forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

ipadMEL?H BAYRAM DEDE     

Star gazetesinde Ergun Babahan, “Gazetelerin internet sitesi olmal? m??” ba?l?kl? bir yaz? yazd?. Kendisi Sabah gibi büyük bir gazetenin uzun süre yay?n yönetmenli?ini de yapm?? oldu?undan, bu yaz?, gazete yöneticilerinin, kendi bünyelerindeki internet birimlerine bak?? aç?s?n? yans?tmas? aç?s?ndan önemli bir gösterge.

Bu yaz?y? önemsedim. Çünkü pekço?unuzun bildi?i gibi, 2005?den bu yana, Yeni ?afak gazetesinin web sitesi olan yenisafak.com.tr‘nin yönetmenli?ini sürdürüyorum. Bu nedenle, bir gazete çat?s? alt?nda, internet yay?nc?l??? yapman?n, ne denli güçlükler bar?nd?rd???n? çok iyi biliyorum.

Gazete yöneticileri, rakipleri de bu mecray? kulland??? için, internette varolman?n bir gereklilik oldu?unu iyi bilirler, ancak, internette gazete içeri?ini hergün ücretsiz okutman?n gazete tirajlar?na olumsuz etki etti?ini dü?ünürler. Her iki mecran?n da al?c?s?n?n farkl? oldu?unu dü?ünsek de, bu dü?üncelerinde bir ölçüde hakl? olduklar? kabul edilebilir. Ancak bu dü?ünce, gazetelerin internet versiyonlar?n?n geli?mesi için at?lacak ad?mlar?n hep geriden gelmesine neden olur.

Ergun Babahan, “Gazetelerin internet sitesi olmal? m??” ba?l?kl? yaz?s?nda, ?u an yazd??? Star gazetesinde yay?n yönetmeni olmasa da, bir yay?n yönetmeni edas?yla, bu i?e kafa yorup, gazetesinin tiraj?n? korumak zorunda olan bir yay?n yönetmeninin psikolojisini çok iyi sat?rlara dökmü?. Önce Babahan’?n neler söyledi?ine bir bakal?m:

“Gazeteler internet medyas?na kar?? kan kaybediyor ama kendini zay?flatan ad?mlar? atmaya devam ediyor. Bugün bütün gazetelerin internet sitesi var. Geceyar?s? 02.00?den itibaren bir gün sonras?n?n tüm haberlerini, kö?e yazarlar? dahil okumak mümkün. Ayr?ca, para harcanarak yarat?lan bu ürün, bedava olarak herkesin kullan?m?na sunuluyor.

Gazetelerin internet versiyonlar?n? gözden geçirmesi gerekiyor. Tablet teknolojisi bunun için bir f?rsat. Gazeteler, internet habercili?i ile internet versiyonu aras?nda bir tercih yapma noktas?na geliyor. Bugünkü haliyle gazetelerin internet siteleri, para kaybetmek bir yana, gazete sat???na darbe vuran bir unsur durumunda. Çözüm, ortak hareketten geçiyor.”

Babahan’?n gazete yöneticilerinin kayg?lar?n? dile getirmesini olumlu bulmakla beraber, “Gazetelerin internet sitesi olmal? m??” sorusunu çok anlaml? bulmad?m. ?nternet ça??nda bir gazetenin internet sitesinin olup olmayaca??n? sorgulamak bile gereksiz çünkü.

Babahan’?n büyük yat?r?mlar, büyük bir kadro ve imkânlarla olu?turulan gazeteleirn tirajlar?n? koruma çabas?n? destekliyorum. Gazeteler bu süreçte mutlaka farkl? metotlar aray?p, bulacaklard?r. Zaten bu konu, geli?mi? bat? ülkelerinde bile net bir çözüme kavu?mu? de?il. ?nternetteki içeri?ini ücretli hale getiren gazetelerin, tam olarak bu sava?? ‘kazand???n?’ söylemek mümkün de?il.

Web sitenizin içeri?ini ücretlendirdi?inizde, belli bir ölçüde size ücret ödemeye raz? okurlar kazanabiliyorsunuz. Ancak bu fazla bir rakam olmad??? için, bu kez de internetteki ‘reyting’ yar???ndan geri kal?yorsunuz. Tekil ziyaretçi ve sayfa görüntüleme say?n?z dü?tü?ü için, web sitenizden elde edece?iniz reklâm geliriniz dü?üyor.

Bu a?amada, içeri?i ücretlendirmek yerine, ücretsiz sunmak, bu sayede ziyaretçi trafi?ini maksimize etmeye çal??mak ve reklâm gelirini art?rmay? hedeflemek daha ak?lc? bir yoldur. Çünkü abonelerden elde edece?iniz gelirden daha fazlas?n?, reklâmdan fazlas?yla kazanman?z güç de?ildir.

Gelinen noktada, gazete web sitelerinin, o günkü nüshalar?n? okurlara ücretsiz sunmak, ar?ivi ücretli kullan?ma açmak daha ak?lc? bir metot gibi gözüküyor.

Tablet meselesine gelince; Apple’?n iPad’le yaratt??? ivme, gazetecilik mesle?i aç?s?ndan da büyük bir de?i?im getirdi. Gazetelerin ard arda tablet versiyonlar?n? kullan?ma sunmalar?, hem gelir düzeyi yüksek, hem de teknolojiyi yak?ndan takip eden kitleye ula?malar? aç?s?ndan büyük bir f?rsat yaratt?.

iPad cephesinde, gazeteler aç?s?ndan farkl? metotlar var. Öncelikle HTML 5 teknolojisini destekleyen web siteleri yaparak, iPad kullan?c?lar?n?n web taray?c?lar?ndan ziyaret edebilecekleri bir ortam yaratmak kaç?n?lmaz. Bunun yan?nda, en büyük de?i?im, iPad uygulamalar?nda ortaya ç?k?yor. iPad uygulamalar?nda, gazetelerin web sitelerine günün 24 saati girilen anl?k haberlere eri?menin yan?nda, gazeteyi, tasar?m?yla okuyabilme avantaj? var.

Burada da kar??m?za ücretlendirme konusu ç?k?yor. Bu a?amada da yine yukar?daki metodu önerece?im. Bir gazetenin iPad uygulamas?nda, 24 saat son dakika haberlerine eri?im aç?k olmal?. Gazeteyi ka??t ç?kt?s?nda oldu?u gibi, gazete tasar?m?yla iPad’den okutmaya gelince de, burada iki farkl? bak?? aç?s? kar??m?za ç?k?yor.

Birinci seçenek, gazeteyi iPad üzerinden gazete tasar?m?yla ücretsiz okutmak, sadece ar?ivden ücret talep etmek; gazeteyi gazete tasar?m?yla okumak isteyenlerden o günkü say? da dahil ücret talep etmek. Bu konuda, gazetelerin maliyetlerini kar??lamas? zorunlulu?u ve içerik sa?laman?n büyük ekiplerle gerçekle?tirilen bir süreç oldu?u da dikkate al?n?rsa, gazeteyi iPad’ten web sitesi görünümünde okuman?n ücretsiz, gazete tasar?m? olarak okuman?n ise ücreti olmas? nihai metot olarak gözüküyor.

Seçenekler sayd?klar?mla s?n?rl? olmamakla beraber, gazete yönetimlerinin bu konuda h?zl? ad?m atmad?klar?n?, rakiplerinin pozisyonlar?n? beklediklerini, ta?lar?n yerine oturmas? için biraz da a??rdan ald?klar?n?, gazete tirajlar?n? her ?eyden çok öncelediklerini söyleyebilirim.

Melih Bayram Dede
Yeni ?afak Gazetesi'nin ?nternet yöneticisi
http://www.melihbayramdede.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri