forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

yavuz_saltikYAVUZ SALTIK

Referandumda CHP ile ayni çizgide bulu?masalard? bile bu referandum benzeri pek çok siyasi geli?mede alaca?? tav?rlar?n MHP’yi bitirme noktas?na ta??mas? zaten kaç?n?lmazd?. MHP’nin tepe yönetiminin tavr? bu süreci biraz daha k?saltm??t?r.

Siyasi analizleri sa?lam temeller üzerinde yapan herkes 8 y?ll?k iktidar sürecinde ama özellikle de son 3 y?ld?r Ak Parti’nin yasama, yürütme ve yarg? ile ilgili tüm düzenlemelerin bir amaca yönelik oldu?unu kolayca görebilirdi. Ama siyasi mülahazalar?n? tarafgirlik süzgecinden geçirmek zorunda olanlar bu yürüyü?ü göremedi. Görülmeyen veya görülmek istenmeyen bu yürüyü?ün varmas? hedeflenen noktan?n ad? BA?AKANLIK sistemidir.

Tüm seçim sath? mahallinde Ak Parti’yi sloganlar üzerinden ele?tiren MHP ba?kanl?k rejiminde savrulaca?? yeri gördü?ünden midir bilinmez geçen seçimde ip f?rlatt??? seçim otobüslerinin üzerinden bu kez oldukça yo?un dozda tehdit savurabilmi?tir. Savurdu?u bu tehditlerin MHP’yi bitirme noktas?na ta??rken MHP suçluyu gene yanl?? yerlerde aram??t?r. Oysa Türkiye referandum un ard?ndan Okyanus ötesinde aranan suçlu yerine Okyanus ötesinin Ba?kanl?k rejimini tart??maya ba?lam??t?r.

Amerikan modeli ba?kanl?k rejiminde sa?da ve solda iki partinin d???nda bir olu?umun olmas? çok mümkün de?il. Böyle bir durumda da milliyetçiler üzerindeki etkisi oldukça fazla olan Ba?bakan Erdo?an’?n söylemlerinin MHP’yi bu açmaza sürüklemesi, MHP liderinin yolsuzluk, din-iman söyleminin dindar kesimleri etkilemesinden daha kuvvetli olmas? kaç?n?lmazd?.

Bütün seçim kampanyas? boyunca adeta kostümsüz Ba?kanl?k provas? yapan Erdo?an, 2011 seçimlerinden sonra hayata geçirmeyi planlad??? olas? bir Ba?kanl?k sisteminde iki partili düzen içinde %70’i sa? görü?e sahip Türk halk?n?n ne kadar?n? ikna edebilece?ini test etmi? oldu. Üç do?runun bir yanl??? götürmedi?i bu testin sonuçlar? MHP aç?s?ndan her ne kadar a??r ma?lubiyet olarak yorumlan?p BDP aç?s?ndan bir ba?ar? olarak yorumlan?yorsa da BDP ile ilgili tespit do?ru oldu?u kadar eksiktir de…

Ak Parti, özellikle Güneydo?u’daki yo?un boykota ra?men neredeyse sand??a giden tüm Kürt vatanda?lar?n oyunu almay? ba?arm??t?r. Peki, sand??a gitmeyen Kürtlerin Ak Parti’den beklentileri nedir? En son yap?lan Demokratik Toplum Kongresinde Kürt halk? ad?na yo?un olarak dillendirilen demokratik hak ve özerklik talepleri midir?

Ak Parti’nin ba?latt??? Kürtçe yay?nlar?n serbest b?rak?lmas?, Kürt aç?l?m? ve bölgeye yönelik iyile?tirme çal??malar? ile bir k?sm? ikna edilen Kürt halk?n?n art?k akl? kar??m??t?r. Y?llard?r u?runda sava??ld??? söylenen bir çok hak kendilerine sunulmu?tur. Olas? Ba?kanl?k siteminde eyalet yönetimine geçilip ülke 12 eyalete ayr?ld???nda (K.Irak’ta ki ve dünyadaki baz? d?? geli?melere göre 15’de olabilir) ve her bir eyaletin kendi meclisi, kendi bütçesi, kendi ba?bakan? oldu?unda ama ülke T.C. ad? alt?nta yönetildi?inde 30 senedir Marksist Leninist çizgiden ba?lay?p, milliyetçi hatta yer yer fa?ist çizgiye ta??nan Demokratik özerklik pe?indeki Kürt hareketinin elinde ne kalacak?

Yoksa BDP’lileri boykota getiren ve AK parti’yi CHP ve MHP’den daha ciddi tehlike görmelerinin yegane sebebi bu olmas?n? Kürt halk?n?n demokratik mücadelesinde hedefe koydu?u tüm haklar? tereya??ndan k?l çeker gibi bir hamle ile önlerine koyan bir siyasi manevra sonunda Kürt halk?n?n temsilcileri olanlar ‘?stediklerimizi ald?k, harç bitti yap? paydos mu diyecekler? O zaman yeni Türkiye konjonktüründe MHP’ye dü?en savrulman?n bir benzeri BDP’nin de kaderi olmaz m??  Tabii BDP ve Kürt halk?n? temsil iddias?ndakiler Kürt Halk? ad?na yeni hedefler koyup temsil ettikleri halk? da bu hedeflere ikna etmezlerse.

Ben, 10 y?l önce sordu?um ama hala cevap alamad???m bir soru ile bu anlamda BDP’ye bir yol göstermi? olay?m. BDP ve/veya tüm Kürt Halk?n? temsil iddias?ndakiler Türkiye co?rafyas?nda var olmak istiyorsa ?u soruya cevap vererek i?e ba?lalar? gerekti?i kanaatindeyim: Önümüzdeki 20 y?lda ?stanbul’da kaç?n?lmaz büyük bir deprem gerçe?i var. Olas? 7 ve daha üzeri bir deprem sonunda ölen insanlar?n büyük ço?unlu?unu elveri?siz ko?ullarda ve güvenli olmayan binalarda ya?am mücadelesi veren Kürt kökenli yurtta?lar olu?turacakt?r. Bunun önüne geçmek için bir projeniz var m?? Yoksa ‘Kürt’ün can? ucuzdur’ diyerek silahl? mücadele döneminde kulland???n?z ‘Bir Ölür, Bin Geliriz’ gibi hamasi nutuklara yolunuza devam m? edeceksiniz?

Bilesiniz diye söylüyorum MHP’de öyle söylüyordu…

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri