forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

ET?KETLER:Hilmi ?sili

H?LM? ?S?L?

Hocan?n yar?m olan? bile insan?n dini rotas?nda sapmalara sebep oluyorsa, gazetecinin i?kembe pazar?ndan sipari? ettikleri bilgilerle yapt?klar? dine dair yorumlar?n?n sonuçlar?n? kestirmek bir hayli zor olsa gerek.Arman-Özkök güzellemelerine al??m??t?k ama bu kadar? biraz fazla geldi. Büyünce büyük gazeteci olmak, böyle bir ?eymi? demek ki. Hiç büyümesek mi yoksa büyüyünce küçük gazeteci mi olsak bilemedim diyece?im ama konu belli ki büyümekle alakal? de?il. Siz ister kabak tad? deyin ister temcit pilav?, sonuç olarak ortadaki absürt durum yine de tehlikeli.

Mini etekle namaz k?lma, ba?örtüsüyle içki içme gibi -hayalden öte- fanteziye kaçan dü?üncelerin bu topraklarda böyle bir ortamda (ho? ortam hep böyle ya) dillendiriliyor olmas?n?n sak?ncalar?n?n fark?nda olamayacak kadar büyümemi? olabilir mi Özkök?

Bir zamanlar kendi kö?e kapmacas?nda "Dini semboller ka??nd?kça, onun kullananlar?n i?i kolayla??yor." diye yazarken bugün söyledi?i sözlerin nas?l bir etki yapaca??n?n fark?nda olamayacak kadar fevrile?ti mi?

'Patavats?zl?k' kelimesi tam da bu noktada "olumlu bir anlam" verilemeyecek kadar tehlikeli olabiliyormu? demek ki. Biz büyüyecek olan gazeteciler olarak not defterimizin bir kö?esine ‘patavats?z olmayaca??m’ diye yazsak hiç de fena olmayacak.

"Cenazemi kiliseden i?lemeli kakmal? ceviz a?ac?ndan yap?lm?? tabutlarda siyah giymi? adamlar kald?rs?n, duam? imam yaps?n, di?erleri sadece "Amen" desin "Patavats?zd? ama ho? bir adamd?. Mekan? Cehennette rezidans olsun" desin istiyorum, çünkü ben dini büsbütün hatta topyekun bir Müslüman?m." gibi vasiyetleri elbette kendini ba?lar. Sorun ?u ki, bu vasiyetlemelerini gözümüze sokmaya kalk??m?? olmas?, bunu yaparken dini de?erlere olan hassasiyetsizli?i ve daha önemlisi kendinden sonra gelecek gazetecilere örnek olmas? gereken biri taraf?ndan bunlar?n dillendiriliyor olmas?. Özkök sadece kendisiyle de?il kendisinin yolunda olanlarla ve en vahimi bu ülkede bir ?ekilde kendi inançlar?n? ya?ayan insanlarla da dalga geçmeye kalk?yor.

Röportaj?n tümünü görmesek de elimizdeki kadar? Özkök’ün ruh hali hakk?nda da ipuçlar? veriyor asl?nda. Karars?z; ne söylese ikilem, ne sorulsa o mu olsun yoksa bu mu durumu var. Normal bir insan olmak süper egoya ters. ?eytan m? melek mi karar verememi?, en ba??nda Ay?e Arman’a b?rakm?? karar?. Arman konuyu de?i?tirmese yüzde hesaplar?ndan ba?lay?p havuz problemlerine kadar gidebilirdi. ?ükredelim ki co?rafyaya ilgisi matematik merak? kadar de?il, “Akdeniz iklimi gibi, yazlar? s?cak ve kurak, k??lar? ?l?k ve ya???l? olmak istiyorum” da diyebilirdi maazallah.

Özkök sadece kendinden bahsetse bizim için e?lenceli bir yaz? olabilirdi. Ben ?u "Sa? omzundaki melek sevab?, soldaki neyse, i?te, o da günah? yazar." Cümlesinde çok e?lendim mesela. Özkök o s?rada ne alm??, söylesin biz de deneyelim. Bir insan?n cehalet derecesinde bilgisiz oldu?u bir alanda “Mini etekle be? vakit namaz k?l?naca??n?, ba?örtüsüyle içki içilebilece?ini dü?ünen ve buna cüret eden kad?nlar?n ülkesini dü?lüyorum.” gibi iddial?(!) sözler sarf etmesi neyle aç?klanabilir ba?ka? ?u bir türlü nas?l bir ?ey oldu?una karar veremedi?i omurgas?n?n harc?na vicdan ve adaletten ba?ka neler kar?lm?? da bu ikisi kaybolup gitmi??

Bir süper egonun evirile evirile ne hale geldi?ini, de?i?tirdi?i boyutu da konusunda uzman akademisyenlere b?rakmak laz?m. Zira Özkök’ün söyledikleri hangi amac?n yollunda giden bir metrobüstür kestirmek mümkün görünmüyor ?imdilik. Belki genel yay?n yönetmenli?i yapt??? dönemlerdeki parlak günlerine dönmek istemi?tir. Kim bilir.

talwek@hotmail.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri