forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

TWITTERB?YEL? S?YASET...

Aktif .

twitter_siyasilerKÜR?AD O?UZ

Bugünlerde Türk siyasetinin gündeminde küçük mavi bir ku? var.CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu’dan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye, HAS Parti’yi yeni kuran Numan Kurtulmu?’tan AK Partili bakanlara pek çok siyasetçi, 140 harflik mesajlarla anlat?yor meram?n?.

ABD ba?kanl?k seçimlerinde Barack Obama’y? iktidara ta??yan en önemli unsurlardan biri olarak sunulan Twitter (ve sosyal medya), seçimler yakla??rken Türk siyasetinde de en parlak günlerini ya??yor, giderek de daha çok konu?uluyor.

Fakat yolunda gitmeyen bir ?eyler var ki, siyasi planlar? bir anda sekteye u?ratabilir: Bilinçsiz Twitter kullan?m?!

SIRF TEZEKLE DE OLMAZ AMA…
Asl?nda Ba?bakan Erdo?an, geçen ay?n sonunda AK Partili milletvekilleriyle yapt??? bir toplant?da, tehlikeyi hissetti?inin sinyalini verdi. Milletvekillerine “Seçim bölgesine gitmeyen vekil olur mu? Twitter mwitter ile olmaz. Tezek kokusunu hissedeceksiniz” diyerek müstakbel s?k?nt?n?n ad?n? koydu.

Bu elbette, siyasette yeni ve gerçekten çok kullan??l? bir arac?n kullan?lmamas? gerekti?i anlam?na gelmiyor.

Ba?bakan’?n bu sözlerinden sonra CHP lideri K?l?çdaro?lu’nun nazire yaparcas?na “Bu ülkede 22 milyon ki?i internete giriyorsa onlarla ba?lant? kurmak, dü?üncelerimizi aktarmak bizim için çok önemli” diyerek partisinin gelecek seçimlerde sosyal a?lara yüklenece?ini belli etmesi de bir sorun te?kil etmiyor.

Ama Obama’n?n zafere giden yolda Twitter’? ne ?ekilde kulland??? da, sözlerin Twitter’l? etkisiyle Twitter’s?z etkisinin mutlak olarak farkl?la?t??? da es geçiliyor.

STRATEJ? OLMAZSA OLMAZ
Asl?nda Twitter'? ön plana ç?karan zaten bir siyasi kampanya oldu; Obama'n?n seçim kampanyas?.

Ama Galatasaray Üniversitesi ?leti?im Fakültesi'nden Yrd. Doç. Nazl? Aytuna'ya göre “Twitter Obama için bir örgütlenme arac?yd?. Oysa ?u anda siyasiler Twitter’? Türkiye’de bilgi ak??? ve bir görünürlük arac? olarak kullan?yorlar.” Aytuna, siyasiler aç?s?ndan bak?ld???nda Twitter'da yazd?klar? her mesaj?n belli bir strateji çerçevesinde yaz?lmas? gerekti?ini dü?ünüyor.

Aç?kças? son günlerde bu mecradan kaynaklanan tart??malara, tart??ma üslubuna ve dile bakarsak, herhangi bir stratejiden söz etmek mümkün görünmüyor.

10 ÇARPI 140 OLMAZ
Siyaset ?leti?imcisi Necati Özkan, yine yurtd???ndaki örneklerden yola ç?karak “Bizim siyasiler ne sosyal medyay? ne Twitter'? kavrayabilmi? de?iller” diyor: “Obama bir yasa haz?rl?yorsa, bir konu?ma yap?yorsa, bir toplant?ya kat?lacaksa bunun haberini vermek için kullan?yor Twitter’?. ?nsanlar? davet ediyor, '?u konuda görü?lerinize ihtiyac?m var' diye. Bizimkiler ise etkenleri etkilemeye çal???yor Twitter’da. Hem de bazen çok alâkas?z bir ?ekilde, 140 karakterde yazacaklar? bir ?eyi 10 çarp? 140 karakterde yaz?yorlar. Bu Twitter için anlams?z.”

Bu durum ?öyle özetlenebilir: Türk siyasiler Twitter'? gazeteleri ve televizyonlar? nas?l kullan?yorlarsa öyle kullan?yorlar. Elbette bu da yanl?? de?il, ancak Twitter'da 'gazete veya televizyonda davrand???n gibi davranmak' ters tepebilir.

?öyle diyor Özkan: “Twitter'da interaktif bir kitle var. Söyledi?in ?eye hemen cevap veriyorlar. Siyasiler o ortam?n cazibesine kap?ld?. Medya orada, gazeteciler orada. Oraya bir ?ey at?nca medya hemen al?p kullan?yor. Bunu anlad?lar ve gazeteciye bir ?ey vermek istediklerinde bunu kullanmaya ba?lad?lar. '?uradan bir ?ey çakarsam rakiplerin önüne geçerim' diye dü?ünüyorlar. Ama oradan birbirlerine laf soku?turmak do?ru de?il. 'Gazeteci beni görmüyor, ?uradan çakay?m, haber olsun' diye bakmak yanl??.”

TWITTER CESARET HAPI G?B?
??te as?l sorun burada. Türk siyasetçiler, sosyal medyan?n ve özellikle de Twitter'?n insan ruhunda ve beyninde yaratt??? yan?lsaman?n s?k?nt?s?n? çekebilir.

Göz göze, duygular? da alg?layarak verilen tepkilerin yap?lan yorumlar?n yerini, mesaja aç takipçilere sürekli yeni bir ?eyler verme dürtüsüyle yap?lan yorumlar, iyice dü?ünmeden söylenen sözler al?rsa “maksad? a?ma” ve skandal yaratma riski çok daha büyüyebilir; ki bu durum bir siyasetçinin sonunu bile getirebilir. Aytuna, Twitter'?n cazibesinin siyasetçide yaratabilece?i yan?lsamay? ?öyle anlat?yor: "Web 2.0 ortam?n?n farkl? bir söylemi var. Özel hayat?n?z? daha çok aç?yorsunuz, zaman kullan?m? çok farkl?. E?er bu ortam? siyaseten, stratejik olarak kullan?yorsan?z dü?ünmeden yazmaman?z gerekiyor..."

Son günlerde Twitter'da siyasetçiler aras?nda ya?anan 'at??malar,' artan gerilim bu tehlikenin hiç de az olmad???n? gösteriyor.

"HAMAS? NUTUK B?TECEK"
Psikolog Gündüz Vassaf meseleye olumlu taraf?ndan bak?yor. Ona göre siyasetçinin art?k çok daha duyarl? ve tetikte olmas?n? gerektiren bu yeni ileti?im arac?, bizi 'aç?k toplum'a daha da yak?nla?t?racak:

"Siyasetçi öyle bir iki gün dü?ünmeyecek, çünkü an?nda tepki vermesi bekleniyor olacak. Bo? laf azalacak, bir konuda 140 karakterle, can damar?na yönelik tutumunu belli etmek zorunda kalacak siyasetçi. Hamasi nutuk dönemi bitecek. Art?k insanlar? duygular?yla da kullanamayacaklar. Çünkü ses tonu yükseliyor mu azal?yor mu, a?l?yor mu bunu bilmeyece?iz. Totalde daha payla??mc? ve ?effaf olmaya mecbur oldu?u için, kaç?n?lmaz olarak kitleler daha az manipüle edilecek..."

Peki hiç mi risk yok? Var: Daha kat?l?mc? bir siyasete ula?maya çal???rken, an içine hapsolma tehlikesi! ?öyle diyor Vassaf: "O kat?l?mc? ortamdan doyum sa?layarak, genel perspektiften uzakla?ma riski var elbette. Siyasetin anl?k gölge bokslar? gibi bir oyuna dönü?me riski var..."

TWITTEROKRAS?
Bütün bunlar bize, Twitter'?n siyaset yapma biçimini de?i?tirebilece?ini söylüyor.

Hatta belki, t?pk? bir süredir Avrupa'da "Twitterature" (twitter edebiyat?) kavram?n?n konu?uldu?u gibi, art?k "Twitterokrasi"yi de (twitter siyaseti diyebiliriz) tart??mam?z gerekecek.

2011 genel seçimlerine yakla??rken belki Twitter siyaseti yeniden ?ekillendirmeyecek ama, güçlü bir kampanya malzemesi haline gelecek.

Biz bu seçimlerde asl?nda Twitter'?n etkisini de ölçmü? olaca??z: Bakal?m oylara ku? konduruyor mu, kondurmuyor mu?..

Haberturk.com / koguz@haberturk.com


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri