forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

suleymankaracanceki gn 8sutun.com'da Bunlar varken, bize d?man gerekmez ba?l??? ile Bahe?ehir niversitesi ?retim yesi Prof. Dr. Binnaz Toprak?n Amerika'da izdi?i, duyanlar? ?oke eden Trkiye tablosunu okudum...
Konu?man?n yap?ld??? Washington Enstits, Yahudi lobisi destekli veTrkiye Masas? ?efi de zellikle Ak Parti kar??t? konferanslar tertip etmekle bilinen Soner a?aptay...

Anadolu fay hatt?nda bir azmettirici, bir de tetiki/kundak?lar? var; George Soros ve onun u?aklar? demeye dilim varm?yor- avanesi.. Aylard?r kendi kendime sordu?um mnaf?k kim? Soros mu, ocuklar? m?, tekile?en ayd?nlar m?? Bu sorunun cevab?n? mercek alt?nda grmek istedim. Bunun iin birka ay geride kalan bir konuyu yeniden hat?rlamak gerekiyor.

A?k Toplum Enstitsnn Trkiyede Farkl? Olmak: Din ve Muhafazakrl?k Ekseninde tekile?tirilenler ba?l?kl? ara?t?rmas?nda ortaya ?kan mahalle bask?s? iddias?, gnlerce gndemimizin ilk s?ras?n? i?gal etmi?ti. yle grlyor ki, daha uzun sre de zerinde tart???lacak gibi. Ara?t?rma sonucu ortaya ?kan raporun, toplumsal e?ilimlerimizden ziyade, radikal odaklardan sipari?le elde edilmi?, olsa olsa bir yaz? dizisi iin derlenmi? rportajlara dayand?r?lmas? ve bunlar?n da hibir bilimsel kritere itibar edilmeksizin genelle?tirilerek aksettirildi?ini grmek gerekten ilim ve fikir namusu ad?na bir ba?ka d?ndrc konu

Hibir ilmi lte esas al?namayacak az say?daki(401 ki?i) deneklerden derlenen verilerin, bir toplumsal olguya ???k tutma ad?na ortaya konmas?, akla ziyan bir samal?k gibi grnse de, zerinde durulmay? gerektiren baz? arka plan unsurlar?na dikkat ekmek gerekiyor. ncelikle, bu sunumun sahibi ?ayet bir siyasi parti veya odak olsayd?, buna bir siyasi paranoya; aralar?nda organik ba? bulunmayan ki?ilerin ferdi sylemleri olsayd?, birer ?izofrenik z?rva diye bakmak mmknd. Oysa burada ortaya konmak istenen maksatl? veriler, akademik unvanl? imzalarla popler bir al??ma olarak sunuluyorsa, bu sipari?in arka plan?nda yatan sapk?n d?ncenin ma?a olarak kulland??? sunumlar?n?, salt paranoit bir ayd?n arp?tmas? ya da ?izofren z?rvalar olarak kabullenmek mmkn de?ildir.

Burada ilk evvela bir ?eyi hat?rlamakta yarar grrm; belki sz biraz uzayacak ama, bu ara?t?rmaya destek sa?layan TESEV ve A?k Toplum Enstits gibi kapal? kutu yap?lanmalar ile bu kapal? kutular?n asli sahibini hat?rlamakta/hat?rlatmakta yarar umuyorum. nce, bu sahip kim?; George Soros.

George Soros bir demokrasi a????(?). Ancak Onun demokrasi a?k?ndan nce Trkiye a?k?n? birazc?k irdelememiz gerekiyor. Onun bize olan a?k?, Trkiye Ekonomik Sosyal Etdler Vakf?(TESEV) ve A?k Toplum Enstits olarak ete kemi?e brnm? olarak kendini gsteriyor. Dnyan?n e?itli yerlerinde kurdu?u ve ayd?n-siyaseti-i?adam?-akademik evreleri kapsayan olu?umunun Trkiye aya??, A?k Toplum Enstits ad?n? ta??makta ve a??rl?kl? olarakta Bilgi niversitesi zerinde yo?unla?maktad?r. Bunlara paralel olarak baz? sivil toplum kurulu?lar?n?, medya evrelerini ve Trkiyedeki birok kad?n rgtne de fonlar?yla destek oldu?u, art?k bilinen aleni gerekler ars?nda.

S?rbistan, Grcistan ve Ukraynadan sonra Ermenistan, Azerbaycan, Moldova, Beyaz Rusya gibi devletlerde de Soros rzgar?n?n etkisiyle iktidar de?i?iklikleri zerine demokrasi partneri olarak kumar oynanm??ken, bir sre daha uluslararas? siyaset sahnesindeki yerini koruyaca??ndan da kimsenin ku?kusu yok.

Soros, 1930 Macaristan do?umlu. Sovyetler, Macaristan? i?gal etti?inde bir Nazi i?birlikisidir. 1944te Macaristan''daki Nazi i?gali s?ras?nda, baba Tivador Soros, o?lu Georgeu sahte kimlikle Tar?m Bakanl???nda i?e ba?lat?r. George Sorosun buradaki grevi, toplama kamplar?na srlen Yahudilerin el konulacak mallar?n? belirlemektir. Sava? sonras? kat??? ?ngilterede London School of Economicsde, Sir Karl Pope ve Fredrich von Hayekten A?k Toplum Dzeni teorisini ?rendi. 1956da ABD''ye g etti. ABDde her trl legal/illegal para hareketlerinden byk bir servet edindi. 1969 y?l?nda 10 bin dolar sermaye ile Quantum Fundu kurdu. Sorosun nlenemez esrarengiz ykseli?inin ba?lang? tarihi budur. Yahudi as?ll? bu Para sihirbaz?n?n operasyonlar?na en arp?c? rneklerden biri, 1992de ?ngiliz Merkez Bankas?na kar?? yrtt? bir operasyon ile 985 milyon dolarl?k kar elde etti?i olayd?r ve tm mez speklatrlerin ilk dersidir.! 1983 sonlar?nda, ABD Kongresinin onay?yla kurulan NED(National Endowment for Democracy-Ulusal Demokrasi Fonu)in kurucu finansrlerinden biri de George Sorostur. NEDin deklare edilen amac?, uluslar aras? dzende demokrasiyi yerle?tirmektir. Sonradan a??a ?kan gizli amac?n ise, Amerikan ?karlar?na zararl? oldu?una kanaat getirilen lkelerde yanda? ynetimler olu?turup iktidara getirmektir.

Soros'un OSI(Open Society Institute-A?k Toplum Enstits) ne i? yapar? Enstity besleyen Vak?f, ilk olarak 1979 y?l?nda New Yorkta kuruldu. Bunu 1984 y?l?nda Macaristanda kurulan Avrupa Vakf? takip etti. 2000li y?llara geldi?imizde Trkiyede baz? Sivil Toplum rgt grnml yap?lanmalar?n Sorosun adamlar?nca yak?n markaja al?nd???n? grrz. rne?in, baz? kaynaklara gre NED(National Endowment for Democracy-Ulusal Demokrasi Fonu)in, Trkiye'deki baz? szde sivil toplum rgt grnmndeki organizasyonlara 4,7 milyon Dolar, OSI(Open Society Institute-A?k Toplum Enstits)nin de 1,073 milyon Dolar tutar?nda "demokrasi yat?r?m?" (!) yapm?? oldu?unu, bu erevede e?itli evrelerden e?itli isimlerin Macaristanda Central European University; ?srail'de Begin-Sedat Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi, Israel Democracy Institute, Peres Bar?? Merkezi, Tel Aviv niversitesi Moshe Dayan Orta Do?u ve Afrika Ara?t?rma Merkezi gibi popler merkezlerde toplant? ve kongrelere gtrldkleri de bu sessiz sedas?z olu?umun ilk temel ta?lar?n? olu?turur. 2001 ekonomik iflas?m?z?n gerekle?mesinde NEDin TESEVin TS?AD?n ve ABD gdmndeki IMFnin i?birli?i iinde hareket ettiklerini ve bunda da Sorosun aktif rol oynad???n? dillendiren ok ciddi teoriler de, unutulmamas? gereken birer gereklik.

Ar?ivlerde yerini alan kk bir bilgi notu daha; Sorosun 2001 y?l?ndan beri Trkiyede de faaliyet gsteren kurumlar?ndan biri olan A?k Toplum Enstitsnn Trkiye iin Avrupada imaj al??mas? yapt??? ve Enstitnn Trkiye Direktr Hakan Alt?nay?n Vatan gazetesindeki bir habere gre, Soros"un Trkiye iin sadece 2007 y?l?nda 1.5 milyon dolar harcad??? ifade ediliyor.

Soros, operasyonel anlamda ilk ciddi siyasi s?nav?n?, CIA ile i?birli?i iinde gerekle?tirdi?i S?rbistan'daki Milosevi'in devrilmesi ile sonulanan ayaklanmada verdi ve r?tn ispat etti. Arkas?ndan Grcistan ve dnyada ok byk yank?lara sebep olan Ukrayna ve K?rg?zistan devrimleri ile bu zincirin halkalar? devam etti. e?itli renklerle an?lan tm bu lkelerdeki devrimlerin ortak paydas?, ABD yanda??, iktidar kar??t? muhalefet odaklar?n?n maddi, lojistik her trl ihtiyalar?n?n A?k Toplum Enstits benzeri masum sivil kurulu?lar zerinden gerekle?tirilmi? olmas?d?r.

Soros, zehirli bir akrep gibi buldu?u her canl? organizmay? fel etmenin metodunu iyi biliyor. Renkli devrimlerini Orta Asya'dan, Orta Avrupa'ya kadar uzatan Soros, Trkiye'de de ayn? bilindik metotlar?n?n d?mesine basm?? grlyor; Sorosun planlar?, ayd?nlar?n ihaneti ve laiklerin gafleti ile i ie geince, k?smen de olsa, suni bir teki taraf olu?turmay? ba?ard?klar?n? sylemek mmkn. ?imdi Ermeni, yar?n Pontus, br gn Alevi-Snni ayr??mas? derken, bundan sonra ard???k sosyal travmalar?n kap?s?n?n a?laca??na ku?ku yok. Bu d?? destekli i ihanetin hedefinde, Sevr anla?mas?n? yeniden canland?rarak Trkiyeyi paralara ay?r?p gszle?tirme operasyonu var.

Bu noktada akla tak?lan ilk soru ?u; Sorosun kur?un askerleri kim? Bu kimlik ve ki?ilikleri tan?mam?za yard?mc? olacak zde? kimliklere bakt???m?zda, maske tak?nm?? masumiyetlerin gerek yzlerini fark etmemiz kolayla??r.

Soros vak?flar?n?n ortak noktas?, hayalet gibi grnmez glerle donanm?? olmalar?d?r; sadece adlar? bilinir, ok ok kurcaland???nda birka piyon temsilcinin ad?na ula?mak mmkndr. rne?in TESEV Ba?kan? Can Paker veya Enstitnn Trkiye direktr Hakan Alt?nay?n isminden te fazlaca bir isim listesi bulman?z epeyce zor. Can Paker, zaman zaman medyaya rportaj verdi?inde, Vakf?m?z?n proje gelirinin o?u Trk sermayesinden geliyor der, ama bu deste?i sa?layanlar?n kimlikleri, destekileri ve konumlar? ile verdikleri deste?in nitelikleri zerine di?e dokunur hi bir laf etmez. Bulmacan?n o k?sm?n? zmeyi, bizlerin firasetine b?rakmay? tercih eder.!

Bilindi?i kadar?yla 60 lkede aktif al??malar yrten bu Vak?flar?n Trkiye aya?? Enstitnn a?ld??? 2001 Eyll ay?ndan bu gne Trkiye'nin mzmin platonik a?k? 'Avrupa Birli?i, e?itim, siyasi reform, medya, kad?n haklar?, sivil toplum rgtleri ve blgesel farkl?l?klar' olarak s?ralanan projeleri destekledi?i, yerli partnerleri zerinden bu konudaki d?ncelerini/planlar?n? hayata geirdikleri bilinen belli ba?l? al??malar.

?? dnyas?ndaki partnerlerine gelince; bir ara Sabanc? Holding ynetim kurulu ba?kan? Gler Sabanc?n?n Soros ile ortak yat?r?m yapmaya karar verdiklerini a?klad??? bas?na yans?m??t?. Sorosun Trkiye Temsilcisi Can Paker ise, bu yaz?m?zda uzunca yer alan tart??mal? iki sivil toplum kurulu?u olan TESEVin ynetim kurulu, A?k Toplum Vakf?n?n da Trkiye Dan??ma Kurulu Ba?kan?. TS?ADda ve Sabanc? Holding Ynetim Kuruluunda da etkin ynetici konumunda bulundu?unu biliyoruz. Yine Trk medyas?na yans?d??? kadar?yla, Soros`un `A?k Toplum Enstits`nn Trkiye`deki tepe yneticisi Hakan Alt?nay, Sorosun bir grup gazeteci ile aralar?nda Gler Sabanc?, ?shak Alaton, Blent Eczac?ba?? gibi i? dnyas?n?n ileri gelenlerinin bulundu?u baz? i?adamlar? ve e?itli sivil toplum rgtlerinin yneticileriyle gemi?te bas?na kapal? toplant?lar yapt???n? hat?rl?yoruz. ?? dnyas? ile Soros ili?kilerine ili?kin son bir not; speklatr Soros, Halis Komili'den 2003 y?l?nda ald??? Yudum'u 4 y?l sonra a?klanmayan bir fiyatla Kuveytliler'e satt?. Kuveytli NBK (National Bank of Kuwait) Capital Private Equity, Trk g?da ya? reticisi Yudum G?da'y? Bedminster Capital taraf?ndan idare edilen Southeast Europe Equity Fund Ltd'den sat?n ald???n? a?klam??t?. Sorosun, kriz dnemlerinde kelepir fiyata kapatt??? 9 ?irketten 7'sini satt??? da biliniyor.

Bu noktada gemi?e kk bir hat?rlatma ile de?inmek gerekirse; ABD Ba?kan? Clinton dneminde Soros dnya le?indeki operasyonlarda sadece paran?n sivil gc ile kapal? destekler verdi?i ABD yanda?l???n?, ba?kan Bush dneminde aleniyete dkm? ve ba?ta askeri tedarikiler olmak zere yeni yeni g odaklar?n?n olu?umuna destek verdi?ini konuya az ok ilgisi olan herkes biliyor art?k. Burada de?i?en tek ?ey var; o da farkl? pozisyonlardaki esnekli?i, siyasi ak??a uyarlamak.

Bunun rneklerini de hat?rlayal?m; "Dolar sihirbaz?" Soros, 1998de Slovakyada, 1999da H?rvatistanda, 2000de S?rbistanda gerekle?en devrimlerde en byk itici g(lokomotif) roln stlenmi?ti. ABDnin S?rbistandaki Belgrad Bykelisi Richard Miles?n ynlendirmesiyle, Soros taraf?ndan fon deste?i sa?lanan, 2000 y?l?nda Slobodan Milo?evi kar??t? gsterileri dzenleyen S?rp ?renci grubu Otpor(Direni?)du. 2003 y?l?nda da Grcistanda "A?k Toplum"un Tiflis ?ubesinin ok ileri roller stlendi?ini gryoruz. Sorosun o dnemde Grcistan Gen Avukatlar Birli?i gibi sivil toplum kurulu?lar?na ve medyaya da para ak?tmaya ba?lad??? a?k a?k yaz?l?p izilen genel-geer bilgiler. Grcistan devrimi s?ras?nda dikkatmizi eken bir rastlant?(!), "S?rbistandaki renkli devrimi gerekle?tiren bykeli" unvan?yla tan?nan Richard Miles?n ABDnin Grcistandaki Bykelisi olmas? tesadf olamaz herhalde. Bir ba?ka tesadf(!), S?rbistandaki renkli devrimin "mucitlerinden" Soros destekli "zgrlk Enstits" kurucusu G. Bokeria da Belgraddan sonra Tifliste boy gstermeye ba?lam??t?. Bu arada Sorosun destekledi?i genlik rgt Khmaran?n da aktivitelerini dikkate almak gerekir. ??te Grcistan?n Gl Devrimi byle gerekle?tirildi.

ABD, ma?alar? eliyle tm bu yapt?klar?n?n bir benzerini de Ukraynada da yapmak istiyordu. S?rbistan?n Otpor, Grcistan?n Khmara adl? Soros destekli genlik rgt Ukraynada "Pora"(Vakit, ya da Vakit Geldi) ad?yla kar??m?za ?k?yor. Poran?n lideri V. Kask?v zaten Soros al??anlar?ndan bir olarak biliniyor. Sorosun bizdeki A?k Toplum Enstitsnn Ukraynadaki aya??n?n ad?; Uluslararas? Rnesans Vakf? idi. Bir di?er sivil aya?? ise, Kievdeki "zgrlkler Evi" ad?n? ta??yordu. ABD destekli bir ba?ka karde? kurulu?ta yine Kievde Znayu ad?yla faaliyet gsterirken, tm bu kurulu?lar?n sadece ABD ve Soros deste?inde olmakla yetinmeyip ?ngilterenin Westminster Demokrasi Vakf?, Alman Marshall fonu gibi baz? okuluslu kurulu?lardan destek ald?klar? da art?k kitaplara kadar geen, bilinen konular.. ve bu konular, bu gne kadar ne tam yalanland? ne de tam ispat edilebildi ama bu, ya?anmakta olan bir vak?a. Tm bu sivil grnml devrim dalgalar?n?n tek ba??na ABD D??i?leri Bakanl???, CIA veya Soros vak?flar? ile s?n?rl? olmad???n? da unutmamak laz?m. Elbette bu devrimlerin her aya??nda, de?i?mez aktr Soros Vakf? ve ona ba?l? A?k Toplum Enstits belli bir yeri var. Dnya medyas?n?n Turuncu devrim ad?n? verdi?i bu devrimin 40 milyon nfuslu Ukraynada gerekle?tirilmesi yle tek ayakl? bir destekle sa?lanacak kadar kolay olmazd? ve olmam??t?r da.

Ya?anm?? baz? rnekleri hat?rlamakla yetindikten sonra tekrar konunun bize bakan yzne dnersek, sormam?z gereken ilk temel soru ?u: Soros Trkiyeden ne bekliyor, ya da ne istiyor? ncelikle cevab?n? aramam?z gereken ve mutlaka bulmam?z gereken soru bu. Beynimize saplanm?? bu k?ym?k soruyu, Trkiyenin Sorosla do?rudan ya da dolayl? ili?ki iinde olmayan yneticileri, akademisyenleri, i? evreleri, siyasetileri vs. mutlaka, saplant?s?z, n yarg?s?z ve paranoid nbetlere girmeden do?ru te?his etmek ve gerekli kar?? duru?unu ortaya koymak zorundad?rlar.

Bugn mevcut Ak Parti iktidar?n?n tepesinde sallanan Demoklesin K?l?c?, Mahalle Bask?s? argman? etraf?nda odaklanmaktad?r. Bu odaklanma, ne hikmetse Ak Parti iktidar?n?n ilk 3 y?l?na kadar hi sz konusu de?ilken, Nisan 2006 tarihlerinde ?stanbulda yap?lan, Dnya Demokrasi Hareketi adl? kurulu?un 4. Genel Kurulu toplant?s?na Ba?bakan Recep Tayip Erdo?an?n sadece a?? konu?mas?n? yap?p fazla ilgi gstermemesinden sonra bir yo?unla?man?n ba?lad???n? gryoruz. Bu toplant?da gdlen amac?n, renkli devrimleri Orta do?uya yaymak ve bunda da Trkiyeyi bir s?rama tahtas?(tramplen) olarak kullanmakt?. Recep Tayip Erdo?an liderli?indeki Ak Parti iktidar?, burada kendine biilen rle raz? olmad? ama, akrebin k?skac?na d?mekten de kendini yeterince koruyamad?. Bu k?ska, %47lere varan halk deste?ini ad?m ad?m a??nd?r?l?p, kendilerine ayak ba?? olamayacak noktaya indirgeninceye kadar da devam edecek grlyor. Bilim adamlar?m?z, iyi niyetli kuramsal analizlerinde ister buna mahalle bask?s?, ister suskunluk sarmal?, ister sessizlik sarmal? desinler, ister toplumda yaln?zl?k/az?nl?k psikolojisi desinler; sonuta bu bir iktidar sindirmesi sopas? olarak aktive edilmi? grlyor. ??in vahim olan taraf?, toplumun d?nce iklimini olu?turacak a?l?mlara nayak olmas? beklenen bilimsel evrelerin bu kas?tl? sapk?nl??a nayak olmaya vicdani r?za gstermeleridir. Bu kirli i?birli?inin finans, akademik evre faktrlerine ilaveten sacaya??n? tamamlayacak olan medya unsurunun ncelikli olarak haz?rlanm?? olmas?d?r. n yarg?s?z kategorilendirmelerde toplumsal erk s?ralamas?nda drdnc kuvvet olarak yer alan medyan?n, a??rl?kl? olarak, Erol Simavinin nitelemesi ile burada birinci erk ya da silah olarak yerini alm?? olmas?d?r. Toplumsal alg?da, onlar?n iyi dedi?inin iyi; kt dedi?inin kt olarak srekli empoze edilmesi a?amas?na gelmi? bulunuyoruz.

Bunun son rne?i, konumuzun da ana eksenini olu?turan olay; Sorosun destekledi?i A?k Toplum Enstitsnn fon kaynaklar?, Alman Friedrich Ebert Stiftung deste?i ile TESEV ad?na Bo?azii niversitesi ?retim yesi Prof. Dr. Binnaz Toprak, Sabanc? niversitesinden Prof. Ali arko?lu ile beraber 'De?i?en Trkiye'de Din, Toplum ve Siyaset' anketini yapm?? ve orada "Trkiye'de irtica tehdidi yok ama irtica alg?lamas? var" sonucuna varm??lard?. Bunu da, Trban takanlar azal?yor, toplumda ?eriat zlemi yok gzlem sonucuna dayand?rarak ifade etmi? ve laiki kesimin a??r ele?tirilerine maruz kal?nca da ?imdi ayn? kaynaktan beslenmeli/destekli 'Trkiye'de farkl? olmak-Din ve Muhafazakrl?k Ekseninde tekile?tirilenler' ba?l?kl? ara?t?rma (265'i erkek, 136's? kad?n toplam 401 denek) sonular?na gre, Trkiye tam bir tahammlszlkler ve bask?lar- lkesi olmaya aday, Anadoluda mthi? bir dindarla?ma ya?and???n?, bunun da tekiler zerinde a??r bir muhafazakr mahalle bask?s? yaratt???n? syleyen bir noktaya gelmi? bulunuyorlar. Bir sosyal vak?an?n, bu kadar k?sa srede ters yz edilemeyece?i gere?inden hareketle ortaya konan bu rapora bak?ld???nda, toplumsal sorunlar?m?z?n bilimsel d?nceye dayal? de?il, kar??tl?klar zerinden de?erlendirildi?ini rahatl?kla sylemek mmkn.

Burada, Bo?azii niversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslar aras? ?li?kiler blmnde Prof. Dr. Binnaz TOPRAK?n TESEV ad?na yurtd??? toplant?lara kat?ld???, Alman Sosyal Demokrat Partisi rgt olan Friedrich Ebert Stiftung deste?i ile "Siyasi ?slam Saha Ara?t?rmas?" ad? verilen projeyi ynetti?i, 16-18 Nisan 1999'da rdn'e gittiklerini buradan da ?srail'de Begin-Sedat Stratejik ?ncelemeler Merkezi ile "Trkiye-?srail ?li?kileri ve D?? Politikalar?, Ortado?u Bar?? Sreci, Gvenlik, Blge lkeleri Aras?ndaki ?li?kiler" konusunda bir yuvarlak masa toplant?s? kat?ld?klar?n?, yine bu arada ?srail Demokrasi Enstits ve Moshe Dayan Orta Asya ve Afrika Ara?t?rma Merkezi ile gr?meler yap?larak burada onlarca akademisyen ile birlikte Bo?azii niversitesi ve TESEV ad?na kat?lan Prof. Dr. Binnaz TOPRAK' ?n "Siyasi ?slamla Uzla?ma Gereklili?i" konulu bir tebli? sundu?u art?k kitaplara konu olmu? bir gerek(Sivil rmce?in A??nda) anlat?l?yor.

Ayn? kaynaklarda "Siyasi ?slam Saha Ara?t?rmas?" ad? verilen projenin de Say?n TOPRAK ve Say?n ARKO?LU taraf?ndan ynetildi?ini ve Friedrich Ebert Stiftung buna katk?da bulundu?unu okuyoruz. Ara?t?rman?n en ilgin taraf? ise, rneklemelerin s?n?fsal kategorilerden seilmi? olmas?na kar??n, analizlerin etnisiteye gre yap?lm?? olmas?d?r. D?ndrc olan ?ey, t?pk? bu y?l ba??nda medyam?zda yer alan (rne?in Turktime.com, 02.01.2009) Amerikan merkezli United States Center for World Mission (USCWM) adl? vakf?n, Aral?k 2008 verilerine gre, Trkiye nfusunun etnik yzdeleri ve bunun rakamsal kar??l?klar?n?n verili?i kar??s?nda duydu?um ku?ku gibi. Bu verilere gre; Trkiye'nin nfusunun 74 milyon 398 bin 700 oldu?u, nfusun yzde 71'ini olu?turan 52 milyon 826 bin ki?inin Trk, Zazalar ile birlikte Krtlerin say?s?n?n 15 milyon 426 bin oldu?u, Trkiye'de 1 milyon 313 bin Zaza'n?n ya?ad???, Krtlerin 5 milyon 902 bininin ise Trke konu?tu?u, Trkiye'de 1.8 milyon Arap, 910 bin erkez, 620 bin Fars, 540 bin Azeri, 76 bin Ermeni, 28 bin Sryani, 14 bin Rum ve 13 bin Musevi bulundu?u vurgulan?yor. ?yi gzel de, size ne bundan karde?im diyemiyoruz, nk hesap(!) ba?ka.. dnelim konumuza

Bu arada bir zavall?l??a da dikkat ekmek isterim; 2008in sonuna iki gn kala (29 Aral?k 2008) gn Star gazetesinde Say?n TOPRAKla yap?lm?? uzun bir rportaj yay?nlanm??t?. Kelimenin tam anlam? ile zetlemek gerekirse, aczin, idraksizli?in, ahmakl???n ve kullan?lm??l???n zirvesine oturtulacak birebir tarihi bir vesika.. bir hilkat garibesi ?a?k?n rdekle kar?? kar??ya b?rak?ld???m?z? grp Trk akademik hayat? ad?na hay?flanmamak elde de?il.

Trk ayd?n?n?n kulland??? bilimsel kritik yapma teknik kuramlar?na mutlaka eklemesi gereken yeni bir tr olarak, bilgi terrizmi kategorisinin eklenmesine ihtiya var. Bu gne kadar tan??? oldu?umuz dini, ideolojik, etnik faktrlerden kaynaklanan tm trlere bir de maniple edilmi? bilimsel terr kategorisinin de marjinal bir yap?da kendini gsterebilece?inin 21. yzy?ldaki ilk rne?ini Say?n Toprak sayesinde grm? oluyoruz.

skaraca51@hotmail.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri