forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

TAHA AKYOL DEMOKRAS?DE KAZANDI?INI PATRONU U?RUNA HARCADA!

Aktif .

unal-tanikÜNAL TANIK - ROTAHABER

"Türkiye terörle ve Yunan anla?mazl???n? her zaman de?i?ik yöntemlerle sonuçland?rabilir.

Ancak irticaya kar?? birle?mek hepimizin memleket görevidir." diyerek toplumu kand?rmaya kalkanlar, ülkeyi soydular. ?imdi ayn? çevreler bu soygunun bütün suçunu askerlerin s?rt?na yükleyip kaçmak istiyor.

Taha Akyol ismini g?yab?nda 1970'li y?llarda tan?d?m. MHP'nin yay?n organ? olarak bilinenHergün Gazetesinde yazd??? yaz?lar? s?kl?kla okudu?umu hat?rl?yorum.

 MHP o s?ralar kanl? çat??malar?n bir taraf?nda yer almas?na ra?men Akyol'un yazd?klar?n? hep farkl? bir duru? olarak okudum. Yaz?lar?, bana o partinin bir ideologundan çok, içinde bulundu?u kitlenin çat??ma ortam?na sürüklenmesine engel olmaya çal??an biri gibi gelirdi.

 Ayn? isimle 1980'li y?llar?n ortalar?ndan itibaren de Tercüman Gazetesinde birlikte çal??t?k. Onun Genel Yay?n Yönetmenli?ini yapt??? gazetede ben Haber Merkezi'nin gece sorumlusu olarak görev yapt?m.

Sonra ben ayr?l?p Meydan Gazetesine geçtim. Tercüman'daki krizin derinle?mesi üzerine yollar?m?z bu kezMeydan'da kesi?ti.
Bir süre ba?ka yay?n kurulu?lar?nda çal???p 1995 sonunda tekrar Do?an Grubu'na ait Kanal D'de çal??maya ba?lad?m. Böylece yollar?m?z tekrar kesi?ir gibi olsa da ortak noktam?z, ayn? patrona sahip olman?n ötesine geçmedi.
Hemen ?unu belirteyim. Ayn? çat? alt?nda olmasak bile hep Taha Akyol'u izledim. Günlük gazetelerde ve ekranlarda söylediklerinde çok hatalar? olsa da yay?n dünyam?za ad?ndan hep sayg? ile söz ettirecek kitaplar b?rakt?. Bunlara yenilerini eklemeye de devam ediyor.
"Ama Hangi Atatürk" kitab? ile bir kimli?i farkl? yönleriyle tan?mam?zda büyük bir rol oynad?. Yeni kitab?n? henüz okumad?m. Ama kitab?n piyasaya ç?kaca?? günlerdeki görü?tü?ümüzde "Atatürk'ün ?htilal Hukuku" kitab?n?n 'Ama Hangi Atatürk" çok daha güçlü bir çal??ma oldu?unu söylemi?ti.
Taha Akyol, kitaplar?yla katk?da bulundu?u yay?n hayat?nda ne kadar güçlü çal??malar yap?yor ise konuAyd?n Do?an oldu?unda da o kadar yanl??lar içine giriyor.
2007 y?l?nda patronu Ayd?n Do?an'a Maliye'nin kesti?i cezay? kald?rabilmek için en kahramanca savunan isimler aras?nda yer ald?. Milliyet'in kö?esinden ve ekranlardan yapt??? savunmayla yetinmeyip bir ad?m daha öte götürdü ve Ba?bakanl?k'?n yolunu tuttu.
Akyol'un patronu ad?na talebini ortaya koydu?unda Ba?bakan Erdo?an'?n verdi?i cevab? cümle alem biliyor.
O tarihten bu yana Ayd?n Do?an söz konusu oldu?unda d??a dönük temkinli hareket eden Taha Akyol, 28 ?ubat postmodern darbesiyle ilgili yarg?n?n ba?latt??? süreç ard?ndan yeniden ön safta savunmaya geçti.
Safda?? Mehmet Ali Birand ve nerede nas?l hareket edece?i belli olmayan Nazl? Il?cak'la birlikte, "Bu soru?turma zinhar askerin d???na ç?kmamal?" demeye ba?lad?. Soru?turma asker d???na ç?kmamal? ki birileri ile birlikte s?ra patronlar? Ayd?n Do?an'a da gelmemeli.
Bir önceki yaz?mda da anlatmaya çal??t?m. 28 ?ubat asla tek ba??na bir askeri operasyon de?ildi. 27 May?s 1960 ihtilali nas?l CHP ile kolkola yap?lan bir darbe ise, 28 ?ubat da i? dünyas?-medya-asker-STK'lar arac?l???yla yap?lan bir ekonomik darbedir.
Asker bu postmodern darbede sadece bir araç olarak kullan?ld?. Bu darbeyi yapanlar, ülkeyi soyma plan?n? yapan i? dünyas? ve medyadan ayr? de?ildi.
Taha Akyol, patronunun bu i?in ne kadar içinde oldu?unu hat?rlam?yorsa küçük hat?rlatmalarda bulunay?m.  28 ?ubat harekat? nas?l ba?lat?ld? ve nas?l sonland?r?ld? payla?ay?m.
Darbe denilen ?ey iktidardaki yönetimi devirmektir. Sonras?nda ise kendilerinin ya da istedikleri ismin iktidara getirilmesi eyleminden ibarettir.
28 ?ubat'?n hedefi, yükselen Anadolu sermayesini bo?mak ve devlete ba?lad?klar? hortumlar?n kesilmesine engel olmak idi. Bunun önünde en büyük engel olarak iktidardaki Refahyol hükümetini görüyorlard?.

 

 

5 a?amal? bir plan uygulad?lar.
1- Ülke karga?a ortam?na sürüklendi. Belli odaklar?n deste?i ile medya bunu ba?ard?.
2- Ard?ndan ülkenin karga?a içine sürüklendi?ini gerekçe göstererek devlet mekanizmas? harekete geçirildi. Milli Güvenlik Kurulu toplant?s? ve sonras?nda at?lan ad?mlarla bu yap?ld?.

3- Bir yerlerde haz?rlanan metinler, ülkeyi yönetenlere zorla imza etmeye zorland? ve kamuoyu bask?s? ile bunu imzalat?ld?. (Ayd?n Do?an'?n medyas?n?n nas?l psikolojik harp uygulad???n? önceki gün Rotahaber, o günlerin man?etleriyle bunu verdi.)

4- Zorla imzalamak durumunda b?rak?lan isimler, att?klar? imzalarla ve belli olaylar dikkate verilerek de?ersizle?tirildi.

5- Bütün bu i?lerin içinde kendileri yokmu? gibi ya?ananlara kamuoyunu inand?rmak.
Bütün bunlar ya?an?rken ve ülke soyulup yang?n yerine çevrilirken "bu soru?turma medya ve i? dünyas?na s?çramamal?" diye orta yerde y?rt?nmak için insan?n ya etik de?erlerin hepsini bir çuvala koyup Sarayburnu'ndan atm?? olmas? ya da ba?ka hesaplar? olmas? gerekir.
Bu ülke 28 ?ubat'ta soyuldu. Bu ülkenin bankalar arac?l???yla 40 milyar, verilen dolayla zararla da 290 milyar dolar zarara u?rat?ld?.
?? dünyas?n?n ne kadar i?in içinde oldu?unu anlamak için T?SK Ba?kan? Refik Baydur'un kendi yazd??? ve 2000 y?l?nda bas?lan "Be?li Çete" kitab?n? okumak epey bir fikir verecek. TOBB Ba?kan? Fuat Miras, TESK Ba?kan? Dervi? Günday, Türk-?? Ba?kan? Bayram Meral, D?SK Ba?kan? R?dvan Budak ve tabii orkestra ?efi olarak T?SK Ba?kan? Refik Baydur.
"Be?li Çete"nin nas?l kolkola hükümeti devirdiklerini anlat?yor. Bu konuda yeri geldi?inde askeri nas?l kulland???, yeri geldi?inde nas?l askerden bayra?? devralarak devam ettiklerini anlat?yor.
Refik Baydur, TOBB'un 14 May?s 1997 toplant?s?nda al?nan kararlar? ve içerde Fuat Miras'?n, "Ulusa Sesleni?" olarak nitelendirdi?i konu?may? "Dur demeliyiz" diye özetliyor. (sayfa: 54)
?? dünyas?n?n yol haritas? bu toplant?da belirleniyor. Söz konusu kitapta bunun ayr?nt?lar? da var.
Askerle nas?l kol kola yürüdüklerini ise ayn? kitab?n 49'uncu sayfas?nda okuyoruz.
(3 May?s 1997 tarihli Yeni Yüzy?l gazetesinde yay?nlanan yaz?s?ndan aktar?yor.)
"Türkiye terörle ve Yunan anla?mazl???n? her zaman de?i?ik yöntemlerle sonuçland?rabilir. Ancak irticaya kar?? birle?mek hepimizin memleket görevidir.
Onu takip eden gün beni Ankara'dan Genelkurmay Ba?kanl??? halkla ili?kiler sorumlusu bir albay aray?p aynen ?unlar? söyledi:
- Say?n Baydur, ben günlük gazete özetlerini komutan?ma (Org. Sn. Karaday?) iletirim. Bugün sizin Yeni Yüzy?l'da ç?kan yaz? özetini arz ettim. Komutan?m bana o yaz?y? oku dedi. Yaz?y? ba?tan sona dikkatle dinledi ve sonunda;
- Kendisine selam ve sevgilerimi ilet, bundan sonra görev sivil toplum örgütlerine dü?üyor de, dedi.
Bu mesaj aç?k ve berrak bir mesajd?.
Yani asker siyasetin oynak merdivenlerinde tökezlemek istemiyor ve olaylar?n çözümünü parlamentoya ve onun sessiz kald??? yerlerde sivil toplum örgütlerine b?rak?yordu."
Bu postmodern darbenin nas?l askerle Be?li Çete'nin kol kola i?i ba?ard???n? anlat?yor.
?imdi tekrar Taha Akyol'a sesleniyorum.
Ey Taha Akyol, bu i?in kol kola yap?ld??? birinci a??zdan ortaya konurken sizler nas?l patronunuzu kurtarmak u?runa kendinizi feda etmeyi göze al?yorsunuz.
Bunu kamuoyuna aç?klay?n. Elbette, bu süreç "ona de?di buna de?medi" denilerek bir cad? avc?l???na dönü?türülüp i? suland?r?lmamal?. Ama birinci derecedeki sorumlular? nas?l ve hangi ak?lla kollamaya kalkars?n?z.

http://haber.rotahaber.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri