forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

FEHM? KORU'NUN G?D???NE ?SYANIMDIR...

Aktif .

mehmet_acetMEHMET ACET  - HABER7.COM 

Bas?nda Edelman’la ya?ad??? sava?lar?, etti?i kavgalar? ve o adam?n ne menem niyetler ta??yarak Ankara’ya geldi?ini ve ba?aramay?nca ‘kös kös’ ülkesine geri döndü?ünü defalarca anlatan gazeteci Fehmi Koru’dur.

Fehmi Abi, hepimizin büyü?üdür.

Mahallede ‘yede?i olmayan’ tek gazetecidir.

Hiç kimse vazgeçilmez de?ildir ama, o vazgeçilmezdir.

Herkesten daha cesur, daha enerjik, daha merakl?, hepimizden daha iyi bir gazetecidir.

Çok ?ey ö?retti hepimize.

Mahallede kimseye kötülü?ü dokunmad??? gibi, en zor zamanlarda kaleminin gücünü hep ma?dur olanlardan yana kulland?.

***

?imdi neden böyle oldu anlam?? de?ilim.

10 gündür yazm?yor Fehmi Abi…

Ne Yeni ?afak için, ne de ?brahim Karagül için burada tek kelime kötü laf etmem.

Ama Fehmi Koru’nun ayr?l?? biçimi çok yaralay?c? oldu.

Kiminle konu?sam “ay?p oldu” tepkisini veriyor.

Tuhafl?k ?u ki Fehmi Koru, bir dönem kendisini bir numaral? hedef haline getiren ABD elçili?i ad?na, gazetesinin bir yazar?na bask? yapmakla suçland??? için yazmamaya ba?lad?.

Halbuki, hepimizin bildi?i bir ?ey var.

Fehmi Koru, 1 Mart tezkeresinin reddedilmesinin en büyük ‘mimarlardan’ biridir.

Destans? bir mücadele vermi?tir o günlerde.

E?er O, tezkere kar??t? o yaz?lar? yazmam?? olsayd?, en az bir Ak Partili vekil daha “kabul” oyu verecek ve ülkemiz sonu belirsiz bir maceraya sürüklenecekti.

***

Fehmi Koru’nun Edelman’la i?birli?i yapt??? iddias? da çok saçma bir ?ey.

Kendisi de bunu yalanl?yor zaten.

Yalanlamas?na da gerek yok.

Bas?nda Edelman’la ya?ad??? sava?lar?, etti?i kavgalar? ve o adam?n ne menem niyetler ta??yarak Ankara’ya geldi?ini ve ba?aramay?nca ‘kös kös’ ülkesine geri döndü?ünü defalarca anlatan gazeteci Fehmi Koru’dur.

***

?imdi ne olacak bilmiyorum.

10 gün öncesine kadar, sabah i?e gelir gelmez önümdeki gazete tomarlar? aras?nda en üst s?rada duran Yeni ?afak gazetesini açar ve heyecanla Taha K?vanç-Fehmi Koru ne yazm??sa onu okurdum.

Eminim benim gibi binlerce, on binlerce insan da, seveni de sevmeyeni de O’nun ‘tiryakisi’ olmu?tur.

***

O yüzden bir an evvel yaz?lar?na ba?lamas?n? istiyoruz.

Mümkünse Yeni ?afak’la ya?ad??? sorunlar suhuletle çözülsün, orada yazmaya devam etsin.

Mümkün de?ilse, ba?ka bir yerde.

Yapt??? aç?klamalardan sanki iplerin hepten kopmad??? gibi bir i?aret ald?m.

“Kendim ayr?lmak için herhangi bir talepte bulunmad?m, istifam? sunmad?m. Fiili olarak böyle bir durum var, künyede yay?n dan??man? s?fat?n? ta??yordum, o ç?kart?ld???na göre herhalde ili?kim bitmi? demektir.” Diyor.

***

Geri dönü? olur mu acaba?

http://www.haber7.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri