forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

atif_unaldiiATIF ÜNALDI  

Tam bir yl sonra genel seçimler var. Bu y?l seçimlerde belirleyici olan yenilikçi bak?? aç?lar? olacak. Bu nedenle siyasi tarafta neler yap?lmas? gerekiyorsa bu konuda partilerin çal??maya ba?lam?? olmas? laz?m. Seçim kampanyalar?nda; klasik yöntemlerin herkes taraf?ndan uygulanaca??na eminim.

 
Bu nedenle farkl?la?ma internet taraf?nda olu?acakt?r. Tabii Türkiye’de siyaset teknolojinin o kadar gerisinde kald? ki; ço?unlukla anlatt?klar?n?z? bile anlayan birini bulmak mümkün olmuyor.

Ancak yine de en basit ?ekli ile siyasi partilerin yapmalar? gerekenleri; çok anla??labilir ?ekilde laf? doland?rmadan anlatmaya çal??t?m. Umar?m; yine kendi ülkemde insanlar yine bana turist gibi bakmaz ve anlamaya çal???r.

?       ?u anki siyasi parti sitelerinin ço?u gerçekten kötü durumda.

?    Basit, (tasar?mda kurumsal kimlik hemen hepsinde hiçe say?lm??)

?    Etik de?il, (büyük harf kullan?m?ndan genel intenet görgü kurallar?na çok ayk?r? yanlar? var.)

?    Hiçbir amaca hizmet etmeyen sadece bir?ey yap?l?yormu? gibi görünen anlams?z ekler var.

?    Arama motorlar?n?n indekslemesine ayk?r? yönleri var. Hemen hemen hepsinde arama motoru optimizasyonuna ayk?r? linkler var.

?    SQL hacking'e aç?k görünüyor. Bir ço?u arama kutular?nda bile içrik h?rs?zl???na imkan veren aç?klara sahip

?    Birkaç artinin sitesinin büyük k?sm? zaten çal??m?yor.

?    Kodun içinde keywordler bölümünde yetersiz bilgiler var.

?    Baz? alan adlar? partinin neredeyse stratejisine ters ?ekilde al?nm??. Çok anlams?z ve kötü yap?lm?? video siteleri var. Sitenin isminin sonuna tube koyunca video sitei oldu?unu zannedecek kadar bilgisiz intenet görevlilerine sahipler.

?       Bunlar olmamas? gerekenler. Olmas? gerekenlere gelince:

?    ?yi bir içerik yönetim sistemine sahip olmal?.

?    Bütün sosyal a?larla ili?kili olmal?.

?    Kendi içinde bir sosyal yap? bulundurmal?.

?       Arka Planda Milletvekillerinin sosyal a?lar? takibi için do?ru yap?lm?? bir CRM bulunmal?. Böylece her milletvekili o anda; rakip partiler ve kendi partisinin internet ve sosyal ortamda ne kadar bahis ald???n?, kendisi hakk?nda ç?kanlar? anl?k olarak görebilmeli. Kendisi hakk?nda söyleneneleri de?erlendirenilmeli. Bu de?erlendirmenin sonucunda yapmas? gerekeni belirtebilmeli.

?    Cevap yazabilmeli

?    Hukuk bürosuna yönlendirebilmeli

?    Yoksayabilmeli

?       Seçim öncesi sosyal a?larda nas?l haraket etmek gerekti?i, flame, sata?ma gibi durumlar ile nas?l ba? edilmesi gerekti?i konusunda bütün milletvekillerinin bilgisi olmal?.

?       Milletvekili adaylar? online itibar yönetimlerini yapt?rmal?lar. Sorunlu olan her?eyi seçim kampanyas? viraj?na girmeden düzeltmeli.

?       Partinin vemilletvekillerinin sitesi tek bir noktadan kontrol eilebilmeli. bunun için toplu bir yap? kurulmal?.

?       Partilerin olu?turduklar?n? zannettikleri bu Parti TV hatas?na dü?ülmemeli. Bütün partiler videolar? kendi sitelerinde tutuyorlar. Bu da ?u problemlere yol aç?yor:

?    Siteye girmeyen videoyu göremiyor

?    Payla??lam?yor

?    Bandwith yiyor.

?    Sadece liderin videolar? var. Ne etkile?im var ne de ba?ka birilerine ait bir içerik.

?       Milletvekili adaylar? videolar?n? bir video sitesi ile anla??la?arak payla?mal?. Parti televizyonu bu ?ekilde kurulmal?. ?nsanlar görüntülü sorular?n? iletebilmeli. Sorular?n hepsine cevap verildi?ini kontrol edecek bir yap? olu?turulmal?. Bunun için parti içinde bir "siber masa" olu?turulmal?.

?       iPAD, iphone gibi mecralar için çal??an payla??ml? uygulamalar yaz?lmal?.

?       Partilerin mutlaka bir facebook sayfas? olmal?. En h?zl? çal??an ve en fazla fun'? olan web sayfalar?ndan biri yap?lmas? sa?lanmal?

?       Twitter üzerinde partilerin gündemine paralel olarak kullan?c?lar organize edilmeli. Twitter'da partinin “trending topic” olmas? sa?lanmal?. Bunlar partiler için haber demektir.

?       Liderlerin gezileri hakk?ndaki bilgiler resim ve lokasyon bilgisi ile birlikte anl?k parti bas?n bürosu twitter'? üzerinden olu?turulmal?. Yüksek boyutlu görüntüler bas?n sayfas?na çok daha sonra konulabilir, ancak site ziyartçileri parti liderlerinin en son nerede oldu?unu görebilmeli.

Milletvekilinin internet görünürlü?ü

Bu genel dijital diplomasi yakla??m?n?; milletvekillerinin de teker teker uygulamas? gerekiyor.

 

Yap?lmas? gerekenler :

 

?       Web sitesi

?       Twitter (anl?k veri aktar?m? için, bir bas?n mü?aviri.)

?       Facebook sayfas?

?       Bir video sitesinde vBlog.

?       iPhone uygulamas?. (bu art?k kurumsal kimli?in bir parças? haline geldi)

 atifunaldi@gmail.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri