forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

YALVARIYORUM HEP?N?ZE, B?R MUC?ZE YARATIN!

Aktif .

 OYA BAYDAR: Bu iktidar sava??n?n Türk-Kürt, iktidar-muhalefet, sa?-sol, da?daki ovadaki, Meclis’teki hücredeki, yarg?daki, ordudaki, gazete kö?elerindeki, televizyon ekranlar?ndaki bütün “ba?”lar?na, bütün komutanlar?na, bütün sorumlular?na, sesimi duyurmak istiyorum.
 
 
 
OYA BAYDAR'IN T24'TE YAYINLANAN YAZISI...

Da? Da?a, Ta? Ta?a Kar??

Ba?ka bir yaz? yazacakt?m; günün en karanl?k an? ?afaktan hemen önceki and?r, diyecektim bir umut ????? yakarak. Ama ne mümkün! O en karanl?k saniyelerin y?llarca, on y?llarca sürdü?ü, neredeyse sonsuza kadar uzad??? ülkemizde, umudu yazmak güç zenaat.

Bugün bir rica... -hay?r, “rica” sözcü?ü çok zay?f kal?yor- bir yakar??, bir yalvar?? yaz?s? yazaca??m. Da?lara, ta?lara; da?lar? i?aret edenlere, ta?lar? karde?lerine savuranlara ve as?l, o ta?lar? umutsuz gençlerin, masum ve ma?dur ellerine verenlere, do?an?n da?lar? gibi iktidar da?lar?n?n tepelerini bekleyenlere yalvaraca??m. Yalvard???m için kendimi küçülmü? hisetmeyece?im, utanmayaca??m. ?çinde debelendi?imiz, cinnete varan bu ?iddet, nefret ve dü?manl?k ortam?nda; yüreklerin ve vicdanlar?n rehin al?nd??? ?u günlerde ak?lla de?il yürekle söylenecek sözlere s???nmak istiyorum.

Otuz y?ld?r, bu ülkenin do?usunda silahl? bir sava? sürüyor. ?nsanlar, askerler Türk-Kürt çocuklar?m?z, gençlerimiz ölüyor, öldürüyor. Da?lar, köyler yan?yor, korku, zulüm kol geziyor. Bir toplum, bir halk, bir ülke kan?yor, da??l?yor. Öte yandan, bu sava?tan da beslenen k?ran k?rana bir iktidar sava?? derinle?iyor. Bu siyasal-ideolojik sava??n taraflar?, halk? kar??t cephelere bölerek ate? hatt?na sürüyorlar. Ellerimize birbirimize ataca??m?z ta?lar, birbirimize çekece?imiz silahlar ve birer sopa gibi, balyoz gibi birbirimizin kafas?na indirece?imiz bayraklar tutu?turuluyor. ?zmir’de, fidan gibi bir genç k?z?n elinde Kürtlere yönelen ta?, Diyarbak?r’da, Van’da, Hakkâri’de ma?dur ve mazlum çocuklar?n ellerinde umutsuz bir öfkenin ve  isyan?n ta?lar?na dönü?üyor.

Meclis’te, sava??n bitmesinden, bar??tan, insandan, analar?n gözya?lar?ndan söz edildi?inde, seçim meydanlar?nda ya?l? urgan sallayarak oy toplamaya çal??an MHP Genel Ba?kan?, yasalar? da, bar?? umudunu da, insan? da de hiçe sayarak, vatan?n bölünmezli?i u?runa da?a ç?kma nutuklar? at?yor. Ölü insanlar?n ve ölü ruhlar?n ya?ad???, karde? kan?n?n bula?t??? topraklar?n ad?n?n vatan de?il mezbaha ve mezarl?k olaca??n? bile dü?ünemiyor. Bir ba?kas?, Meclis’te Dersim katliam?n? yöntem olarak önerirken, grubu bu sözleri heyecanla alk??l?yor. Siyasal iktidar?n ba??, balona üfledi?i duygusal sözleri, ?iirleri pek içten söylüyor da, balon elinde patlay?verince an?nda ma?durlar? suçlay?p gözda?? vermekten çekinmiyor. Havada desteksiz duran umutlar yere dü?üp un ufak oluyor.

Ya?amakta oldu?umuz ?u b?çak s?rt? günlerde, gözümüz gibi korumaya, kollamaya çal??t???m?z DTP’nin bir yöneticisi “Taban?m?z da?a ç?kmam?z? istiyor” diyor. Nereye varaca?? belli olmayan provokasyon ortam?na, o provokasyonlar?n kendi halk?na, kendi davas?na nelere mal olaca??n? bile umursad??? yok sanki, ya da art?k ac?dan, umutsuzluktan ?a?k?n. Bir delikanl? vuruluyor Diyarbak?r’?n ortas?nda ve ?stanbul’da ate?e verilen bir otobüsün içinde yanan liseli genç k?z sessizce ölüyor. Yedi ?ehit haberi geliyor bu sat?rlar yaz?l?rken, çat??malarda ölen Kürt gençlerinin haberi bile gelmiyor. Ve memnun, el ovu?turuyor siyaset a?alar?, “Biz demi?tik, hakl? ç?kt?k i?te” böbürlenmeleriyle. Ölülerin, ac?n?n, kan?n lanetli sözde hakl?l???ndan hiç utanmadan,

Bunca y?ld?r ellerinden geldi?ince, güçleri yetti?ince bu sava? bitsin, bu cephele?me sona ersin diye çabalayanlar; at?lan ta?lar?n, laflar?n, dü?manl?klar?n ortas?nda kal?p bunca yara alanlar;  ama’s?z bar??tan, fakat’s?z adaletten, herkes için hak ve özgürlükten yana taraf olanlar; bir cephenin, bir komutan?n kafas? nefretle, dü?manl?kla y?kanm?? askeri olmay? reddedenler, da?lar?n ve ta?lar?n tehditi alt?nda kendimizi yaral?, umut yorgunu, biraz da aldat?lm?? hissediyoruz. Ben böyle hissediyorum en az?ndan. 

Bu iktidar sava??n?n Türk-Kürt, iktidar-muhalefet, sa?-sol, da?daki ovadaki, Meclis’teki hücredeki, yarg?daki, ordudaki, gazete kö?elerindeki, televizyon ekranlar?ndaki bütün “ba?”lar?na, bütün komutanlar?na, bütün sorumlular?na, sesimi duyurmak istiyorum. Ne kadar zor, belki de umutsuz, biliyorum. Yine de ba??r?yorum: Da? da??, ta? ta??, kur?un kur?unu, zulüm zulümü, nefret nefreti k??k?rt?r. Bir mucize yarat?n; askerlerinizin, çocuklar?n?z?n, tabanlar?n?z?n ellerine tutu?turdu?unuz ta?lar?, silahlar? toplay?n; yüreklerine dö?edi?iniz nefreti, dü?manl??? silin. ?ktidar tap?nc?n?n kurban?, insans?z siyaset de?irmeninin ta?? olmaktan bir an vazgeçin.  O ta?lar, kur?unlar, kin ve dü?manl?k ne taraftan gelire gelsin herkesi, hepimizi; belki fark?nda de?ilsiniz ama as?l sizi vuruyor.

Ben hâlâ insana inanmay? sürdürmek istiyorum. Bu yüzden, yalvar?yorum i?te hepinize. Hepinizin gözlerinin ya?ard???, a?lad???n?z bir an oldu?unu biliyorum. ?nsan oldu?unuz, ölümü de?il ya?am?, ac?y? de?il sevinci kutsad???n?z o ana dönün. Mümkün de?il mi dediniz? Hepiniz çoktan ölüler kervan?na m? kat?ld?n?z yoksa?

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri