan?n arp?tt??? haberlerin arka plan?n? ara?t?rarak gere?in ortaya ?kmas?n? sa?lamak. Amatr kameralar?n? yanlar?ndan ay?rmayan Ka??t Kaplanlar, videoya ektikleri grntleri internet vas?tas?yla da??t?yorlar. Sitede geni? bir video ar?iv blm var. Ayr?ca medya ele?teresi konusunda yap?lan konferanslar?n kay?tlar?n? da sitelerinde bulmak mmkn.


 

ProjectSonoma niversitesi ?leti?im ve Haberle?me Bilimleri Profesr Carl Jensen taraf?ndan ba?lat?lm?? ve sonradan organizasyon haline gelen Project Censored, bir, medya ara?t?rma al??mas?. Amac?, toplumun haberdar olmas? gereken ancak medyan?n bu grevini yerine getirmemesi sebebiyle has?ralt? edilen haber ve olaylar.


 

RSF Mesleki u?ra?lar?nda tehdit edilen gazetecilerin zgrl? iin al??an ba??ms?z bir dernek olan S?n?r Tan?mayan Gazeteciler Cemiyeti'nin sitesi. Bas?n konusunda kamuoyunun dikkatini ekmek iin kampanyalar, uluslararas? toplant?lar dzenliyorlar ve gazetecilere yap?lan sald?r?lar konusunda ayl?k ve y?ll?k raporlar haz?rl?yorlar. Derne?in Trkiye Temsilcili?ini Erol ndero?lu yap?yor.


 

ok uluslu bir yap?ya sahip olan ICA, ileti?im alan?nda sistematik al??malar? geli?tirmek iin her y?l geni? kat?l?ml? konferanslar dzenliyor. Konferanslar hakk?nda bilgiye ve kurulu?un yay?nlar?na bu siteden ula?mak mmkn.


 

NIT
Yeni Enformasyon Teknolojileri Projesi / NITP Avrupa Komisyonu taraf?ndan olutturulan projenin hedefi, enformasyon toplumunda izlenecek kltr ve e?itim politikalar? iin ortak ama olu?turmak.


 

The Reporters Committee for Freedom of the Press

Databank for European Codes of Journalism Ethics

Asian American Journalists Associaton

Ethic Net

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri