forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

ahmetayAHMET AY 

Daha birkaç gün önce “MEDYA DARBELERIN CARRIER’I MI” diye sormu?tum. (*) Y?llard?r “o taraftan” cevap gelmese de bu soru hep soruldu. Ta ki Mehmet Ali B?RAND “galiba darbeciyiz” diyene kadar.

M. Ali B?RAND’?n günahlar?na kefaret olabilecek bu aç?klamas? (yoksa itiraf m? demeliydim) “cumhuriyetçiler”le “demokratlar”?n bas?n üzerinden 60 y?ll?k kavgalar?n?n as?l gerekçesini ortaya koymu?tur. M. Ali B?RAND’?n yaz?s?n? okudu?umda “ke?ke seçim atmosferinin hararetine kurban gitmese” dedim. Maalesef çok daha yank? uyand?rmas? gereken bu aç?klama seçim atmosferi bahane edilerek “merkez medya” taraf?ndan görülmeyecektir.

Ben M. Ali B?RAND’?n itiraf?n? samimi buluyor ve akabinde gelecek tart??malar?n da yararl? olaca??na inan?yorum.

Asl?nda medyam?z?n darbecili?i cumhuriyetin kurulu?u ile ba?lamad?, medyam?z?n bozuk sicili 1850’lere kadar gider. “Ara?t?rmac? gazetecili?in” darbe severli?i Sultan Abdulmecid’in ikna edilmesi! ile kurulan Encümen-i Dani?’e de?in gider.

1940’l? y?llar?n despotizmi ile zehirlenen merkez bas?n, askeri gücü/vesayeti kutsay?p kullanarak demokratikle?menin önünde en büyük engeli olu?turdu. Bu sebeple M. Ali B?RAND’?n bu aç?klamas? –her ne kadar malumun ilan? idiyse de bizim cenahtan bak?ld???nda anlaml? ve samimi görülmektedir. Hasan CEMAL’in “K?MSE KIZMASIN KEND?M? YAZDIM”? ile ba?layan bu “yüzle?me” M. Ali B?RAND’?n aç?klamas? ile pik yapm??t?r.

Merkez medya, özgürlük ve haklar?n payla??m? söz konusu oldu?unda kimi zaman kulaklar?na düdük çal?nd???nda, sonralar? karargâhta brifing ald?klar?nda ve en son da dü?meye bas?ld???nda ayn? ?ekilde darbeci yüzlerini ve kalemlerini gösterir oldular.

Rektörlerin “ORDU GÖREVE” ça?r?lar?n? merkez medyan?n nas?l i?ledi?ini hayretle okuyup-izlemi?tik. Üniversitelerde k?l?k-k?yafet serbestîsini sa?layan anayasa de?i?ikli?ini “411 EL KAOSA KALKTI” diye man?et yapanlar yine merkez medya oldu.

Ba?ka bir yaz?m?zda darbe heveslilerin ç???rtkanl?klar?n? hicvederek yazm??t?k;

Sakall? ve çar?afl?lar?n yo?un ya?ad?klar? Fatih-Çar?amba semti sanki bütün Türkiye’yi temsil ediyormu? gibi çar?af çar?af gazetelerin birinci sayfas?nda yer ald?. Müslüm GÜNDÜZ’leri t/üretenlerle i?birli?i yaparak Fatih-Çar?amba yöresinden gelen irtica? genellemeye çal??t?lar. Ama birkaç haber var ki bunlar? yapanlara “ne haber” dedirtecek cinsten;

“Cuma namaz?n? toplu k?ld?lar”

“Asker ATA’s?n?n kurdu?u bu cumhuriyeti korur”

“Türkiye Cezayir oluyor” gibi. Gaye “bak?n irtica geliyor” haberleriyle uzun vadede darbeye me?ru zemin haz?rlamak… el insaf yetmedi?i için “hani vicdan!” diyoruz.

Demem o ki ad?na “merkez medya” dedikleri “cumhuriyetçi” bas?n onlarca y?l darbecilerin bitmek nedir bilmez arzular?n?n hizmetine amadeydi. Bu görevi ifa ederken de halkla, halk?n kutsallar?yla, ekme?iyle oynad?lar. Zaman?nda; “sizin dü?man?n?z halkt?r” diyenler halk?n egemenli?ini asla tan?mayacaklar?n? da bu vesileyle deklare etmi?lerdi. Zira halk?n de?er ve tercihleriyle onlar?n bitmez arzu ve istekleri çat???yordu. Bu sebeple halk? sindirmekten öte, yerin dibine sokmak için ellerinden geleni arkalar?na koymad?lar. Gaye halk?n ki?iliksizle?tirilmesi, güdülmeye haz?r hale getirilmesiydi. En yak?n örnek 28 ?ubat Post modern darbe sürecidir. Bu sürece masa ba??nda haz?rlanan haber ve görüntülerle geldi?ini söylesek abartm?? say?lmay?z. Kimi haberleri medya, pavyoncu ve darbeci cuntan?n “bir projenin a?amalar?” olarak haz?rlad???n? rahatl?kla söyleyebiliriz. Fadime ?AH?N, S?S?, merkez/cumhuriyetçi medya ile Ali KALKANCI’n?n ba?l? oldu?u subaylar bu projede aktif rol ald?lar. Bu rolleri gere?i nüfusunun kahhar ekseriyeti Müslüman olan halk?m?z?n dini de?erleriyle, onuruyla, haysiyetiyle u?ra?maktan bir santim geri durmad?lar. Öyle ki merkez/cumhuriyetçi medyan?n çabalar?yla “her ba?örtülü potansiyel Fadime ?AH?N’dir, keza her sakall?-sar?kl? da Müslüm GÜNDÜZ, Ali KALKANCI…”

Bunu neden ve niçin yapt?klar?n? soranlara, o dönemde kaç bankan?n içinin bo?alt?ld???na, zaten ekonomik ç?kmazda olmas?na ra?men ülkenin kaç milyar dolar?n?n medyay? ellerinde bulunduranlar?n kasalar?na ak?t?ld???na bakmak yeterlidir. Onlarca milyar dolar merkez/cumhuriyetçi medyan?n patronlar?n?n kasalar?na akt?. Kimi patronlar bankalar?n? bat?rd?lar ve hortumlad?klar? borçlar?n? devlete ödettiler. Vatansever hâkimler, savc?lar?n bu olup bitenlere kar?? ne yapt?klar? da ayr? bir yara. Bir yara diyorum, çünkü o hortumcular?, darbe i?birlikçilerini yazanlar?n hukukun nas?l “mukuk”la?t?r?larak yarg?land?klar?n? bugünkü gibi hat?rl?yorum. Yarg? gider askerden brifing al?rsa olaca?? bundan öte bir ?ey olmazd? zaten.

Velhas?l,

Merkez/cumhuriyetçi medyan?n demokrasiye ve özgürlüklere bu kadar uzak kalmas?n?n as?l nedeni yukar?da anlatmaya çal??t???m “rant payla??m?” ve halk?n dü?man bellenmesiydi. Bu dü?mana kar?? da birlikte hareket etmesi gereken odaklar her zaman beraber oldular.

M. Ali B?RAND yapt??? itiraf zaten oldukça aralanan perdeyi tamamen açm?? ve takkeyi dü?ürmü?tür. Geriye “kel”i kimin ne kadar gördü?ü kalm??t?r.

Te?ekkürler M. Ali B?RAND

(*)MEDYA DARBELER?N CERR?ER? M?? http://www.haberx.com/

ahmetay@haberx.com

http://twitter.com/AhmetAy_

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri