forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

S?Z?NLE AYNI MESLE??N MENSUBU DE??L?Z!

Aktif .

recep_tayyip_erdogan Yeni ?afak ?nternet Yay?nlar? Müdürü Melih Bayram Dede, Ba?bakan'?n kat?ld??? internet toplant?s?ndaki izlenimlerini yazd?: "Bu kadar haber sitesi, bu kadar internet medyas? yöneticisi var m? ülkemde diye dü?ünürken, durumu idrak ettim. Anlad?m ki, oradakilerle bizler ayn? mesle?i icra etmiyoruz. Hatta biraz daha ileri gideyim, orada bulunanlarla ayn? pozisyonda ad?m?z?n an?lmas?n? dahi kendimize hakaret olarak görüyoruz."

 

MEL?H BAYRAM DEDE'N?N YEN? ?AFAK'IN ?NTERNET S?TES?NDE YAYINLANAN YAZISI...

Sizinle ayn? mesle?in mensubu de?iliz!
http://www.yenisafak.com.tr/

Pazar ak?am?, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n internet medyas? yöneticileriyle bulu?mas?ndayd?m. Ba?bakan'?n internet medyas?n? ilk kez muhatap almas? ve ?nternet Medyas? Derne?i'nin (?MD) giri?imiyle, böyle bir toplant? düzenlenmesi önemli bir geli?me. ?zlenimlerine geçmeden önce ?MD üyesi olmad???m? belirteyim. AK Parti Tan?t?m ve Medya Ba?kan? Hüseyin Çelik'in davetiyle gerçekle?en etkinlikte ben yenisafak.com.tr'yi temsilen bulundum.

Toplant?da san?yorum 80 kadar internet haber sitesi yöneticisi vard?. Bu kadar haber sitesi, bu kadar internet medyas? yöneticisi var m? ülkemde diye dü?ünürken, durumu idrak ettim. Anlad?m ki, oradakilerle bizler ayn? mesle?i icra etmiyoruz. Hatta biraz daha ileri gideyim, orada bulunanlarla ayn? pozisyonda ad?m?z?n an?lmas?n? dahi kendimize hakaret olarak görüyoruz. Çünkü, mesle?i gazetecilik olan ve bunu da interneti bir mecra olarak kullanarak yapanlar?n yan?nda, gazete içeriklerini talan eden, çal?p ç?rpan, telif ücretini gazetelerin ödedi?i yazarlar? kendi yazarlar? gibi sitelerinde kullanan, abone olmad??? ajanslar?n haberlerini kullanan ve tüm bu 'çalma' eylemleriyle gelir elde edenlerle ayn? mesle?i icra ediyormu?ças?na muamele görmek istemiyoruz.

?nternet medyas? bulu?mas?nda, organizasyonu yapan Hüseyin Çelik, evsahibi olarak, internetin öneminden bahsetti. Nabza göre ?erbet diyebilece?imiz tarzda bir konu?mayd? bu. ?nternetin öneminin artt???n?, gazetelerin 5 y?l içinde bitece?inden falan bahsetti. Hitap edilen kitle gözönüne al?n?rsa, do?ru bir söylem olarak kabul edilebilir. Ancak, gazete yöneticilerine hitap ederken de, "?nternet güven vermeyen bir mecra" denilebilir diye dü?ünmeden edemedim.

Hüseyin Çelik, konu?mas?n? bitirdikten sonra Ba?bakan Erdo?an'? kar??lamak için izin istedi ve bir süre sonra Ba?bakan'la birlikte salona döndü. O günkü toplant?ya Ba?bakan 1.5 saat kadar geç geldi. Gecikme için özür dilerken, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile yapt??? görü?menin bu gecikmeye neden oldu?unu ö?rendik. Ba?bakan'?n konu?mas? ise, önceden haz?rlanm??, promterdan okunan bir metindi. Giri? bölümü, internet kullan?m rakamlar? ve istatistiklerinden ibaretti. Kendisi de zaten bunu, "?nternetteki geli?meler o kadar h?zl? ki, ben bile telaffuz etmekte güçlük çekiyorum" diye itiraf etti.

Bu toplant?da hükümetin, internetin bir mecra olarak önemini kavrad???n?, önemsedi?ini, ancak bunu kontrolden ç?kan bir mecra olarak kayg?yla takip etti?ini gözlemledim. CHP eski Genel Ba?kan?'n?n video kayd?n?n bir haber sitesi istisna olarak (o da 12 dakika içinde hükümet müdahalesiyle siteden ç?kar?lm??t?) internet haber sitelerinde yer almamas?n?, örnek bir internet habercili?i olarak de?erlendiriyor hükümet kanad?. ?nternetin bu tür durumlarda, insan haklar?n? ihlal etmeden yay?nlar yapmas?n?, daha sa?duyulu olmas?n? istiyorlar üstüne basa basa.

Ba?bakan Erdo?an'?n konu?mas?nda belki de en önemli yer, site yöneticilerinden otokontrol istemesiydi. Bir ba?ka deyi?le, otosansür. Yani her site yöneticisi, kendisine gelen haberde kendisini frenleyecek, elini korkak al??t?racakt?. Burada hemen akl?ma, "En kötü sansür, otosansürdür" cümlesi geldi. Hükümet burada sansür kelimesini kullanmaktan ?srarla kaç?n?yor, "otokontrol"ü telaffuz ediyor. Yani herkesin kendi kendisini kontrol etmesini istiyor. Ba?bakan'?n, "Sansürü kabul etmiyoruz. Otokontrole inan?yoruz. Rekabet ve h?z nedeniyle hatalar yap?labiliyor. Esas olan otokontroldür. Otokontrol ile internetin bir canavar olmas?n? engellemek ve yararl? hale getirmek zorunday?z." cümlesi, 'internet' ve 'canavar' kavramlar?n? yan yana getirmesi aç?s?ndan ürkütücüydü.

Orada tekrar gördük ki, Ba?bakan'?n can?n? s?kan en önemli konulardan biri de haberlere yaz?lan okuyucu yorumlar?yd?. Ba?bakan, kendisinin haberlerdeki yorumlar? okumaya f?rsat?n?n olmad???n?, ancak zaman zaman dan??manlar?n?n getirdi?i yorumlar kar??s?nda yüzünün k?zard???n? anlatt?. Ailesine varana kadar hakaretlerin haber sitelerinde okur yorumu olarak yay?nlanmas?ndan muzdaripti. ?nternet medyas? yöneticilerinden bu yorumlar? denetlemeden yay?nlamamalar?n? rica etti. Ancak hemen itiraz gördü. Ard?ndan yineledi, "Ailemden geçmi?imden gelece?ime öyle küfürler vard? ki bunlar?n tarifi mümkün de?il. Bunlar insan? katil bile yapar. Böyle bir hak olamaz. Hukukta yatakl?k etme var ya, bu da yard?m ve yatakl?kt?r. Bunu siz edite edeceksiniz koymayacaks?n?z, yay?nlamayacaks?n?z." dedi.

Yorumlardan, yorumu yazan m? yoksa, site sahipleri mi hukuken sorumlu? ??te bu konuda uygulamada fikir ayr?l??? var. Hukukçulara göre, site sahibi, haber yorumlar?n? denetliyorsa, burada inisiyatif kullanm?? say?l?yor ve yorumu yazanla e?de?er oranda yasal sorumluluk yükleniyor. E?er site yorumlar? denetlemezse, bu kez yay?nc? de?il, ortam sa?lay?c? hükmünde olup, yasal sorumluluk alm?yor. Burada site sahibine dü?en tek ?ey, soru?turma sözkonusu oldu?unda, o yorumu yazan ki?inin IP numaras?n? adli mercilerle payla?mak. Ancak bu da tam olarak böyle çal??m?yor. Örne?in toplant?da bir meslekta??m?z, Cumhurba?kan?'na hakaret eden bir yorumu yazan ki?inin IP numaras?n? vermesine ra?men, kendisinin de yarg?land???n? söyledi.

?nternet medyas? toplant?s?na Ba?bakan, gündemin yo?unlu?u nedeniyle fazla zaman ay?ramad?. Sadece dört seçilmi? gazetecinin kendisine soru sormas?na f?rsat verildi. Aç?kças? bu dört gazetecinin, kim taraf?ndan ve hangi kriterlerle seçildi?ini bir türlü anlayamad?m. Bu isimler ?MD Ba?kan? Hadi Öz???k, Haber7 Yay?n Yönetmeni Ünal Tan?k, Hürriyet ?nternet Yay?n Yönetmeni Fatih Çekirge ve Haber3?ten Ayd?n Özdalga'yd?.

Twitter'a da toplant? süresince aktard???m notlara göre, Öz???k, "5651 say?l? yasan?n sa?lad??? cevap ve düzeltme hakk? siteleri kilitliyor. Bas?n kart? alamad??? için elemanlar?m?z? akredite edemiyoruz. Sizin toplant?lar?n?z? izleyemiyorlar" ?eklinde özetlenebilecek bir konu?ma yapt?. Çekirge ise, "?nternet medyas? toplumsal olaylarda etkili. Siyasilerin bunu anlamas? çok önemli. Gazze olay?nda internetin gücü çok iyi görüldü. ?nternet olmasayd? orada olanlar karanl?kta kalacakt?. ?nternet medyas?ndaki arkada?lar?n akreditasyonunu çözün bu ba?ar? da size ait olsun" dedi.

Tan?k, Obama'n?n seçimi internetle kazand???n? hat?rlat?p Facebook'a vurgu yapt?, "5 y?l sonra hakim medya internet olacak" iddias?nda bulunarak, yerli arama motoruna vurgu yapt?. Son seçilmi? konu?mac? Ayd?n Özdalga ise, üyesi oldu?u ?MD yönetiminin aksine "?nternet medyas?n?n çok önemli sorunlar? oldu?una inanm?yorum" diyerek herkesi ?a??rtt?. Özdalga'n?n so?uk du? seans? bu kadarla da kalmad?; Ba?bakan'?n gözlerinin içine baka baka, "Bir dahaki seçimlerde koalisyon var, internet medyas?n? destekleyin" dedi. Salonda gülümsemelere neden olan bu cümleye Ba?bakan, "Oras? belli olmaz" diyerek cevap verdi. Özdalga, buna ra?men ?srar?n? sürdürdü, CHP-MHP koalisyonunun ufukta gözüktü?ünü Ba?bakan'a anlatmaya çal??t?.

Bu arada son anda araya giren Bar?? Yarkada?, Ba?bakan'a, "Cumhurba?kan? 14 kez dava açt? bana okur yorumlar? yüzünden. Yurtd???ndan yorum yapanlar bulunamam??t?r diyerek cezaland?r?lm?yor. Ceza yay?nc?ya veriliyor." diyerek ma?duriyetini dile getirdi. Ba?bakan, "Siz de sa?lam bir editörlük sistemi kurup izin vermeyeceksiniz. Savc? küfürlere ceza vermiyor. A??r ele?tiri diyor. Kendi mensuplar?na gelince ceza veriyorlar" dedi. Hüseyin Çelik'in bu arada haber yorumlar?yla ilgili benzetmesi ilginçti. Çelik, "Tuvalet kap?s?na yazacaklar? ?eyleri insanlar art?k haber yorumlar?na yaz?yorlar." diyerek ?a??rtt?.

Seçilmi? gazetecilerin soru ve görü?lerini iletmelerinden sonra Ba?bakan izin istedi. Hüseyin Çelik'in tüm sorunlar? dikkatle dinleyip not edece?ini, kendisine iletece?ini ve çözüm için çal??acaklar?n? söyleyerek ayr?ld?. Ba?bakan'?n gidi?inden sonra, Hüseyin Çelik ile birlikte Ula?t?rma Bakan? Binali Y?ld?r?m, Bilgi ve ?leti?im Teknolojileri Kurumu Ba?kan? Tayfun Acarer, internet medyas? yöneticilerinin sorunlar?n? dinleyip not almaya ba?lad?. Ancak burada daha net ortaya ç?kt? ki, bu salonda bulunanlarla biz gerçekten ayn? mesle?i icra etmiyoruz.

O kadar ilginç istekler vard? ki; vergi indirimi yap?ls?n, ajans aboneliklerinde indirim uygulans?n, SKK primlerini devlet ödesin, Bas?n ?lan Kurumu'ndan ilan verilsin, K?T'lerden internet haber sitelerine reklam verilsin gibi pek çok istek s?raland?. Aç?kças? seçimde bir makarnaya oy veren insanlar?n s??l???nda talepler gördüm orada ve bu ki?ilerle (istisnalar kaideyi bozmaz) ayn? meslekten görünmekten imtina ettim.

'Ba??ms?z internet medyas?' vurgusu yapanlar?n, bu isteklerin kendilerini ne kadar ba??ml? yapabilece?ini göremeyecek kadar kör olmalar?na çok üzüldüm. Devletin yard?m?n?, reklam?n? al?nca ba??ms?zl?k ne olacak? Devlet yard?mlar?na göbekten ba?lanman?n, ba??ms?zl??? bir kenara ataca??n? hiç mi dü?ünmüyorsunuz? Bir çok gazeteci, devletle olan ba?lar?n? asgariye indirmenin, kendilerini özgür k?laca??n? savunur, hatta sar? bas?n kart? bile almay? reddederken, yeni palazlanmaya ba?layan internet medyas?n?n devletten sürekli bir ?eyler ister durumda olmas?n? aç?klayacak bir söz bulam?yorum. Yorum sizin!DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri