forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

KIRILAN 'MEDYAT?K SAVA?' ABLUKASI!

Aktif .

nihal_kemalogluN?HAL KEMALO?LU - AK?AM

?srail yard?m filosuna düzenledi?i askeri sald?r?yla e?zamanl? ba?latt??? enformasyon sava??nda, bu defa kaybetti. ABD ve müttefiklerinin Körfez Sava??'ndan Gazze operasyonuna dek bütün askeri müdahalelerde kulland?klar? 'medyatik sava? mekanizmas?' devre d??? kald?.

Küresel medya devleri, ili?tirilmi? sava? muhabirleri ve Savunma Bakanl???'n?n i?birli?ine dayanan 'medyatik mekanizma', operasyonlar? hakl? göstermek, olumlu izlenim yaratmak, yarat?lan ?iddeti saklamak i?levleri ve yo?un sansürden olu?uyordu. 

Mavi Marmara gemisine yap?lan bask?nda, bu dezenformatik medya ablukas?n?n da k?r?ld???na tan?k olduk.

Görüntü ve ses aktar?m?n? bloke edici teknolojilerine güvenen ?srail'in 'medya karartmas?na' gemideki aktivistlerin sürekli frekans de?i?tirerek gönderdi?i görüntüler engel oldu.

Böylece ?srail Savunma Bakanl???, Gazze sald?r?s?ndaki yüksek performansl? PR'?n? gerçekle?tiremezken operasyonunun 'me?ruiyeti' de sa?lanamad?.
?srail'in küresel medyan?n da yard?mlar?yla pazarlayaca?? 'bask?n?n hakl?l???' propagandas? suya dü?tü.

Aktivistlerin gönderdi?i görüntüler sosyal medyada patlam?? ve dünya, onlar? nihayet oldu?u gibi görebilmi?ti.
Bat? ve ?srail kamuoyunda ve bas?n?nda ?srail'e yönelik tepki ve  ele?tiriler büyüyor.

?srail halk? da sosyal a?lar üzerinden eri?tikleri görüntüler kar??s?nda, sa?c? hükümete kar?? ?iddetli ele?tiriler yöneltiyor.   

?srail Savunma Bakanl???'n?n YouTube ve Twitter'a yükleyip güncelledi?i videolardaki görüntülerin tek yanl? propaganda amaçl? oldu?u anla??ld?... 
Ayn? ?ekilde küresel medyan?n yay?nlar?nda, gemideki aktivistlerin ellerindeki çubuk ve tabaklarla ?srail elit komandolar?na giri?tikleri 'seçici ve temizlenmi?' görüntüler geri tepti.

Ayr?ca Anglosakson demokrasi gelene?inin saplant?l? 'tarafs?zl?k' yay?nc?l??? BBC de ?srail'in askeri bask?ndaki tutumuyla üzerindeki gölgeleri ço?altt?.
Tarafs?zl?k ilkesini Irak Sava?? ve Gazze operasyonuyla zedeleyen BBC, küresel Bat? medyas? çizgisine çekilmi?ti.

Habercilik ilke ve mesafelerini kaybeden BBC, son bir y?lda birçok defa kendini savunmak durumunda kalm??t?.
Geçen ocak ay?nda Gazze için toplanan yard?m?n duyurulmas?n? 'tarafs?zl?k' gerekçesiyle reddetmi?ti.
Halbuki BBC'nin yard?m kurulu?lar?yla yapt??? 46 y?ll?k anla?ma gere?i, 'prime time'da 2 dakika yard?mlar? duyurmas? gerekiyordu.
Ve Gazze Acil Yard?m Kampanyas?'n?n duyurusunu yapmad?.
?srail'in yard?m filosuna bask?n ertesinde de BBC'yi ?srail yanl?s? 'haber yapmakla' suçlayan 800 ki?i, BBC'nin Oxford Caddesi'ndeki binas?n?n camlar?n? yere indirerek protesto ettiler.

Göstericiler 'BBC do?ruyu söyle' diye ba??r?yorlard?.
Çünkü BBC, ?srail'in sald?r?s?yla ilgili haber olarak verdi?i metinlerdeki 'hukuksuz' ve 'katliam' içeren ifadelere sansür uygulad?.

Dünyan?n çe?itli ülkelerinden gelen tepkilerdeki bu ifadeler ay?kland?.
?srail yetkililerinin aç?klamalar?na geni? yer verirken, sald?r?n?n 'insani' ve 'ahlaki' yan?n? bo? b?rakan yay?n politikas? izledi.  

Ama sosyal medyan?n öngörülmeyen gücü, küresel medya mekanizmas?n?n dünya kamuoyundaki ku?atmas?n? k?rmay? ba?ard? ve ülke kamu oylar? devletlerinin siyasetlerini daha net görebildi..

http://www.aksam.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri