forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

ET?KETLER:Tuba Karahisar

soru adamDR. TUBA KARAH?SAR  

Hentsch, birbirine ters duran iki dünyay? yüzle?tirmeye çal??m??t?r.

Bunu yaparken bir çocu?un kimli?ini kazanmas?ndaki çabas? gibi Bat?’n?n kimli?ini sorguluyor.

T?pk? bir çocu?un “ben” demeye ba?lamas? gibi Bat? için tarihin bir noktas?ndan itibaren öteki (Do?u) olu?uyor yani Bat?, “ben olmayanlar”la dolu bir dünya yarat?yor kendine. Oryantalizmin de temellerini atm?? oluyor böylece. Bugüne kadar biriktirilmi? “ben olmayanlar” kümesinin en tehlikeli taraf?, Do?u’nun kendini Do?u gibi alg?lamak yerine Bat?’n?n “ben olmayanlar” kümesiyle kendini tan?mlamas?. Kendini, Bat?’n?n kendi için kabul etmedi?i s?fatlarla tan?mlamas?. Henstch, ötekinin içinden kendi toplumunu ç?karmaya çal???yor. Bunun için, tarihsel dönemlerdeki k?r?lmalara, o dönemde yaz?lm?? eserlere ba?vuruyor. Di?erlerinden fark?, Do?u için yaz?lm?? onlarca kitab?n sadece Bat? kümesinden bak?larak yaz?lm?? olmas?na kar??n Hayali Do?u’nun Do?u kümesinden bak?larak yaz?lm?? olmas?. Hentsch, Bat?’daki önyarg?lar?n kayna??n? bulmaya çal???yor. Terörün Araplarla, fanatizmin ?slamla e? tutulmas?n?n nedenlerine iniyor.

 

Tarihsel sürecin içinde birbirimize öteki dememizin nedenleri sakl?. Bat?, kendini Mezopotamya’ya kadar götürürken bir yandan da Mezopotamya’y?, ?ran’? do?rusal bir yolda geçtikleri ve art?k unutmalar? gerektikleri bir nokta olarak görüyorlar. ?slam?n yay?l???, haçl? seferleri, ke?ifler, endüstri devrimi ve Osmanl? ?mparatorlu?u’nun y?k?l??? Do?u ve Bat? aras?ndaki mesafeleri aç?yor. Akdeniz’in ?slam gölü haline gelmesi, Bat?’n?n kendi içine kapanmas?na neden oluyor.

 

Günümüzdeki Do?u-Bat? ayr?m?n?n siyasal k?r?lma noktas? Endüstri Devriminden önceki ke?iflerdir. Bat? ilk a?amada Do?u’ya ba??ml? iken ke?iflerle ba??ms?zla?m?? ve Endüstri Devrimi ile de kendini bulmu?tur. Çünkü o güne kadar Do?u’nun egzotik mallar? dikkatleri çekerken bütün bunlar önemini yitirerek yerini daha kolay ve ucuz elde edilebilen sanayi ürünlerine b?rakm??t?r. Bat?’n?n üstün güç haline gelmesiyle Do?u’ya ve kültürüne olan hayranl?k bitmi? bunun yerine “kendi üstünlü?ünü yerle?tirme” ba?lam??t?r. Art?k Do?u ile ilgilenmenin sebebi “egemenli?ini sürekli k?lmak” içindir. 1929’da üretimin talepten çok olmas?yla ya?anan bunal?mda Bat?, ilk kez dü?ük ücretlerle Asyal?, Afrikal? ve Latin Amerikal? yöneticiler çal??t?rmaya yönelmi?tir. Bunun geçmi?teki bir di?er kar??l??? Almanya ve Hollanda’ya giden Türkler olabilir.

 

18. yüzy?ldan sonra Bat?, Do?u’ya kar?? sözde uygarla?t?r?c? (!) misyon üstlenmi?tir. Ortado?u ülkelerine istikrar, demokrasi, özgürlük getirece?i k?l?f?yla petrol ve do?al kaynaklar? kontrolünde bulundurma çabas? a?ikard?r. As?l amaç, siyasi ve iktisadi sömürünün me?rula?t?r?lmas? ve bölgeyi ablukaya almakt?r.

 

Sonuçta Hentsch, kimlik ve ötekilik aras?nda bir diyalektik kurmu?, ötekini tan?yabilmek için kendini tan?ma i?inin bitmi? olmas? gerekti?ini belirtmi?, bütün ?ekillenmelerini feodalite, ke?ifler, sanayi devrimi gibi anahtar kavramlar etraf?nda geli?tirmi?tir.

 

Yrd. Doç. Dr. Tüba KARAH?SAR

 

?stanbul Geli?im Üniversitesi

 

 


Thierry Hentsch, Ortado?u Uzman?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri