forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

CNEYT ZDEM?R
cuneytozdemirrGeti?imiz gnlerde baz? internet sitelerine ok tuhaf bir telefon konu?mas?n?n kay?tlar? d?t. ?ki subay aralar?nda 6 erin ?ehit oldu?u may?n patlamas?n? konu?uyordu.
Daha do?rusu bir st dzey subay bir ba?ka st dzey subaya o may?nlar? PKKn?n de?il kendisinin askerleri PKKdan korumak iin yerle?tirdi?ini ve may?n?n yerlerini karakol komutanlar?na bildirdi?ini ancak gel zaman git zaman gerekli hassasiyetin gsterilmedi?i iin kendi yerle?tirdi?i may?nlar yznden 6 erin ?ehit verldi?ini nerede ise a?layarak anlat?yor ve grev bilinci ile kendisinin sulu oldu?unubelirtiyordu.

Son derece etkili bu konu?mada kar?? taraftaki st ise byle hatalar?n olabilece?ini belirtip olay?n nas?l stnn kapat?laca??n? anlat?yordu.

Nitekim sonras?nda ayn? konuyla ilgili bir ka konu?ma kay?tlar? daha ayn? minvalde ayn? sitelerde veriliyordu. Tam da Genelkurmayda sahte belge tart??malar?n?n ba?lad??? bir dnemde bylesine bir kayd?n s?zd?r?lmas? iki a?dan bana ok ilgin geldi.

?lki komutanlar aras?ndaki bu konu?malar? kimin dinledi?i ve s?zd?rd??? meselesiydi?

Birisi Trk ordusunu yak?n takibe alm?? blge komutanlar?n?n konu?malar? dahil dinliyor ve bunu tamamen art niyetle seerek internet sitelerine zenle servis yap?yordu. Bu tart??mas?z bir lkenin ordusuna kar?? yap?labilecek d?manca bir hareketti.Peki ama kimdi Trk ordusunun bu d?man??

Bir ba?ka lkenin ordusu ya da istihbarat birimleri miydi? Suriye, Yunanistan, ?ran? Kim, kim, kim..!

Grdm ki TARAF dahil hikimse bu kay?tlara bula?mak istemedi. Zira yap?lan alenen bir ordunun bir orduya at??? sava??n gstergesiydi. En marjinal gazetecilerin bile bu hali ile bu sava?a alet olmaya niyeti olmad??? a?kt?.

Olay?n ikinci nemli a?s? ise konu?man?n ieri?iydi.Trk ordusunun bir komutan? kendi yapt?klar? hatay? sahipleniyor, a?ka hatan?n kendisi dahil alt dzeye giden bir hatalar zincirine sahip oldu?unu sylyor ve elini ta??n alt?na koyup olay?n a?klamak istiyordu. st ise ast?n? anl?yor ve olay?n bir hata olarak kapat?lmas?ndan yana tavr?n? koyuyordu.

Ahlak ve vicdan ile zerinde d?nlmesi durulmas? gereken bir durumdu bu. E?er bu konu?malar do?ru ise ortada 6 ?ehit vard?. Olay?n sorumlulu?undan b?rak?n kamay? stlenmeye gnll ?erefli bir Trk subay? vard?. Btn bu geli?meleri anlay??la takip eden bir st komutan daha vard?. Btn bunlar? kamuoyuna s?zd?ran ve bunu kesinlikle o 6 ?ehiti d?nerek yapmayan Trk ordusunun yeni d?manlar? vard?.

Ama hikimse grmedi , duymad?, bilmedi, bilemedi.

Konu?ulmad? bile...

?imdi yine k??lalardan karakollardan yeni kaza haberleri geliyor.

Birileri telefon konu?malar?n? s?zd?ranakadar hikimsenin ne oldu?undan haberi olmayacak kaza haberleri. O mhimmat neden patlad?, kazalar sadece kaza m?yd? Trk ordusunun yeni d?manlar? internet sitelerine servise ba?layana kadar haberimiz olmayacak.

Tam bu noktada daha nce defalarca sordu?um soruyu bir kez daha alt?n? izerek sormak istiyorum.Trk ordusunun yeni d?man? kimdir, kimlerdir?

Bunun cevab?n? verecek kurum bizatihi Trk ordusunun kendisidir. ?ki st dzey komutan?n kripto edilmi? zel hattan yap?lan telefon konu?malar?n? bile dinleyen,s?zd?ran d?man?n ad?n? hala koyam?yorsa lm?z a?layan?m?z yok!

?kincisi ise daha nemli. ?lker Ba?bu?a herkesin ak?l fikir verdi?i veya ayar ekti?i bir dnemde daha nce de yapt???m bir a?r?y? yenilemekte fayda oldu?unu d?nyorum. Ba?ta bu telefon konu?mas?n?n geti?i olay dahil gelin ordunun iindeki soru?turmalar? ?effafla?t?r?n. Askerlerin sivil yarg?dan korkmas?n?n tesinde zel bir anlam? olaca??n? ve orduya ynelik tm kampanyalara iyi bir cevap niteli?i ta??yaca??na inan?yorum. Kendi askerinin subay?n?n hatas?ndan hesap sorabilen bir ordu gl bir ordudur. Kendine gveni olan bir ordudur.

Trkiye neyaz?k ki K?br?s Bar?? harekat?nda Kocatepeyi hangi askerlerin hatas?n?n bat?rd???n? hala bilmiyor, E?ref Bitlis dosyas? alalacele kapat?ld? kaza m? suikast mi bilmiyor, komutanlara ynelik suikast giri?imlerinden kimlerin sorumlu oldu?unu bilmiyor, and?lar?n arkas?ndakilerden hesap soram?yor ve elbette en nemlisi Ergenekon konusunda ordunun iinde ne tr bir soru?turma yrtld?nden habersiz.

E?er hak etti?iniz sayg?y? yeniden grmek istiyorsan?z, a?n k??lalar?n kap?s?n?.

A?n ki yeni d?manlar?n?za yeni f?rsatlar vermeyin.

Hesap vermekten korkmay?n ki hesap sorabilin.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri