forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

ET?KETLER:Canan Barlas

canan-barlas28 ?ubat döneminin yak?n tan?klar? TBMM'ye bilgi veriyor. Bir dönem ayd?nl??a kavu?uyor. 

 

Canan Barlas'?n Haberx.com'daki yaz?s?... 

28 ?UBAT MEDYA PATRONLARININ F?NANSAL YAPILARI TARTI?MAYA AÇILDI

TMSF Ba?kan? Ahmet Ertürk medya sermaye asker üçgeninde olan biteni aç?klad?."28 ?ubat toplumsal, finansal mühendislik projesiydi"diyerek yüksek faiz dönemi ve bankalar?n ya?malanmas?n? anlat?ken, dönemin generallerinin medya bankalar?na al?nd???n? söyledi.

Bütçenin % 66 s? yüksek faizle bankalara gitmi?. 25 bankadan 1O'u da medya patronlar?n?n imi?. Ziraat Bankas? milyarlarca dolar zarara u?rat?lm??. Bu pisli?in üstü generalleri i?e alarak kapat?lm??.

Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik çökü?ü i?te bu soygun sonucu olu?mu?. Ve bu paralar?n nerelerde oldu?u da bilinmiyor. ??in siyasetci aya??n?n dosyalar?n?n haz?r oldu?u ve içinde yats?namaz belgeler oldu?u söyleniyor.

Bu vurgunu vuranlar, darbeciliklerin ötesinde sorguya al?nacakm??. 23 milyar dolar Ziraat ve Halk Bankalar?n?n zarar?na kamudan ödenmi?. Belli ki?ilere kredi verilmesi yolunda da bask?lar yap?lm??. ?imdi Ba?bakan Erdo?an dahil tüm yetkililerin bu kayb?n hesab?n? sormas? gerekiyor.

Baz? STK'lar ve medya ba? rolde darbe destekçisi olmu?. Buradan da bir finansal mühendislik ç?kar?lm??.

Yang?n?n as?l aktörleri bu finansal tablodan ortaya ç?kacak. Kim en büyük vurgunu gerçekle?tirmi? ise en büyük suçlu o olacak. Zira pa?alar zaten hesap veriyorlar..

Siyaset mühendisleri de bu cebine para koyduklar? medya patronlar? için veya kendi cepleri için hesap verecekler. Bu hesap sorulmazsa toplumun haf?zas? ve vicdan? rahat etmeyecektir. Bu bir intikam meselesi de?ildir. Bu milletin cebinden ç?kan paralar?n hesab?n?n sorulmas? konusudur. ?çinde darbeciler, medya darbecileri, yerle?ik sermaye darbecileri de bulunmaktad?r.

Ye?il Sermayeyi küçümseyen ve darbe ile , siyaset ile kendilerine alan ç?karmak isteyenler giderek ortaya ç?kacakt?r. Burada ?stanbul sermayesinin yerle?ik gibi duranlar? da hesap verecektir.

http://www.haberx.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri