forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

HABER?N MACERASI...

Aktif .

Nuh Albayrak _ Türkiye Gazetesi Yay?n YönetmeniATIF KÖKTÜRK 

Haberin üretim yerlerinin çe?itlili?i, bunca geli?meye ra?men oldukça k?s?rd?r. San?lan?n aksine, ortada haber üreten çok fazla merkez yoktur.

 


Onlarca TV, gazete, binlerce internet sitesi, radyo sürekli yay?n yapmakta, her gün yüzlerce haber iletmektedir ama haberlerin üretimi kahir ekseriyetle iki merkezden yap?l?r: Haber ajanslar? ve gazeteler. Hatta gazetelerin de haberlerinin önemli bölümünü (Bu konuda bir ara?t?rma yap?lm?? m?d?r bilemiyorum ama göz karar? ‘yüzde seksene yak?n haber ajanslardand?r’ dersek gazeteci arkada?lar buna itiraz etmez san?r?m.) ajanslardan ald???n? dü?ünürseniz, geriye gazetelerin kendilerinin haz?rlad??? çok az bir k?s?m kal?yor. Hiç haber haz?rlamadan, sadece ajanslardan gelenlerle ç?kan gazeteler bile var diyeyim de gerisini siz tahmin edin art?k.

 

Yani kar??m?zda ?öyle bir manzara var: Gazete ve TV’ler -ellerinde neredeyse muhabir b?rakmad?klar? için, elde kalan çok az bir muhabirle ve masa ba?? kadrosuyla- kendilerine az say?da haber haz?rlar. Gerisi ajanslardan gelmektedir ve haberleri (medya kurumunun büyüklü?ü oran?nda) i?çilikle piyasaya sunarlar. ??te size gazete! Bundan sonra di?er haber(!) merkezleri, gazetelerde yay?nlanan ve ajanslardan gelen haberleri, virgülüne dokunmadan gün boyu döne dola?a kullan?ma sunar.

Geçti?imiz günlerde birbirinin ayn? haber ve man?etle ç?kan 8 gazeteyi masan?n üzerine koyup, ba?? ellerinin aras?nda kara kara dü?ünen gazete genel yay?n yönetmeninin resmini gözünüzün önüne getirin. Bir haberci için daha iç karart?c? bir manzara olabilir mi?

Haber yay?n?n? yapanlar içinde bir nebze de olsa farkl? olmaya çal??anlar? yok mudur? Elbette vard?r. ?öyle ki: Baz?lar? ajans ve gazete haberlerinin yan?nda bir de TV’lerde olup bitenleri h?zla klavye ile habere(?) dönü?türme becerisine sahip elemanlar? bulundurur. Bunlar?n bir gömlek üstü ise, sa?a sola birkaç telefon ederek haber kovalar: Ara?t?rmac? gazetecilik(!)

Burada ‘i?çilik’ derken yine de bunu çok abartmaya gerek yok. Çünkü haber üzerinde oynama yapabilme imkân? çok az yay?nda mümkün. Sebebi de basit: Gündeme yeti?ebilmek. Haberde bu sayd???m?z merkezlerin(ajans ve gazeteler) dediklerinin d???nda anlaml? bir fark olu?turabilmek hiç kolay de?ildir; haber oldukça pahall? bir üründür.

Yeri gelmi?ken ‘haber yapabilmenin’ neden zor oldu?unu da söyleyelim. Haber için öncelikle zaman?n?z?n olmas? gerekir. Sonra hangi alanda haber haz?rlayacaksan?z, o alanla ilgili bilginizin olmas? gerekir. Ve tabii o alanda özel kimi ba?lant? ve ili?kiler… Kimsenin göremedi?ini görüp sorular sormal? ve o sorular?n pe?ine dü?melisiniz. Konuyla ilgili ç?kan haberleri toparlayacaks?n?z, farkl? taraflardaki ki?ilerin görü?lerini alacaks?n?z, ara?t?rma yap?p sonuçta bunu derli toplu bir metin haline getireceksiniz. Üstelik her zaman iyi haber ç?kabilece?i de ?üpheli. Zorluk derecesine göre de?i?ir ama orta zorluktaki bir konu için kalifiye bir haberci günde bir haber haz?rlayabilir.

??in özü; elindeki elemanlar? tam performansla çal??t?rarak gündemi güç bela yakalayabildikleri bir ça?da haber yapabilmek, oldukça masrafl? ve büyük medya organlar?n?n tekelinde kalm?? bir durumdur.

Umar?m günümüz medyas?n?n neden, “Ay?e Fadime’ye, Ali de Ahmet’e çakt?” düzeyinde kald??? anla??l?yordur. Ajans ve gazete (biraz da TV) haberlerinin bir parça d???na ç?kmaya çal??an kesimin yapt??? ‘spekülasyon habercili?i’dir. Yani, olup bitenler üzerine ak?l yürütmelerden olu?an masa ba?? i?leridir.

Bir de kimi odaklar?n ellerine tutu?turdu?u belgelerle “büyük haberci” s?n?f?na yükseliverenler vard?r. ?smet Özel’in dedi?i gibi, ‘Medyan?n gücü yoktur, güçlerin medyas? vard?r’ deyi?inin canl? kan?tlar?d?r bunlar.

FARK NEREDE?

Okurun kar??s?nda binlerce seçenek vard?r ve hemen hemen hepsi, ideoloji ve seviye fark? olmaks?z?n ayn? havuzdan beslenmektedir. ??te bu ayn? havuzdan beslenen yay?n organlar? büyüklükleri oran?nda habere minik dokunu?larda bulunur. Pek ço?u o minik dokunu?larda bile birbirini taklit eder. Sonuçta yay?n organ?n?n sundu?u genel bir resim ortaya ç?kar (yay?n politikas?.)

Sonuç mu? Kopyala-yap??t?r ile dönen koskoca bir sektör. Farklar? ne diye merak ediyorsan?z onu da söyleyeyim: H?z (en az?ndan tek ba??na bir etken) de?il. H?zl?s?yla yava?? aras?ndaki fark sadece saatlerle ölçülebilen bir ça?day?z. Bu da ortalama okur aç?s?ndan büyük fark olu?turmaz. Haber zenginli?i diyorsan?z asl?nda buna da yüzde yüz kat?lmak zor. Az say?da haber ile önemli etkinli?e ve okunma say?s?na ula?an örnekler var.

Tamam? do?ru haberlerden iki farkl? haber bütünü haz?rlayabiliriz: Birinde Türkiye bat?yor, di?erinde süper güç ve hatta dünyan?n patronu olmak üzeredir. Mant?ken bunlar?n ya biri ya da ikisi birden yaland?r. Her türlü yay?n?n bir al?c?s? ve kar??l??? az veya çok olacakt?r. Kanaatimizce haber yay?n organlar? aras?ndaki fark, yay?n politikalar? sayesinde okurla kurabildikleri ili?kide sakl?d?r.

Günümüzde yap?lan inatla yay?n politikas? do?rultusunda haber yay?nlamakt?r. Ne okur cephesinde ne de haber yay?n? yapan kesimde hiç kimse, ‘aleyhime de olsa ben sadece ve sadece gerçe?in pe?indeyim’ diyemedi?i/demedi?i, diyebilenlerinse inand?klar? için mücadele edebilecek güçten uzak olduklar? için, medyan?n genel görünümü okur&haberci aras?ndaki (çarp?k) ili?ki düzeyinde devam etmektedir.

?ç karart?c? bir tablo ama bunlar? görmeden de buradan ç?k?lmaz san?r?m.

YAZIYA KONU OLAN HABER:

Türkiye Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Nuh Albayrak, 8 gazete birden birbirinin ayn? man?etle okurlar?n?n kar??s?na ç?k?nca bu pozu vermi?ti. Medyam?z?n "ellerini ba??n?n aras?na al?p" dü?ünme vakti gerçektende...

nuh_albayrak_500


axin_2002@hotmail.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri