forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

D?J?TAL MEDYA

Aktif .

kamil_eryazarKAM?L ERYAZAR

Çoktand?r yaz?l? bas?nda eski heyecan kalmad?… Art?k haberler, b?rak?n gazeteleri, haber kanallar?n?, hatta haber portallar?n?, önce Twitter’la birlikte, ak?lll? cep telefonlar? ve mini tablet bilgisayarlara dü?üyor. Haberler, yaz?l? bas?n?n tekelinden ç?k?nca, geriye ne kal?yor? Kö?e yaz?lar?. E onlar da zaten internette yay?nlan?yor!

Üstelik, geleneksel bas?l? medya, televizyonlar ve radyolar, dijital haber portallar? da art?k sosyal medyay? hem haber kayna??, hem de kendi haberlerini ‘pazarlamak’ için kullan?yorlar.

Bas?l? gazetelerin yaz? i?leri ile ayn? gazetenin internetteki haber portal?n?n editörleri aras?nda ad? konulmam?? gizliden bir rekabet ya?an?yor.

Gazetecilikte Dijital Devrim

Gazete-dergi-kitap okuru, radyo dinleyicisi ve televizyon izleyicisinden, dijital a? toplumu üyesi, teknoloji okur-yazar?, dinleyici-dinletiri, izleyici-izletiri “ileti?im insan?”na (homo commnunication) geçi?i sa?layan Dijital Devrim sürecini ya??yoruz.

Üstelik bu süreçte, IPTV teknolojisi ile birlikte, televizyonlar?n da dijital medyaya kat?lacaklar? öngörülmektedir.

Dijital Devrim, salt medyay? de?il, buna ba?l? olarak pazarlama ve reklam sektörlerini de etkilemi?, de?i?tirmi?tir.

‘Haber’ ile Dijital Teknolojinin Bulu?mas?

Türkiye’de 18 y?l önce bir ileti?im arac? olarak hayat?m?za giren ancak son y?llarda daha çok medyatik özellikleri ile habercilik alan?nda y?ld?z? parlayan internet, ‘dijital gazetecilik’ sektörünü olu?turmu?tur.

Geleneksel bas?l? medya ve televizyonlarda oldu?u gibi çok büyük yat?r?mlara gereksinim duyulmadan, üstelik hem bas?l? medya, hem de televizyonlar?n i?levlerini de içeren teknolojik özelli?iyle dünya bas?n tarihinde bir devrimi gerçekle?tirmi?tir.

Kitlesel internet ileti?imi, ilk ba?larda geleneksel medyada sunulan enformasyonun yay?lmas?na olanak sa?layan bir i?lev üstlenmi?tir. Ancak sonradan bu yetmemi?, bizzat özgün içerik üretilen bir ileti?im ortam?na dönü?mü?tür. Sosyal payla??m sitelerinin olu?turdu?u sosyal medyan?n ortaya ç?k??? ve yayg?nla?maya ba?lamas?yla birlikte de dünyan?n en büyük, en önemli kitlesel ileti?im platformuna dönü?mü?tür.

1995 – 2000 y?llar? aras?ndaki ilk be? y?ll?k dönemde, genellikle bas?l? medyadan ba??ms?z haber siteleri, daha çok günlük bas?l? gazetelerdeki haber ve foto?raflar? internet ortam?na aktarma i?levini görüyorlard?. ?imdilerde ise bu durum tersine döndü. Art?k internetteki haber portallar? ve Twitter, Facebook gibi sosyal medya siteleri, bas?l? gazeteler için ‘haber kayna??’ olmaya ba?lad?lar.

 

Teknoloji Okur-Yazarl??? ve ‘e-yetenek’ Gerekiyor

Edebi sözcük i?çili?i ve harf ustal???n?n geçerli oldu?u geleneksel medya ve bas?l? gazetelerde ?imdi bile dinozorlar?n egemenli?i var. Ancak her horoz kendi çöplü?ünde ötermi?! Plazalarda oturup ahkam kesen, eski ku?ak ‘karton kafal? a?abeylerimizin’ , hiç kusura bakmas?nlar ama dijital ortamdaki ‘sokak gazetecileri’ kar??s?nda fazla ?anslar? yok! Çünkü internet ortam?nda gazetecilik yapabilmek için, ayn? zamanda teknoloji okur-yazarl??? ve dijital ‘e-yetenek’ de gerekiyor. Dolay?s?yla dijital gazeteciler daha genç bir ku?aktan olu?uyor.

Türkiye’de çok satan gazetelerin tirajlar? ile internetteki haber portallar?n?n izleyici say?s? aras?nda bir paralellik bulunuyor. Ancak bu büyük medya kurulu?lar?, dijital gazetecilik ve internet habercili?inde “etkinlik” bak?m?ndan çok gerilerdeler.

Örne?in ilk olarak Haberturk.com’un açt??? kulvarda ko?an Gazeteport.com.tr, Ensonhaber.com, T24.com.tr gibi haber portallar?, bugün çok satan ve çok t?klanan gazetelere göre bu alanda daha ba?ar?l? konumdad?rlar. Demek ki “dijital gazetecilik / internet habercili?i” daha ba?ka bir ?ey!

Geleneksel medyan?n Cüneyt Özdemir, Ahmet Hakan gibi baz? genç programc? ve yazarlar? dijital teknolojiye de uyum sa?layarak, sosyal medyada y?ld?z? parlam?? blog ve tweet yazarlar?yla rekabet etmeye çal???rken, dijital teknolojiye uyum sa?layamayan nispeten ya?l? bas?l? gazete yazarlar? ise eski etkinliklerini giderek yitirmeye ba?lam??lard?r.

Dijital gazetecilikteki en önemli üstünlük: HIZ.

?nternetin ç?k???ndan sonra art?k pek kalmayan ‘meyhane bask?s?’ denilen erken bask?lar d???nda, gazetelerin en k?sa periyodu bir gün’dür. Bu bir günlük periyotlar? nedeniyle, s?cak haber verme üstünlüklerini önce radyo ve televizyona kapt?ran ka??da bas?l? gazetelerin internetin an’a yak?n h?z?yla rekabet etmeleri elbette olanaks?zd?r. Di?er bir yandan, ula??m olanaklar?n?n çok geli?ti?i günümüzde bile, gazeteler Anadolu’da baz? k?rsal bölgelere ancak bir-iki gün sonra ula?abilmektedir.

Gazetelerin yaz? i?leri ertesi güne, televizyon haber kanallar? ise o an’a çal???yor. 3G ba?lant?s? gibi teknolojilere kar??n, yine de televizyonlarda haberin yay?na verilmesi zaman almaktad?r. Oysa özellikle sosyal medya, twitter kullan?c?s? ‘dijital yurtta? gazeteciler’, her an her yerdeler ve editoryal kayg?lar? da yok. Duyduklar?, gördükleri anda tweetlerini göndermeye ba?l?yorlar. Son bir örnek, El Kaide Lideri Usame Bin Ladin’e düzenlenen operasyon, ABD’den önce, Pakistan’da o bölgede ya?ayan bir ki?i taraf?ndan Twitter’dan “Gece yar?s? tepemizde helikopterler uçuyor. Buralarda pek rastlan?r durum de?il, ola?anüstü bir ?eyler oluyor!” ilk tweetiyle tüm dünyaya duyurulmu?tur.

“Haber”i gazeteden ö?renmek için ertesi günü beklemek zorundas?n?z. Televizyondan ö?renmek içinse, ‘o an’ kar??s?nda olman?z gerekir, de?ilseniz kaç?r?rs?n?z. ??te dijital gazetecilik ve internet habercili?i, bu ikisinin aras?nda yer alan bir formasyondur.

Ka??da bas?l? gazetelerin yapmas? gereken, kitlesel ileti?im dünyas?ndaki konumlar?n? gözden geçirerek, ça??n ileti?im teknolojisindeki geli?melere uyumlu interaktif olarak yeniden yap?lanmalar? gerekmektedir. Sizce ba?ka bir seçenekleri var m?d?r?

Ama H?z Bazen Felakettir!

Ancak dijital gazetecilikteki “h?z” avantaj?, birlikteli?inde ‘kontrolsüzlü?ü’ de getiriyor. Birçok haber, ‘atlatma’ kayg?s?yla, do?rulatmaya f?rsat olmadan, editoryal süzgeç ve kurumsal bir denetimden geçmeden yay?nlanmak zorunda kal?n?yor.

Bu yüzdendir ki, baz? “son dakika”lar, ‘internet efsanesi’ ç?kabiliyor! Yalan, yanl??, eksik olabiliyor. Kartopu olarak internete dü?tükten sonra da, sosyal a?lar ve mail gruplar?nda ‘forward’dan forward’a’ ç?? gibi büyüyerek yay?l?yor.

Bu arada etik de?erler de unutulup bazen çok ac?mas?z davran?l?yor. Enformasyon, dezenformasyon ve manipülasyona dönü?üyor.

??te ciddi, kurumsal, gerçek haber portallar?n?n fark? da burada ortaya ç?k?yor. Önemli olan, h?zl? oldu?u kadar “do?ru” haber verebilmektir.

?leti?imbilimciler taraf?ndan yap?lan ara?t?rmalara göre, bugün internet ortam?nda dola?an enformasyonun sadece yüzde 30’u güvenilir kabul edilmektedir.

Televizyon Kadar H?zl?, Gazete Kadar Ayr?nt?l?

Dijital medyan?n bas?l? medyaya göre en önemli avantaj?, h?z’?n yan? s?ra zengin sunum seçenekleridir. Ses, görüntü, grafik, metin gibi tüm unsurlar?n bir arada sunulabildi?i ve k?saca multimedya diye adland?r?lan geli?mi? sunum teknolojisi dijital medyaya büyük rekabet üstünlü?ü sa?lamaktad?r. Bas?l? gazetede ‘foto?raf’ kullan?l?rken; dijital gazete ‘foto galerisi’, hatta video kullanmaktad?r.

Multimedya teknolojisinin olanaklar? kullan?larak sunulan içerikle yetinmeyecek ‘merakl?lar’ için ayr?ca referans kaynaklar linkler de verilerek, sonsuz ve kesintisiz bir ileti?im ak??? sa?lanmaktad?r.

Dijital medyan?n, geleneksel bas?l? medyaya göre di?er bir üstünlü?ü de, ülke s?n?rlar? d???na da, hatta a? ba?lant?s?yla tüm dünyaya yay?n yap?yor olmas?d?r. Her ne kadar ?imdilik “dil” sorunu varsa da, bugün Google Translate’in yar?m yamalak yapt??? çeviri i?ini do?ru yapan sistemler yayg?nla?t?kça bu sorun da ortadan kalkacakt?r. Haber/bilgi bütün dünyaya ula?acak, dola?acakt?r.

Tablet Gazetecilik

Apple’?n Kurucusu ve CEO’su Steve Jobs’un kameralar kar??s?na geçip de iPad’i tan?tt??? 27 Ocak 2010 günü, ayn? zamanda geleneksel bas?l? medyan?n saltanat?n?n y?k?l???nda geri say?m?n ba?lad??? önemli bir tarihtir.

Birçok gazete ve dergi daha ?imdiden tablet versiyonlar?n? da haz?rlamaya ba?lad?lar. Gelecekte ise tablet bir versiyon de?il, tek yay?n platformu olaca?a benziyor.

IPTV teknolojisi ile nas?l ki televizyon ve internet birle?mi?se, tablet bilgisayar teknolojisi ile de ka??da bas?l? gazeteler ile dijital gazeteler birle?ecektir.

Dünyan?n en büyük medya patronu, Avustralya do?umlu ünlü milyarder Rupert Murdoch da bu gelece?i görenlerden! The Times, The Sun, The Wall Street Journal gazetelerinden, FOX televizyonu, Twentieth Century Fox film ?irketine kadar medya ve ili?kili pek çok yat?r?m?n sahibi olan Murdoch, tablet PC’lerin gençleri gazete okumaya özendirerek pazar? büyütece?ini ve ?imdiye kadar internetteki ‘bedavac?l???’ ortadan kald?rarak, okuyucular?/tüketicileri para ödemeye al??t?raca??n? söylemi?tir.

Tüm dünyada yüz milyonlarca ki?inin Tablet PC sahibi olaca?? öngörüsünde bulunan Murdoch, “Bu cihazlarla yapabilece?imiz çok ?ey var. Bu cihazlar teknolojik olarak geli?tikçe biz de haber sunumu yöntemlerimizi geli?tirmek zorunda kalaca??z” diye eklemi?tir.

Ancak, geleneksel bas?l? medya, hatta televizyon kanallar? ve haber portallar?, t?pk? internetin ilk ç?k?? döneminde oldu?u gibi, tablet yay?nc?l???na geçi?te de uyum sorunu ya?ayarak yava? kalmakta, sa?lad??? olanaklardan ?imdilik yararlanamamaktad?r.

Bu makalenin yaz?ld??? May?s 2011 tarihi itibar?yla, Türkiye’de Hürriyet, Sabah, Radikal ve CNN Türk dijital kopyalar?n? olu?turarak, bir anlamda tablet yay?nc?l???na ba?lam??lard?.

??te böyle… Yaz?n?n bulunu?undan sonra tabletlerle ba?layan insanl???n kültürel evrimi, trajik bir sarmal-süreç sonunda yine gelip tabletlere dayanm??t?r!

Dijital Dünya, ‘Ka??ttan Medya’y? Yutacak m??

‘Future Exploration Network’ adl? futurist dü?ünceler kurulu?u, dünyada bas?l? gazetelerin son yay?n tarihlerini 2040 Y?l? olarak öngörmektedir. Bu tarih Amerika’da 2017, ?ngiltere’de 2019, Almanya’da 2030, Rusya ve Türkiye’de ise 2036 olarak belirtilmi?tir.

17. Yüzy?l’da gazeteler ortaya ç?kt??? zaman, art?k kitaplar?n ortadan kalkaca?? söylenmi?ti. Radyo ve televizyon ç?kt??? zaman da, kitaplar gazeteler dergiler biter art?k denilmi?ti. Bir sonraki, bir öncekine ayr?lan zaman? ve etkisini azaltsa bile, hiçbir zaman tümüyle yok etmedi. Çünkü i?levleri farkl?yd? ve yüzde yüz çak??m?yorlard?. Üstelik di?er bir yandan insanl???n kültürel evriminde birbirlerini desteklemi?, özendirmi?lerdir.

iPad türü tablet bilgisayarlar?n yayg?nla??p, fiyatlar? da ucuzlayarak daha geni? kitleler taraf?ndan kullan?lmaya ba?land???nda, bas?l? medyan?n sonu gelmese bile, kapasite ve etkinli?inin çok azalarak sembolik hale gelece?i de bir gerçektir.

Belki de ?imdi günlük olarak ç?kan gazeteler, 20-30 y?l sonra hafta sonlar? tabloid boyda yay?nlanan zengin içerikli, keyifli, nitelikli koleksiyon dergilerine dönü?eceklerdir.

kamileryazar@gmail.com

KAM?L ERYAZAR K?MD?R?

Isparta do?umlu. Siyasal Bilimler mezunu. Okuma-yazmay? ö?rendikten sonra yerel gazetelerde yazmaya, ulusal gazetelerin muhabirli?ini yapmaya ba?lad?. 

Üniversite y?llar?nda da haftal?k haber, ayl?k edebiyat sanat dergilerinde yazmay? sürdürdü. 1982 y?l?nda “Günümüzde Türk Bas?n?” adl? ara?t?rma inceleme kitab? ile Ça?da? Gazeteciler Derne?i Ödülü’nü kazand?. Çe?itli gazete ve dergilerde reklam müdürlü?ü ve genel yay?n yönetmenli?i yapt?. “Y?l?n Gazetecisi” seçildi. Üniversiteler, sanayici ve i?adamlar? dernekleri ile sivil toplum kurulu?lar?nda “mentor” olarak konferanslar verdi. Radyo ve televizyon programlar?na kat?ld?. 

1991 y?l?nda reklam, halkla ili?kiler, kurumsal ve pazarlama ileti?imi, marka yönetimi alanlar?nda hizmet vermek üzere kendi ?irketini kurdu. 2005 y?l?na kadar süren bu dönemde haz?rlay?p yönetti?i kampanyalar, projeler ulusal ve uluslararas? ödüller ald?.

Halen ADV Bena ?leti?im Hizmetleri’nde Dijital Medya Yönetmeni olarak görev yap?yor. Kitle ileti?imi ve kültürü, ileti?im sosyolojisi, dijital medya ve toplumbilim konular?ndaki akademik çal??malar? sürüyor. Bu konularda yay?nlanm?? 3 kitab? ve 300’ün üzerinde makalesi bulunuyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri