Yazdır

Aktif .

bulent_tekinBÜLENT TEK?N

Norveç’in yüre?i 22 Temmuz 2011 (Cuma) günü iki yerden b?çakland?. Bu vuru?lar? yapan, ba?kent Oslo’da Hükümet Binas?’na yap?lan bombal? sald?r?da 8 ve sonra da Oslo’ya 40 kilometre uzakl?kta buluna Utoya Adas?’ndaki ??çi Partisi gençlik kollar?n?n kamp?na elindeki silahla önüne ç?kan 68 ki?iyi tarayarak öldüren fa?ist, a??r? sa?c? ve H?ristiyan Anders Behring Breivik’ti.

 

A??r? sa?c? (?rkç? ve ?ovenist) bir parti olan Popülist ?lerleme (?lerici?) Partisi üyesiydi canavar. Çok ?ükür ki bizdeki fa?ist partiler “hareket mereket, bereket, muhafazakâr, çal??ma mal??ma, birlik mirlik” gibi isimler alarak Avrupa’dakiler gibi “ilerici, nasyonal sosyalist, özgürlük, halkç?” gibi ilk bak??ta sol parti imas? vere(bile)cek isim h?rs?zl??? yapm?yorlar. [ 82. vilayetimiz KKTC’de “hareket”i adamlar “adalet” yapm??(t?). Nas?l bir adalet’se(?!)]

Kendini bir tür Haçl? Askeri gibi gören (ve belki de Tap?nak ?övalyeleri’nin günümüzdeki ?övalyelerindendir) bu yobaz H?ristiyan, fa?ist Breivik me?er 15-16 ya?lar?ndaki çocuklar? Avrupa’y? Marksizm’e ve ?slam’a kar?? savunmak için öldürmü?. Çarçabuk yakalan?p mahkemeye ç?kar?lan bu cellât, yapt???n?n gaddarca oldu?unu kabul ederken “gerekli oldu?u”nu vurgulamadan edememi?.

Yani ülkeye ihanet etti?ini dü?ündü?ü ??çi Partisi’ne önemli bir darbe vurarak daha fazla geli?mesini önlemek istemi?. 76 ki?iyi öldüren bu fa?iste verilecek ceza ile bizim (çocuk?) fa?istimiz Ogün Samast’a verilen ceza hemen hemen ayn?(22 y?l). Gerçi Norveç AB üyesi de?il ama-i?te biz böyle bir hukuk sistemi olan AB’ye girmek için her türlü (dans) figürlerimizi yaparken Dünya’n?n Cenneti’ne girece?imizi dü?ünürüz. Baksan?za Allah a?k?na: Çocuk Mahkemesinden yedi?i 22 y?ll?k cezayla Ogün Samast bu az?l? fa?istin yan?nda “Melek” kald?.

Üstelik Cellât’?n be? y?ld?zl? otelin yan?nda halt etti?i bir hapishanede kalma olas?l??? da çok büyüktür. Norveç Ceza Yasas?’na göre bu adam(!) tüm Norveç’i de katletse alaca?? ceza 22 y?ld?(r)(birkaç y?l da art?r?labilir belki). Avrupa’n?n ve AB’nin bizdeki rejimden bin kat daha refah bir sistem sunmas? yads?namaz. Ancak bu olay bilimin ve siyasetin mutlak olmad???n?, mevcut do?rular?n büyük hatalar? içerdi?ini (ya da gizledi?ini) göstermi?tir.

AB, ABD, Kanada, Japonya neoliberal kapitalist küreselle?me, sermaye için s?n?rs?z sömürü, ya?ma, talan sunarlarken asl?nda küresel oligar?inin ve plütokrasinin sitemleri olduklar?n? bize bu olayla hat?rlatt?lar. Dolay?s?yla gerçek dünyada bar??, adalet ve e?itlik diye bir ?ey mümkün de?ildir. Baksan?za AB’ye, hemen hemen iktidar partilerinden sonra ikinci büyük partiler fa?ist (?rkç?) partilerdir. Bunlar?n iktidara gelmeyece?ine dair bir protokol (vahiy?) var m?d?r? Bu partiler yabanc? Müslüman göçmenleri “modern ça??n (Kapitalist Modernite’nin) yeni barbarlar?” olarak damgalad?lar.

Breivik bu sald?r?da yaln?z de?ildir. Arkas?nda güçlü bir örgüt var(d?r). Bu örgütün de temeli tüm Avrupa’daki fa?ist partilerdir. Sald?r?dan önce internete att??? 1516 sayfal?k “2083: Bir Avrupa Ba??ms?zl?k Bildirgesi” yarg?lama sürecinde kullanaca?? bir malzemedir(Manifesto’dur). Katilin Manifestosu Türk ve ?slam dü?manl???na kar??n oldukça tuhaf bir durumda Kürt dostlu?unu içeren bölümler içermektedir:

Türkiye Cumhuriyeti’nin Latin Alfabe’ye geçti?i 1 Kas?m 1928’den 10 ay sonra Kürtçe yasakland? yaz?lm??t?r. 1937-1938 y?llar? aras?nda modern Türkiye tarihinde en büyük Kürt ayaklanmas? ya?and?. 50 bin Türk askeri ayaklanmay? bast?rd?, 40 bin Dersimli öldürüldü bilgisi yine bu Manifesto’da var.

Manifesto’nun teorisi (kulland??? ifadelerin nerdeyse tamam?n?n) bombal? mektuplarla ABD’de 20’ye yak?n ki?iyi öldüren matematikçi Theodore John Kaczynski’nin (unabomber) “Sanayi Toplumu ve Gelece?i” kitab?ndan al?nd??? tahmin ediliyor.

1942 do?umlu olan Kaczynski bir matematikçi, anar?ist teorisyen ve eylemcidir. Tart??mal? bir mahkeme sürecinden sonra ömür boyu hapis cezas?na çarpt?r?ld?. Kaczynski de Manifesto’sunda “Sanayi Devrimi’nin insanl???n ba??na gelen büyük bir felaket oldu?u”nu yazar ve Amerikan sosyal demokratlara büyük ele?tirilerde bulunur.

Ve Ezcümle Türkleri, Kürtleri, Norveçlileri, Müslümanlar?, H?ristiyanlar?, Yahudileri sevmek/sevmemek(nefret etmek), korumak/kovmak, övmek/sövmek veya cezaland?rmak bu fa?istlere dü?mez. Dikkat ederseniz Ermeni yurtta??m?z Hrant Dink’i katleden fa?ist çocuk(?!) Ogün Samast, Breivik’in yan?nda ma?dur kald? zavall?c?k, neredeyse Ogün’e sen bir meleksin diyece?iz(!)

bulent.tekin@pen.org.tr

NOT: Bu yaz? G?rg?r Dergisi'nin son say?s?nda yay?nlanm??t?r.

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri