forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

melih_bayramMEL?H BAYRAM DEDE 

?nternet Medyas? Derne?i, (?MD) Türkiye’de internetin yeni bir mecra ve medya olarak alg?lanmas? için çal??malar yapan, benim de üyesi oldu?um ciddi bir kurulu?.

?MD, internet medyas?n?n Türkiye’de hak etti?i yeri ve önemi elde etmesi, bu mecran?n çal??anlar?n?n kanunlar önünde de gazeteci olarak kabul edilmesi, sar? bas?n kart? sahibi olmas? ve sektörün önünü açacak ilgili yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için uzun süredir emek harc?yor.

Bugün ald???m bir haberle, ?MD cephesinde baz? ?eylerin büyük ölçüde de?i?ece?ini ö?rendim. Nisan’da derne?in yeni tüzü?ünün hayata geçirilmesinden sonra, sadece kurumsal üyeliklerin kabul edilece?i, bireysel üyelerin devred??? kalaca?? bilgisini ald?m.

Bunun anlam? ?u: Derne?e ki?iler de?il, kurumlar üye olacak. Üye olan medya kurulu?lar?, kendilerini temsilen dernek toplant?lar?na kat?lacak ki?ileri belirleyecek.

Bu metotla, derne?in ki?i ve kurumlardan olu?an ve ?u an say?lar? 419 olan üyelerinin say?s? 30-40 civar?na dü?ürülmü? olacak. Bu neresinden bakarsan?z bak?n, internet medyas?nda büyük bir tasfiye operasyonudur.

Bu operasyonla, sadece büyük medya kurumlar?n?n üye oldu?u, seçkinlerden olu?an bir internet medyas? derne?i ortaya ç?kar?lm?? oluyor. Ba?ta küçük bir olu?umken derne?e destek veren üye olan medya emekçileri devred??? b?rak?l?yor.

Peki böyle bir ihtiyaç neden ortaya ç?kt?? ?MD’nin y?llard?r Ankara’da etkin siyasi çevrelerde gösterdi?i faaliyetler s?ras?nda, resmi kurumlara akreditasyon s?ras?nda güçlük ç?kmamas? için böyle bir tavsiyede bulunulmu? olabilir.

Ankara’da zaten akreditasyon güçlü?ü ya?an?rken, ?MD eliyle ilk eleme gerçekle?tirilmi? olacak. Geriye kalan üyeler aras?nda da resmi kurumlar akreditasyon tercihini kullanacak.

?nternet demokratik bir araç. E?itleyici gücü vard?r. S?n?rlar?, mesafeleri ortadan kald?r?r. ?nternet medyas?na da, internetin özgürlükçü ve e?itleyici yönü etki eder diye dü?ünmekle yan?lm???z.

En az?ndan ?stanbul’daki gazeteci de, Van’daki gazeteci de haberalma özgürlü?üne sahip olur diye bo?una beklemeyelim. ?nternetin e?itleyici yönü, maalesef ad?nda internet geçen bu medyaya da etki edemedi.

Böyle bir karar al?n?rken üyelere bilgi verilmemi?, fikri sorulmam?? olmas? da en az bu uygulama kadar vahimdir. Fazla bir ?ey de beklemeye gerek yok asl?nda. Zaten STK’lar, insanlar?n kitleler halinde ‘pazarland???’ ç?kar örgütleri de?il midir?

Bu arada, 419 internet medyas? çal??an?n?n 30-40?? seçkin internet gazetecileri cemiyetinde kalacaksa, geri kalanlar ne olacak?

Yine ald???m bir habere göre, ?MD’den Nisan’da tasfiye edilecek internet medyas? çal??anlar?n? bünyesinde toplayacak bir dernek kurulmu? bile.

?imdilik bu derne?in ad?n? vererek kendilerini güç duruma dü?ürmek istemem. Ama önümüzdeki tablo ?u, internet medyas?n?n seçkinleri ayr? bir dernekte, emekçileri ayr? bir dernekte. Ne âlâ taksim de?il mi?

Melih Bayram Dede: Yeni ?afak gazetesi ?nternet Müdürü

http://www.melihbayramdede.com

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri