forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

ET?KETLER:Abdullah Özkan

drabdullahozkanYrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan

Bu soruyu hem medya yöneticileri hem de ileti?im akademisyenleri/uzmanlar? bugünlerde çok s?k konu?uyor, tart???yor. Dijitalle?menin al?p ba??n? gitti?i, internetin hayat?m?z?n her alan?na girdi?i, haberlerin anl?k olarak yay?nland??? bir dünyada,gazeteler ayakta kalabilir, saatler öncesinde yaz?p-çizdiklerini bayatlam?? hissi vermeden okuyucuya okutturabilirler mi?


 

Enformasyonun böylesine ço?ald??? ve yay?ld???, h?zla dola?t???, çok çabuk tüketildi?i bir ortamda gazeteler elbette ciddi bir tehdit ile kar?? kar??ya...

Ama hemen söyleyelim ki, gazeteler ölmeyecek!

Ama çok ciddi bir de?i?im/dönü?üm ya?ayacaklar, kendilerini dijital ça??n gereklerine, okuyucunun tutum ve davran??lar?na göre yeniden dizayn edecekler, formatlayacaklar.

Bunun için de çok ciddi bir içerik devrimi yapmak zorunda kalacaklar. Stratejik de?eri olan, bilgiyi analiz eden, olaylar? do?ru yorumlayan yaz?/haber/foto?raf üreterek internetle rekabet edecekler. ?nternetten anl?k geli?meleri alan insanlar, bu enformasyonun neye tekabül etti?ini, nas?l yorumlamak gerekti?ini, konunun geçmi?ini ve ilgili oldu?u çevreyi de bilmek, ö?renmek isteyecek.

??te bu de?erli bilgiyi gazeteler sunacak. Bu içeri?i sunabilmek için gazeteler hem insan kaynaklar?nda hem de yay?n içeriklerinde önemli de?i?imlere gidecekler, kendilerini yeni ko?ullara göre yap?land?racaklar.

Geçti?imiz günlerde ülkemize gelen dünyan?n etkili gazetelerinden New York Times'?n yay?nc?s? ve ba?kan?Arthur Sulzberger'de verdi?i söyle?ide, ka??ttan okuman?n hâlâ güçlü bir okuyucu tecrübesi oldu?una inand???n? belirterek, "önce radyo, sonra da televizyonlar?n bas?l? gazetecili?i öldürece?ini söylediler, olmad?. Dijital devrimin de henüz ka??t dönemini kapataca??na inanm?yorum" de?erlendirmesini yap?yor. New York Times'?n internet kar??s?nda ayakta kalabilmesi, kâr edebilmesi için Sulzberger'in önerisi aç?k: "Yüksek kaliteli gazetecilik..."

Sulzberger, yüksek kaliteli gazetecili?e yat?r?m yapmaya devam edeceklerini ve mevcut olan her ortamda -bas?l? olarak, internette, iPad gibi tabletlerde, mobil araçlarda ve elektronik okuyucularda- kaliteyi sunmaya çal??acaklar?n? ifade ediyor.

"Gazeteler ölüyor mu?" sorusu bir süre önce Almanya'da gerçekle?tirilen Dünya Editörler Forumu'nda da tart???lm??t?. Almanya'da yay?nlanan Die Zeit Gazetesi'nin Genel Yay?n Yönetmeni Giovanni di Lorenzo bu forumda"Neden yaz?l? bas?na inan?yorum?" ba?l?kl? bir sunu? yapm?? ve "Yaz?l? bas?n bitmedi, bitmeyecek. Kalite gazetecili?inin gelece?i konusunda endi?eli de?ilim. Yeter ki iyi gazetecili?i ya?atabilmek için para kazanman?n yollar?n? bulal?m" demi?ti.

Lorenzo'nun sunu?unda da öne ç?kan gerçek ?uydu; Gazeteleri olaylar?n perde arkas?n? ortaya ç?kartmadaki güçleri ayakta tutacak.

Gazetelerin ayakta kalmas?n?, ölmemesini sa?layacak bir ba?ka gerçek de ?u: Gerçeklere olan sadakatlerini korumak, sürekli do?runun pe?inde ko?mak, hakl?n?n yan?nda yer almak, kamuoyunu sa?l?kl? bilgilendirmek...

Amerikan medyas?nda ya?anan krizin alt?nda yatan gerçek, Irak i?gali s?ras?nda medyan?n Pentagon'un sesi gibi hareket etmesi, "ili?tirilmi? gazetecilik" yapmas?, kamuoyuna do?ru bilgileri sunmamas?, gerçekleri saklamas?d?r.

Amerikan halk?, medyaya olan güvenini kaybetti?i için kriz derinle?mekte, gazetelerin kârlar? dü?mekte, etkileri azalmaktad?r.

Tüm dünyada gazetelerin ya?amas?n? sa?layacak iki temel prensip var: Sürekli yenilenerek i?lerini çok iyi yapmalar? ve halk?n güvenini kazanmalar?...

Dijital ça?da ya?ayabilmenin ne yaz?k ki ba?ka yolu ?imdilik gözükmüyor.

 ?stanbul Arel Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Ö?retim Üyesi
Kaynak: http://www.siyasaliletisim.org/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri