forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

MEDYA S?YAS?LER? ?OVMEN YAPIYOR

Aktif .

medya_kuklaDERYA ERDEM

Anaak?m medya ve gazeteciler için önemli olan siyasetçinin haber de?eri ta??yan "bir ?ey" söylemesi de?il, sadece "bir ?ey söylemesi".

??in vahim boyutu, bu kadar mikrofon uzat?lan siyasiler, liderler de söyleyecek bir ?eyleri olmay?nca, ak?llar?na ne eserse onu konu?maya ba?l?yorlar...

Siyasilerin, liderlerin hemen her gün diyebilece?i ne olabilir? Ya da soruyu ?öyle soral?m: Medya her gün, her saat liderlerden “ne” i?itmek istiyor olabilir? Y?llard?r siyasiler, medyan?n birinci s?radan rutin haber kaynaklar? olmaya devam etti. Bu sorgulanmaya muhtaç bir konu. Medya, toplumun hayati sorunlar? hakk?nda liderlerden gelecek “yeni” ve “yenilikçi/reformist” bir aç?klaman?n pe?inde olmaktan çok, siyasileri rutin olarak takip ediyor, siyasilerin her sözü, her hareketi “haber de?eri” olarak anaak?m medyan?n gündemine oturuyor. Bu ise, siyasetçileri siyasetçi olmaktan çok bir ?ovmen olmaya sürüklüyor.
Gazetecilikte bilinen ünlü bir söz var: Köpek insan? ?s?r?rsa haber olmaz, insan köpe?i ?s?r?rsa haber olur. Asl?nda yanl??, anaak?m medyada köpek politikac?y? ?s?r?rsa haber olur. Demek ki, bizim anaak?m medyan?n gözünde politikac? insan de?il, daha “insanüstü” bir varl?kt?r. Bu fazladan “de?er atfetme” neden? Toplumda “güce tap?nma” ve “ünlü feti?izmi” sansasyonel ve magazinel habercili?in itici gücü olurken, “güçlü ve ünlü” siyasetçiler de medyan?n sahnesinde bir “?ovmene” dönü?üyor.
Lideri, lider yapan, siyasetçiyi siyasetçi yapan medyad?r. Ancak, medya, lideri bir ?ovmen de yapabilir, gerçek bir siyasetçi de. Söyledikleri ve yapt?klar? aras?nda haber de?eri ta??yan “yeni/yenilikçi/de?i?imci/dönü?ümcü” hiçbir ?ey yokken, hep kendini tekrar eden ve akl?na eseni söyleyen siyasetçiyi bir iki müzik efekti, bol keseden cilal? görüntülerle allay?p pullay?p televizyon kanallar?nda ve gazete sayfalar?nda ilk s?radan sahneye ç?kar?yorsan?z, siyasetçiyi ancak bir ?ovmen yap?yorsunuz demektir. Gerçek siyasetçi, bunlara ihtiyaç duymayan, iki dü?ünüp bir konu?an, konu?tu?u birkaç cümleyle kal?c? bir etki b?rakan ki?idir. Medyan?n ?ovmen siyasetçileri ise, bugün bir ?ey konu?ay?m da, ne olursa olsun, adet yerini bulsun, halk?n evi, gündemi hamçökelek dolsun diyen ki?idir. Ve medya, daha çok bu siyasetçiyle ilgilenir. Daha da vahimi, bu siyasetçiyle ilgilenmezse, “haber atlad???na” inan?r. Kitleleri ?ovmen siyasetçilerin pe?ine takan medya, otoriteryen liderli?e de kucak açt?.

Sadece bir ?ey söylemek
Daha geçenlerde, Ba?bakan’?n Diyarbak?r gezisinde, televizyon kanallar?, haber ku?aklar?nda, “Ba?bakan önemli mesajlar verdi” diyerek bu gezinin haberlerini, konvoy görüntüleri ve güvenlik tedbirleriyle dekore ettikleri sahnelerinde çevir çevir, tam 10-15 dakika sergiledi. Haberin içeri?inde, bir gün sonra ak?lda kalacak ve bir etki b?rakacak “yeni” ve “önemli” olan hiçbir ?ey yoktu. Ayn? ezber kal?plar, ayn? at??malar, ayn? sata?malar devam ediyordu.
Siyasilerin, liderlerin parti grup toplant?lar?n?, il kongrelerini, meclis konu?malar?n?, aç?l?? konu?malar?n?, gezilerini vb. bir medya ordusu izliyor. ?zliyor da, gazeteci ya da o yay?n kurulu?u, acaba bu toplant?larda, konu?malarda haber de?eri ta??yan “yeni, önemli” bir ?ey var m? diye kendine soruyor mu? Anaak?m medya ve gazeteciler için önemli olan siyasetçinin haber de?eri ta??yan “bir ?ey” söylemesi de?il, sadece “bir ?ey söylemesi”. ??in vahim boyutu, bu kadar mikrofon uzat?lan siyasiler, liderler de söyleyecek bir ?eyleri olmay?nca, ak?llar?na ne eserse onu konu?maya ba?l?yorlar. Siyaset i?i, ciddi, önemli, yenilikçi, yetkin ve etkili konu?madan uzakla??p “konu?mak için konu?maya” dönü?ünce ?ovmenlik ba?l?yor. Bu ?ovmenlik tehlikeli de olabiliyor: En kritik konularda, en ciddi sorunlarda en radikal kararlar?, en uç ve absürd sözleri pervas?zca sarf etmeye, konu?maya, söylemeye ba?l?yorlar. Ne de olsa mikrofon önlerinde, kameralar kar??lar?nda, ha babam de babam konu?. Gündemi allak bullak et. Bu akl?na esti?i gibi pervas?zca konu?ma cesaretini/gücünü halktan m? al?yorlar, önlerine her saat, her dakika mikrofon uzatan medyadan m?? Bir zamanlar medyan?n sahnesinde hemen her gün gördü?ümüz komutanlar?n, pa?alar?n yerini art?k iyiden iyiye siyasetçi pa?alar alm?? durumda: Komut ver, emir ver, ba??r, vur k?r, yasakla, takla att?r, kim tutar sizi… Medyan?n tutmayaca?? ortada. Zira o çoktand?r koyuvermi?. Koyuvermek de i?ine gelmi?. Peki siyasetçiler kendilerini koyuvermeseler de biraz tutsalar. Burada dini bir referans verelim: ?slam dinine göre, “az ve öz konu?mal?, lüzumsuz tafsilattan kaç?nmal?”d?r. Di?er bir ifadeyle çok konu?mamay?, yerinde ve ölçülü konu?may? âdet edinmek gerekir. Allah müminlerin mümtaz hasletlerini sayarken: ‘O kimseler ki bo? söz ve i?lerden yüz çevirirler’ (el-Mü’minûn 23/3) buyuruyor, lüzumsuz sözlerle me?gul olmay? fâs?kl?k ve dalâlet olarak nitelendiriyor (Lokmân 31/6)”. Hz. Muhammed de, “susmak huylar?n efendisidir” demi?. Galiba bazen susmay? bilmek gerekiyor. Ya da b?rakal?m hepten kaybetsinler kendilerini. Cicero, “insan kendisini kaybetmeden kendisini bulamaz” demi?. Ancak umar?z bu kendini bulu?, büyük bir çökü?ün ya da felaketin ard?ndan gelmez.

Sosyal /alternatif medyada durum
Neyse ki sosyal/alternatif medyada siyasilerin her gün yeniden parlat?lan, gözümüzü kama?t?ran kaytan görüntüleri ve sözleri yok. Kendilerini kaybetme seanslar? yok. Alternatif/muhalif sosyal medyan?n gündemi ba?ka. Gerçek siyasetin ve gerçek muhalefetin sesi orada. Art?k insanlar?n ço?u, anaak?m medya yerine gündemi sosyal medyadan takip ediyor. Ancak sosyal medya demi?ken, burada da bir “söz patlamas?”, “anlam da??lmas?” var. Bu özgürle?meci bir olanak sa?layabilir belki, ancak bir tür “konu?ma/söz kirlili?ine” de neden olabilir. Sosyal medyaya da bakt???m?zda, t?pk? siyasiler, liderler gibi, yurtta?lar?n da hemen her gün, her an, her dakika söyleyecekleri “bir ?ey” var. Varolma, kendini var etme, iktidar, güç istenci burada da var. Günde onlarca ileti gönderen, fikrini yazan, be?eni yapan, gerekli gereksiz her dakika yazan milyonlarca insan var. Yani sosyal medyan?n da art?k kendini kaybeden küçük ?ovmenleri var. Her gün, her saat, her dakika söyleyebilece?iniz “yeni” ne olabilir diye sormak gerekiyor. Konu?mak, yazmak için söyleyebilece?imiz “bir ?ey” olmal?, bir etki yaratmal?, bir etki b?rakmal?… Bazen de susmal?. Geçenlerde Ne?e Ya??n, can?n?n yazmak istemedi?ini, uzun bir suskunluk arzusu ta??d???n? belirtti?i “kolektif depresyon sessizli?i” ba?l?kl? bir yaz? yazm??t?. Asl?na bak?l?rsa toplum, uzun zamandan beri, “kolektif depresyon sessizli?i” de?il, bir tür “kolektif depresyon ç???rtkanl???” içinde. Ba?ta siyasiler olmak üzere herkes ne kadar iyi, ne kadar güçlü oldu?unu anlatmak için “ba??r?yor”. Oysa biraz susabilseler, iyile?meleri mümkün gözüküyor. Ve tabii medyan?n da “?ov bitti” deyip, “kuru gürültü”nün biraz sesini k?smas? gerekiyor. ?ems-i Tebrizi’den bir sözle bitirelim: “E?er susarsan konu?man daha ayd?nl?k olur. Çünkü sükûtta hem sessizli?in ?????, hem de konu?man?n faydas? gizlidir.”

* Yrd. Doç. Dr., ?leti?im Bilimleri

Kaynak: http://www.radikal.com.tr 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri