forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

BASINA DEMOKRAT?K BASKI!

Aktif .

ET?KETLER:Fikret ?lkiz

fikret_ilkizF?KRET ?LK?Z - B?ANET

2009 y?l? ?lerleme Raporunda, Türkiye'den yap?lan ba?vurular hakk?nda, Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi taraf?ndan verilen 381 kararda Türkiye'nin A?HS'i ihlal etti?i sonucuna var?ld???na de?inilmi?ti. Ba?vurular?n %11'i ifade özgürlü?ü, %5'i i?kence yasaklar?yla ilgiliydi. Genel olarak, A?HM'e Türkiye aleyhine yap?lan daha çok say?da ba?vuru vard?.

Bu tespit, 2010 y?l?nda da de?i?medi. Türkiye'de ne kadar serbest tart??ma yap?l?rsa yap?ls?n, baz? gerçekler de?i?miyordu. ?fade özgürlü?ünün ihlaline ili?kin Türkiye'den A?HM'e hâlâ çok say?da ba?vuru yap?ld??? gerçe?i 2010 ?lerleme Raporunda yine yer ald?.

2009 y?l?n?n Ekim ay?n?n ba??ndan itibaren 2010 y?l?n?n Ekim ay?na kadar olan dönemi kapsayan 2010 ?lerleme Raporu'nun ifade özgürlü?ü bölümünde; "Kürt meselesi, az?nl?k haklar?, Ermeni meselesi ve ordunun rolü" gibi hassas konularda eskiye oranla daha aç?k ve serbest hale gelen tart??malar?n medya ve toplumda geni? ölçekte sürdü?ü belirtilmi?.

A?HM kararlar?na yans?yan hak ihlallerimizi ço?altmay? ve ifade özgürlü?ünü ihlal etmekteki kararl? tutumuzdan vazgeçmiyoruz. Hak ihlallerini ?srarla sürdürüyoruz.

Israrl? tutumumuzun sonucunda aç?lan ceza davas? say?s? ve mahkûmiyet kararlar? her geçen gün art?yor. Örne?in 2010 y?l? ?lerleme Raporuna göre, TCK'nin 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçu nedeniyle gazeteciler hakk?nda ceza davalar? aç?l?yor ve birçok mahkûmiyet karar? verilmi? durumda.  TCK'nin 301. maddesinde yer alan "Türklü?e hakaret" düzenlemesi de hâlâ suç say?l?yor ve ifade özgürlü?ünün k?s?tlanmas?nda, TCK'nin di?er hükümleri ile özellikle Terörle Mücadele Kanunu ve Bas?n Kanunu da en s?k ba?vurulan kanunlar aras?nda

Özellikle, Ergenekon davas? hakk?nda yay?n yapan gazetecilere kar?? aç?lan çok say?da ceza davas?, endi?e sebebidir. Soru?turmalar?n gizlili?ini ihlal (TCK 285 m.) veya adil yarg?lamay? etkilemeye te?ebbüs( TCK 288 m.) suçlamalar?na göre gazeteciler hakk?nda 4.091 soru?turma aç?ld??? Rapora geçmi? bulunuyor. ?lerleme raporu bu durumu, "oto sansürle sonuçlanabilir" ?eklinde, do?ru tespit etmi?. Medyada, "oto sansür" uygulanmaktad?r.

?lerleme Raporu, Adalet Bakanl???n?n ifade özgürlü?ünün hukuki çerçevesine ili?kin olarak sürdürdü?ü "gözden geçirme" çal??mas?n?n henüz tamamlanmad???na da de?iniyor. Bu çal??ma tamamlanmad???, yasalarda de?i?iklik yap?lmad??? veya istenildi?i gibi bir de?i?iklik gerçekle?medi?i takdirde; 2011 y?l?nda ifade özgürlü?ü sorunu ç?? gibi büyüyecektir.

?lerleme Raporuna göre, Kürt meselesini tart??an veya Kürtçe yay?n yapan gazeteler üzerindeki bask? artm??t?r. 2010 y?l? içinde Diyarbak?r'daki Azadiya Welat gazetesinin yay?m? birkaç kez yasaklanm?? ve bu gazetede çal??an gazeteciler terörizm propagandas? yapmak suçlamas?yla hapis cezas?na çarpt?r?lm??t?r. A?HM, Ürper ve di?erleri/Türkiye davas?nda, Türkiye'nin Terörle Mücadele Kanunu'nun 6. maddesini revize etmesi gerekti?ine karar verilmi?tir.

Nefret söylemleri ile ilgili olarak, Avrupa Konseyi Türkiye'ye, medyay? dini az?nl?klara sayg? konusunda bir etik davran?? kodu geli?tirmeye te?vik etmesini ve medya arac?l???yla nefretin k??k?rt?lmas?n?n kovu?turulmas?n? tavsiye etmi?tir.

Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesine ayk?r?l?ktan aç?lan ceza davas? say?s? azd?r. Adalet Bakanl??? taraf?ndan TCK'nin 301. maddesine May?s 2008'de getirilen de?i?iklik sonras? aç?lan davalar?n say?s?nda bir dü?ü? görülmü?tür. Adalet Bakanl??? taraf?ndan 1 Ocak 2010-31 Temmuz 2010 tarihleri aras?nda incelenen 369 dava dosyas? içinden 270 davan?n aç?lmas?na izin verilmemi?, 10 dosya için dava aç?lmas? izni verilmi? ve böylece dava aç?lmas?na izin verilen oran?n toplam dosyalar içinde % 3,57'ye kar??l?k geldi?ine; ?lerleme Raporunda yer verilmi?tir.

Buna kar??l?k kamu düzenine (TCK'nin 214, 216, 217, 218 ve 220. maddeleri), devletin güvenli?ine (305.madde) veya anayasal düzene (312 ve 314. maddeler) kar?? suçlar? ve müstehcenli?i (226. madde) içeren ve ayr?ca TCK'nin 318. maddesi (halk? askerlikten hizmetinden so?utmaya ili?kin) aç?lan soru?turma ve davalar?n sürdü?ü belirtilmektedir. Terörizmin, Terörle Mücadele Kanunu'nda geni? tan?mlanmas? nedeniyle ifade özgürlü?ü ba?ta olmak üzere temel özgürlüklerin kullan?m?ndaki k?s?tlamalar endi?e kayna?? olmay? sürdürmektedir.

3984 say?l? Radyo ve Televizyonlar?n Kurulu? ve Yay?nlar? Hakk?nda Kanun'un baz? maddelerinin yorumlan?? tarz? ve yay?nc?lara uygulanan yapt?r?mlar?n endi?e uyand?rd??? Raporda yaz?l?d?r.

Ayn? ?ekilde ?nternet sitelerinin ve özellikle May?s 2008 - Kas?m 2010 aras?nda Türkiye'den Youtube'a resmî eri?im sa?lanamad???, 5651 say?l? ?nternet Ortam?nda Yap?lan Yay?nlar?n Düzenlenmesi ve Bu Yay?nlar Yoluyla ??lenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk?nda Kanunun, ifade özgürlü?ünü s?n?rlad??? ve vatanda?lar?n bilgiye eri?im hakk?n? k?s?tlad??? belirtilmektedir.

Raporda yer alan cümlelerle; "Bas?n özgürlü?ü ile ilgili olarak, bas?na yönelik siyasî sald?r?larla ilgili endi?eler devam etmektedir. Hükümeti ele?tiren Do?an Medya Grubu'na 2009 y?l?nda verilen vergi cezas?yla ilgili dava sürmektedir. Bas?n, bu davan?n ba?lamas?n?n ard?ndan haber yaparken kendi kendini s?n?rlamaktad?r. Askerî yetkililer de dâhil, üst düzey yetkililer ve siyasetçiler taraf?ndan gazeteciler hakk?nda çal??malar?yla ilgili davalar aç?lm??t?r."

2010 y?l?n? de?erlendiren ?lerleme Raporu'nun sonucuna göre; bas?n özgürlü?ü ve bas?nda ço?ulculuk da dâhil olmak üzere ifade özgürlü?ü konusunda, aç?k ve serbest tart??ma sürmü? ve geni?lemi? olmakla birlikte s?n?rl? ilerleme kaydedilmi?tir. Bununla birlikte, Türk hukuku, A?HS'ye ve A?HM içtihad?na uygun ?ekilde ifade özgürlü?ünü yeterli ölçüde güvence alt?na almamaktad?r. Gazetecilere kar?? aç?lan dava say?s?n?n fazlal??? ve internet sitelerine s?k s?k getirilen yasaklar endi?e konusudur. Bas?n üzerindeki gereksiz siyasi bask?lar ve yasal belirsizlikler uygulamada bas?n özgürlü?ünü etkilemektedir.

?fade özgürlü?ü ile ilgili ?lerleme Raporunun sat?r ba?lar? bunlar... Sonuç olarak, Türkiye'de bas?n özgürlü?ü güvence alt?nda de?ildir, aksine bask? alt?ndad?r. Devlet yöneticileri cezaevinde bulunan gazetecilerin varl???na ra?men bas?n özgürlü?ünün savunucular?d?r.

Varm?? gibi gösterilen ve serbestlik içinde kullan?ld??? "varsay?lan" ifade özgürlü?üne kar?? yürütülen bask?lar, asl?nda tüm temel hak ve özgürlüklere kar?? bir tehdittir.

Bu "varsay?lan" ifade özgürlü?ünün çeli?kili durumu nas?l aç?klanabilir? Herhalde olsa olsa "ileri demokrasi" dedikleri anlay?? bu olmal?(!) Bu anlay??a göre bas?n özgürlü?üne kar?? bask? ya da bir "tehdit" varsa bile, "düzene uygun demokratiklik (!)" de herhalde böyle bir ?eydir...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri