forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

OKTAY EK?? RAHAT UYUYAB?L?YOR MU?

Aktif .

 BAHATT?N ÇA?DA? / LONDRA

Hürriyet
’in yüzy?llard?r ba?yazarl???n? yapan Oktay Ek?i, geçenlerde “Kod adlar? olan Provokatör “ suçlamas?yla gündeme geldi. Bu suçlamay?, Oktay Ek?i, ?imdilik dolayl? bir küfür ile bertaraf etmi? görünüyor.

Ama bu sövgünün anneyi hedef almas? hiç de ho? olmad?.

Umar?m gelinen bu nokta, ?aibeli bir geçmi?i olan Oktay Ek?i’nin irdelenmesi ve masaya yat?r?lmas? için bir vesile olur...

??te, ?lah-i denk geli? buna derler... Kaçar? yok.

Ek?i, uzun “Ba?yazarl?k” ve di?er “görevlerinin” hesab?n? eninde sonunda vermeli.

***

Ek?i’nin hayat?  ÇEL??K?LER ve ÇEL???K AÇIKLAMALARLA dolu.

Böyle bir duruma, VER?L? GÖREV gere?i katland???n?, bu ??ZOFREN?K ya?am tarz?n?n onun için de kolay olmad???n? tahmin ediyorum !

?nsan ruhunu bir?eyler kar??l???nda vermeye görsün.

Eee kolay de?il, konforlu ya?am?n da bir bedeli var!

***

Ben hemen taze bir örnek olarak ?u soruyu soray?m Ba?yazar Oktay Ek?i’ye;

Eski ASKER? HAK?M ve ASKER? Savc? FA?K TARIMCIO?LU, iki AJAN PROVOKATÖR olay?na örnek veriyor ;

Biri ?u ; “...Özal Cumhurba?kan? olmas?n diye Beyaz?t Camiinde Cuma olaylar? tertiplenmeye ba?lam??t?. Olaylara kat?lanlar?n ÇEMBER SAKALLARI VARDI.

“Ya Allah Bismillah, Allahü Ekber diye ba??r?yorlard?. Gösteriye kat?lanlar?n POSTALLARI VARDI..”

Tar?mc?o?lu devam ediyor: “...12 Eylül’de de benzer olaylar vard?. Konya’da ?stiklal Mar?? çalarken yere oturanlar da POSTALLILARDI. O zaman HÜRR?YET’?N MAN?ET?, ‘?ST?KLAL MAR?I’NA SAYGISIZLIK’ idi.

12.EYLÜL’Ü ME?RULA?TIRMAK ?Ç?N B?R PROVOKASYONDU...”

28.?ubat post-modern darbesindeki DÜZMECE Aczimendiler, sahte ?eyh Ali Kalkanc?’lar, Fadime ?ahin’leri de biz hat?rlatal?m...

Çok bilinen çeli?ik aç?klamlar?n?z? da tekrar olmamas? için pek vermek istemiyorum, yani;

Önce DARBELER? ÖVÜP, Sonra da, “EN KÖTÜ PARLAMENTER rejim, EN ?Y? DARBEDEN ?Y?D?R” deyip,

Ard?ndan baz? ba?bakanlara ABA ALTINDAN DARBE GÖSTER?P sonlar?n?n Adnan Menderes gibi olacaklar?n? ima etmen Ve bunun gibi...

Sizin gibi  MÜESSES N?ZAM ?LE (STATÜKO, yani, KEND?LER?N? ÜLKEN?N GERÇEK SAH?B? SANAN  ODAKLAR) iç içe olan, onlara çal??an bir ?ahsiyetin, DARBELERE zemin haz?rlamak için yap?lan DÜZMECE olaylardan, KANLI TEZGAHLARDAN, misal, Çorum ve Mara? KATL?AMLARINDAN,

Ve de meslekta??n?z  HRANT D?NK cinayetinden habersiz oldu?unuzu dü?ünemiyorum.

78 ya??na geldiniz, V?CDAN? BORÇ olarak yukar?daki olaylara bir aç?kl?k getirmeyi ve ÖZÜR D?LEMEY? siz ve yay?n politikas?nda  etkili oldu?unuz HÜRR?YET GAZETES? dü?ünüyor mu?

***

Bu kadar MANiPÜLAT?F, DÜZMECE, DANI?IKLI DÖVÜ? HABER, E?ER BORSADA YAPILSAYDI SEBEP OLANLAR YARGI ÖNÜNE ÇIKARILIRDI...

DEMEK K?  ?NSANIMIZIN BORSA KA?IDI KADAR DE?ER?  YOK...

***

Yavan, p?r?lt?dan yoksun senelerdir ayn? konular? biteviye tekrarlayan yaz?lar yazd???n?z? bilmem hat?rlatmama gerek var m? ! Sizi kaç ki?i okuyor hiç ölçüme tabi tuttunuz mu?

Bu durum da gösteriyor ki gazetede tutulman?z?n sebebi, “Ba?yazarl?k” falan de?il...

***

Bu arada her türlü maddi ve manevi f?rsat? kaç?rmad???n?z? da görüyoruz...

HAZ?NEDEN GEÇ?NENLER kervan?na kat?l?p, 1960’l? y?llarda Londra’da 4 y?l kalm??s?n?z.

Vatana millete faydal?  ne gibi i?ler yapt???n?z? merak ediyorum.

Bir PERFORMANS (VER?M) ölçümüne tabii tutulman?z?, ba?ar?s?z olursan?z geriye dönük olarak masraflar? HAZ?NEYE iade edip etmeyece?inizi bir vatanda? olarak soruyorum.

Ek?i, 27.May?s.1960 darbecilerinin olu?turdu?u KURUCU MECL?S’de görev alm??.

Yani OKTAY EK?? bir DARBE VEK?L?,

Ama hala M?LLETVEK?L? STATÜSÜNDE MAA? ALIYOR.

Bunu da darbelerle mücadele etti?ini söyleyen hükümete soruyorum.

B?R DARBE VEK?L?  NASIL M?LLETVEK?L? MAA?I ALIR...

KIRMIZI PASAPORTU da varm?? Say?n Ek?i’nin...

Yurtiçinde yapt???  “faydal? i?leri” yurtd???na da ta??yormu?  !

Derhal bu k?rm?z?  pasaport elinden al?nmal?...

Geli? gidi?lerinde de VIP (Çok önemli Ki?i) bölümünü kullan?yormu?.

Memleketi Mesudiye’ye gitti?inde de Ergenekon’un me?hur pa?as? Veli Küçük taraf?ndan görevlendirilen Jandarmalarca korunuyormu?...

***

Örnek çok ama yerimiz dar.

Bu kadar SAZ BA?KA SÖZ BA?KA durumunun içinde Say?n Ek?i geceleri rahat uyuyabiliyor mu!

Uyuyorsa az rastlanan ilginç  bir vaka !

Ama uyuyam?yorsa da Psikiatrist e?i Prof. Aysel Ek?i, (1989 senesinde TRT- Ankara’da Forum adl? programda beraber bulunmu?tuk) Oktay bey, rahat uyusun diye biraz fazla mesai harc?yordur

Not: ?lah-i denk geli? olarak dü?ünüyorum. Yaz?y? bitirdikten sonra Oktay Ek?i’nin bu hafta Londra’ya gelece?ini ö?rendim...  Hürriyet Gazetesi mi, yoksa ba?ka yerler mi “Görevli” olarak gönderiyor merak ettim... 

bahacagdas@yahoo.com.tr


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri