forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

REFERANDUMUN S?YASAL ?LET???M KARNES?

Aktif .

  YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH ÖZKAN

Anayasa de?i?ikli?i referandumu üç ayd?r Türkiye'nin en önemli gündem maddesiydi. Halk olarak referanduma kilitlendik; medyadan sivil toplum örgütlerine, siyasetçilerden sokakdaki vatanda?a kadar deyim yerindeyse, yemedik içmedik referandumla yat?p, referandumla kalkt?k.

Bu tablodan ç?kart?lacak ilk ders ?u; Referandum yapmay? bilmiyoruz, halk olarak da siyaset kurumu olarak da referandumu seçim olarak alg?l?yoruz. Bu nedenledir ki zaten, meydanlarda referanduma sunulan anayasa maddelerinden daha çok iktidar/muhalefet aras?ndaki at??malar gündeme geldi. ?ktidar partisi icraatlar?n? anlatt?, muhalefet partileri de iktidar?n uygulamalar?n? bir kez de referandum kampanyas? sürecinde ele?tirmeyi tercih etti.

Siyasi partiler referandumu genel seçim havas?na sokunca, seçmenler de bu havadan çabucak etkilendi, partizanl?k referandum sürecine çok fazla yans?d?.

Referandumun siyasal ileti?im karnesi ise ne yaz?k ki k?r?k notlarla dolu...

Önce iktidar partisi AKP; Referanduma genel seçime haz?rlan?r gibi haz?rland?, kampanyas? teknik ve uygulama olarak di?er partilerin üzerindeydi, özellikle aç?k havay? en etkili kullanan parti oldu. Öyle ki, bir ara bu kadar yo?un mesaj bombard?man?n?n seçmende negatif etki olu?turabilece?i bile konu?uldu. AKP'nin referandumda kulland??? kimi söylemler ise toplumun de?i?ik kesimlerini rahats?z edebilecek uslüp ve içerikdeydi.

Ve muhalefet partileri; "Hay?r" cephesini olu?turan CHP ve MHP, seçmeni ikna edecek siyasal ileti?im teknik ve uygulamalar?ndan yoksun olarak meydanlara indiler... Yine kampanyalar?n? reklamc?lara emanet etmi?ler, siyasal ileti?im uzmanlar?ndan yard?m almam??lard?. Meydanlarda görünülürlükleri ve mesajlar? zay?f idi, kitle ileti?im araçlar?n? etkili kullanamad?lar, halkla yüzyüze ileti?imde de yeterince ba?ar?l? olamad?lar. Her iki parti genel ba?kan? da mitinglerde iktidar partisini hedef almay?, onun icraatlar?n? ele?tirmeyi ye?ledi. Polemiklerin, tart??malar?n, suni gündemlerin girdab?nda kald?lar; halka referandumda niçin "hay?r" diyeceklerini tam olarak anlatamad?lar. Çok fazla miting yapmakla çok ba?ar?l? olacaklar? yanl???na dü?tüler; mitinglerin kitleleri ikna etmede san?ld??? kadar etkili olmad??? bilgisine vak?f olmad?klar? için alternatif ileti?im teknik ve yöntemlerine ba?vurmay?, sanal ortam? kullanmay? ak?llar?na bile getirmediler.

Referandumu boykot eden BDP ise yerel medyay? ve sivil toplum örgütlerini kullanarak kitlelere ula?ma yolunu seçti. Herhangi bir sebebten dolay? oy kullanmayan her seçmeni, kendi hanesine yazd?rmay? hedefledi.

Saadet Partisi, yeni bir anayasa tasla?? haz?rlay?p insiyatifi ele alan tek parti olarak 12 Eylül referandum sürecinde esasl? bir kampanya ortaya koyabilir, niçin yeni bir anayasa haz?rlanmas? gerekti?ini topluma etrafl?ca anlatabilir, iktidar ile Meclis'te grubu bulunan muhalefet partilerinin kendi aralar?ndaki polemiklerinden, k?s?r çeki?melerinden ayr? bir yerde kendisini konumlayarak "fark"?n? ortaya koyabilirdi. Bu fark referandum sürecinde ortaya konulabilseydi, önümüzdeki genel seçimlerde Saadet Partisi'nin y?ld?z? ciddi bir iktidar aday? olarak siyaset sahnesinde parlayabilirdi. Ama yaz?k ki, Temmuz ay?nda yap?lan kongre sonras? ya?anan tats?z olaylar, Saadet Partisi'ni böyle bir imkan? kullanmaktan al?koydu.

Referandumun ileti?im karnesine bakarak özetle ?unlar? söyleyebiliriz: Siyasi partilerimiz art?k siyasal ileti?imin gücünü ke?fetmeli, siyasal ileti?imi sadece seçim dönemlerinde de?il, seçim d???nda da partilerinin bir parças? haline getirmelidir.

?leti?im, etkile?im, ikna, mesaj siyasal partilerin ana u?ra? alanlar?d?r. Bunlar?n sürekli geli?tirilmesi, etkili hale getirilmesi, yeni tekniklerin takip edilmesi gerekir. Kamuoyu ara?t?rmalar?, seçmen e?ilimleri, de?i?en toplumsal yap?, sosyolojik ve psikolojik alg? siyasi partilerin yak?ndan takip etmesi gereken konulard?r.

Ayr?ca her yap?lan ileti?im çal??mas?n?n ölçülmesi, analiz edilmesi, etkisinin ortaya konulmas? gerekir. Bunu yapacak uzmanlar?n bulunmas?, yeti?tirilmesi de gerekir. Üniversitelerdeki bilgi birikiminin siyaset kurumuna hizmet etmesi bu durumda kaç?n?lmazd?r.

Siyasi partiler referandum kampanyas?n? daha düzeyli, etik de?erlere ba?l?, toplumsal bar??a ve huzura hizmet edecek ?ekilde götürebilirlerdi. Böyle yap?lmas?, ülkemizde referandum kültürünün olu?mas?na da katk?da bulunurdu.

Umar?z 12 Eylül referandumundan gerekli dersler al?n?r ve halkoylamalar? toplumu kutupla?t?ran de?il, farkl? fikirlerin rahatl?kla ifade edilebildi?i, karde?li?in doyas?ya ya?and??? demokrasi kaleleri olur.

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan
Siyasal ?leti?im Enstitüsü Direktörü

http://www.siyasaliletisim.org/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri