forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

internet httpKOZAN DEM?RCAN 

Belirli sitelere reklam verme devri bitti. Devir, mü?teriyi buldu?un sitede reklam verme devri.

Google AdWords’ün modas? geçiyor, “?çeri?e dayal? reklamc?l???n” yerini “ba?lama dayal? reklamc?l?k” al?yor ve internette uluslararas? rekabet gücünü yakalamak isteyen KOB?’lerin bu yeni pazarlama yöntemine odaklanmas? gerekiyor. Belirli sitelere reklam verme devri bitti. Devir, mü?teriyi buldu?un sitede reklam verme devri.

Bu yaz?n?n ana fikri, geçen hafta ?stanbul Ticaret Odas?’nda (?TO) düzenlenen KOB?’ler ve Bili?im seminerinde ortaya ç?kt?. ?TO’da, KOB?’lerin bulut bili?imdeki yeni dijital pazarlama olanaklar?n? kullanarak, sat??lar? ve rakabet gücünü nas?l art?rabilece?iyle ilgili bir konu?ma yapt?m.

Konu?man?n ard?ndan KOB?’ler, marka sayfalar?na t?klama çekmek için ne yapabileceklerini sordular ve bu noktada Google Adwords gibi internet reklamc?l??? sistemlerine ilgi gösterdiklerini de ifade ettiler.

KOB?’lere internet reklamc?l??? ile ilgili söylenecek çok ?ey vard? ama konumuz sosyal medya ileti?imi oldu?u için, bütün bunlar? tek seminerde anlatacak vakit yoktu. Kendi blogumda ise yer bol ve bu yaz?da, Türkiye’de online reklamc?l???n gelece?ine odaklanmak istiyorum.

Eskiden, ben 2000’lerin ortalar?nda Google’?n Türkçe sayfalar?n? çevirirken, Türkiye’de AdWords ve AdSense vard?. Her ne kadar biri t?klama, di?eri gösterim odakl? olsa da, geni? bant internetin ülkemizde yeni yayg?nla?t??? o y?llarda, Google’?n “içeri?e dayal? online reklamc?l?k” denilen yeni konsepti bizim için bir milat, bir devrim oldu.

?çeri?e dayal? reklamc?l?k, kullan?c?lar?n ziyaret ettikleri web sitelerini ve Google arama motorundaki kelimeleri takip ederek, insanlar?n kullan?m ve tüketim al??kanl?klar?n? ö?renmeye ve ard?ndan, onlara tercihleriyle alakal? reklamlar göstermeye dayan?yordu.

Lokasyon bazl? sosyal medya dijital pazarlaman?n gelece?idir

?ki y?l önce lokasyon bazl? sosyal medya platformu Foursquare ç?kt? ve içeri?e dayal? reklamc?l???n sonu geldi. O zamandan beri AdWords ve benzeri uygulamalar eskisi kadar popüler de?il. Bas?l? gazetelerin reklam gelirleri ise iyice dibe vurdu (buna klasik online reklamc?l?k dahil). Peki neden? Ne oldu da internet reklamc?l??? böylesine köklü bir de?i?iklik ya?ad??

Foursquare kullan?yorsan?z bilirsiniz… Foursquare’de arkada?lar?n?zla hangi mekana gitti?inizi, nerede müzik dinledi?inizi, yemek yedi?inizi, hangi toplant?ya kat?ld???n?z?, çekti?iniz foto?raflarla birlikte Android telefon veya iPhone ile payla?abiliyorsunuz.

Foursquare’in ard?ndan da bir tür “internet foto?raf albümü” olan Instagram geldi biliyorsunuz. Instagram, Google Haritalar hizmetini kullanarak, ziyaret etti?iniz mekanlar? foto?raf albümlerinizle birlikte sürekli güncellenen bir internet haritas?nda gösteriyor.

Foursquare ve Instagram: reklamc?l?kta hedef kitlenin sonu

Eskiden hedef kitle diye bir ?ey vard?. Örne?in bisiklet kullananlar, bisiklet markalar?n?n hedef kitlesiydi. ?imdi ise Foursquare var. Foursquare’de bir arkada??n?z motosikletle, bir arkada??n?z da Audi A4 ile Kanyon’da Midpoint’e yeme?e gidiyor ve ikisi de tavuk ?initzel yiyor. ?kisinin de hayat?, sosyal çevresi ve tüketim al??kanl?klar? birbirine taban tabana z?t olabilir ama ortak bir noktalar? var:

?ki arkada??n?z da Cumartesi ak?amlar? Midpoint tarz? bir yerde yemek yemeyi seviyor. Üstelik bunu sadece günlerin k?sald???, güne?in erken batt??? k?? aylar?nda yap?yorlar. Yaz?n ise Kanyon yerine, Caddebostan sahilinde çay bahçesine gidiyorlar. Hele bir de benim gibi, yani kafas?na esti?i gibi davran?yorlarsa, bu ki?ilerin tüketim al??kanlar? günden güne de?i?ecektir. Örne?in ben bazen Ülker bisküvi, bazen Eti bisküvi yerim…

Ba?lama dayal? reklamc?l?k

Bunun ad? hedef kitle de?ildir, bunun ad? “bireysel ba?lamd?r”. Foursquare gibi sosyal a?lar, ki?ilerin tüketim al??kanl?klar?n? an be an, ba?lama göre takip ediyor. T?pk? Uzay Yolu romanlar?n? kitabevinden almay? tercih eden ama Uzay Yolu çizgi romanlar?n? internetten sat?n alan biri gibi…

Bu tür tüketicilere reklam vermek istiyorsan?z, tüketicilerin gitti?i mekanlara göre, tüketicilerin e?ref saatine göre (!) reklam vermek zorundas?n?z (ba?lama dayal? reklamc?l?k).

Global ekonomik krizde, içeri?e dayal? reklamc?l???n veya standart online reklamc?l???n maliyetleri gittikçe artar ve bas?l? gazeteler Avrupa’da bir bir iflas etmeye ba?larken, markalar “ba?lama dayal? reklamc?l??a” odaklan?yor.

?çeri?e dayal? reklamc?l?k kolayd?…

Bir izci gibi da??n ba??na ç?k?yor, vadiden geçen insanlar?n nereye gitti?ine pasif olarak bak?yor ve ard?ndan onlara uygun reklamlar gösteriyordunuz. ?imdi devir de?i?ti. Tüketici sizin reklam keyfinizi beklemek zorunda de?il, siz tüketiciyi kovalay?p o an ve sadece o an neye ilgi gösterdi?ini bilmek zorundas?n?z.

Tüketiciyi yakalad???n?z anda reklam?n?z? göstermelisiniz. Yoksa tüketici kaçar ve bir daha onu yakalamak zor olur. Çünkü insanlar günümüzde tüketim segmentlerine göre de?il, ana göre ya??yor. An? ya?a… Bu, reklamc?lar?n eski slogan? de?il miydi?

Ba?lama dayal? reklamc?l?k nas?l al?n?r, nas?l sat?l?r?

?ster KOB? olun, ister reklamveren veya reklam ajans?, buraya kadar anlat?lanlar sizin için hikayeden ibarettir. ?unu soracaks?n?z elbette: Ba?lama dayal? reklamlar? nas?l al?r?m, nas?l satar?m?

Dijital pazarlamada önemli olan içerik de?il, tüketiciyi an be an takip etmek, buldu?un yerde reklam? göstermektir dedik. Bunu yapmak için çok h?zl? algoritmalar kullanan aç?k art?rma yaz?l?mlar?na ihtiyac?n?z var:

Da??n ba??ndaki izciye geri dönelim…

Vadiden günde 4 bin adam geçiyorsa, bu insanlar nereye gidiyor, ne sat?n al?yorlar diye her gün milletin ba??na adam dikecek haliniz yok. Bunun yerine, Google’?n yeni web sitelerini endekslemekte kulland??? ak?ll? yaz?l?mlardan, crawler, örümcek, bot dedi?imiz kodlardan yararlanacaks?n?z.

Otomatik yaz?l?mlar mü?teriyi sizin ad?n?za takibe alacak. Bunu nas?l yapacak? Sosyal a?lar? takip edecek, Facebook hesab? ile Twitter hesab? birbirine ba?l? olan, böylece internette takip edilmesi daha kolay olan kullan?c?lara öncelik verecek.

Geleneksel medyan?n sonu

Bugün Türkiye’de 1,5 milyondan az gazete sat?l?yor. Facebook kullan?c?s? ise 31 miliyon. Türkiye’de Facebook kullan?c?lar?n?n büyük k?sm?, Facebook’u i? yerinde günde 8 saat aç?k b?rak?yor.

Ulusal gazetelerin web siteleri bile, gerçek kullan?c?lar?n?n önemli bir k?sm?n?, o gazete sitelerini düzenli olarak takip eden okurlardan de?il de Facebook’tan payla??lan haber linkleri ve videolardan al?yor. Klasik bas?n ölüyor.

Reklam vermek isteyen markalar ba?ka yere bakmal?…

Gazetelerin hukuki dayanaktan yoksun bir Sosyal Medya Deklarasyonu yay?nlayarak “Bloggerlar bizim haberlerimizi kullanmas?n” demesinin nedeni de budur; aczin itiraf?, reklam pastas?n? kontrol etmek için süre gelen nafile çabad?r.

Oysa gazetelere verilen ve binlerce, on binlerce dolara mal olan reklamlar? kimin okudu?u belli de?ildir. Bu ilanlar?n hedef kitlesi yoktur. Ba?lama dayal? reklamc?l?k ise, içeri?e ve hedef kitleye dayal? reklamc?l?ktan bile daha verimlidir; bireyleri buldu?u yerde yakalayarak reklam göstermektedir. Markalar?n bu alt?n yumurtlayan tavuktan yararlanmas? laz?m.

ABD’nin dev sitesi CNN.com ayn? fikirde

Türkiye, dünyadaki geli?meleri genellikle geriden takip eder. Zaten bu tart??ma da bize Avrupa ve Amerika üzerinden geldi.

Amerika’da geleneksel online yay?nc?lar?n, gazetelerin, TV’lerin ve magazin sitelerinin modas? geçiyor. Onlar?n gelirleri dü?erken, ba?lama dayal? reklamc?l?k yapan “ak?ll? tüketici takip yaz?l?mlar?n?n” sa?lad??? gelirler art?yor.

Bu yeni reklam sat?n alma modeline “aç?k art?rma” ve “programl? sat?n alma” diyoruz. Tecrübeli reklamc?lar?n bu noktada hemen kulak kesilece?ini umuyorum. Çünkü yeni reklamc?l???n püf noktas? sat?n almada fiyatlar? kimin belirledi?idir: Fiyatlar? reklamverenler belirlemiyor, reklam yay?nlayanlar da belirlemiyor. Peki kim belirliyor? Bunu otomatik botlar, ki?ilere ba?lam?na göre reklam gösteren otomatik reklam aç?k art?rma yaz?l?mlar? yap?yor!

?nternette elektronik reklam borsas? devri

Asl?nda basit bir mant?k… Tüketiciyi otomatik yaz?l?mlar takip ediyorsa, reklam fiyatlar?n? da tüketiciye o an hangi reklam? göstermek gerekti?ine karar veren yaz?l?mlar belirleyecektir.

Ancak, bu f?rsat penceresi anl?k olarak de?i?mektedir. Örne?in, Kad?köy’deki Starbucks, hafta içi ak?am saatlerinde sinek avlayabilir ama o gün ?ükrü Saraço?lu’nda Fenerbahçe’nin maç? varsa ve o anda Starbucks’ta Foursquare üzerinden çok say?da check-in yap?ld?ysa, reklamc?lar için özel bir f?rsat penceresi aç?lacakt?r.

Belirli reklamlar?n talepleri, insanlar?n o an nerede bulundu?una ve ne yapt???na göre, anl?k olarak dü?ecek veya yükselecektir. Yaz?l?mlar?n yönetti?i elektronik reklam borsas?nda, baz? reklamlar birkaç saniye içinde çok de?er kazanabilir ve sat?n alma bedelleri astronomik rakamlara ula?abilir. Oysa Maç da??ld?ktan sonra, ayn? reklamlar be? para bile etmeyebilir!

??te geleneksel bas?n?n sevmedi?i nokta bu… Onlar reklam piyasas?n?n kral? olmak ve büyük holdinglerden KOB?’lere ve sokaktaki büfeci amcaya kadar herkesin reklam fiyatlar?n? kontrol etmek istiyorlar.

Nitekim sermayenin ve siyasetin kankas? CNN.com gibi baz? siteler, programl? sat?n alma yöntemiyle da??t?lan reklamlar? i?ine gelmedi?i için kabul etmiyor. Bak?n, burada bir internet devrimi ya?an?yor. Eskiden hükümetler ve bas?n aras?nda, ulusal haber gündemini ve ekonomiyi kontrol etmek için bir reklam saadet zinciri vard?. Bu zincir k?r?l?yor, piyasada gerçek serbest rekabet as?l ?imdi ba?l?yor ve devlete s?rt?n? dayayan tekeller zay?fl?yor.

Uzmanlar konu?sun

Omnicom Media Group’a ba?l? ajanslardan biri olan OMD’nin Dijital Direktörü Ben Winkler diyor ki “Bu sistem, reklamverenlerin reklam? yay?nlayanlar yerine, reklam?n yay?nland??? medyaya de?er biçmesini sa?l?yor. Reklamverenler belki fiyatlar? kontrol edemiyorlar ama bir sitenin kalitesini ve o siteyi ziyaret eden kitlenin kalitesini kontrol edebiliyorlar.”

Burada küçük bir not: Kimse bir haber sitesine tarafl? haber yapt?rmak tarz?nda içerik kontrolü yapm?yor. Kimse “Bu siteye sadece belirli siyasi görü?leri olanlar girebilir” demiyor. Burada kontrolden kas?t, reklamlar?n?z?n daha iyi hedeflenmesi, alakal? bireyleri tam on ikiden vurmas?d?r. Örne?in, Fenerbahçe maç?n? beklerken Starbucks’ta internete girersem ben böyle bir reklam?n aç?k hedefi olurum.

 

Online reklamlar?n yüzde 10’u otomatik yaz?l?ml? sat?? kanallar?ndan sat?l?yor

Bu bilgiyi bize Federated Media Gelir ve Operasyonlardan Sorumlu Ba?kan Yard?mc?s? Walter Knapp veriyor. Federated Media dünyan?n en büyük dijital pazarlama a?lar?ndan biridir.

Procter & Gamble, Comcast, Nike ve Progressive gibi ?irketler art?k programl? reklam sat?n alma yap?yorlar. Lüks markalar da onlar? takip etmeye ba?lad?. Forrester Research’ün ara?t?rmas?na göre, bu i? modeliyle da??t?lan reklamlar?n global gösterim say?s? (bir reklam?n gösterilme say?s?) 2012 y?l?nda 629 milyara ula?t?. Bu da 2011’e göre yüzde 17,5’luk bir art?? demek.

Nitekim New York Times, bu ekim ay?nda gelirlerini aç?klad??? zaman kâr etti?ini bildirdi ama ayn? zamanda dijital reklamc?l?k gelirlerinin de yüzde 2,2 oran?nda azald???n? beyan etti. New York Times K?demli Ba?kan Yard?mc?s? ve Finans Direktörü Jim Follo, reklam gelirlerindeki azalmay?, “piyasan?n reklam de?i?imi, gerçek zamanl? teklif ve di?er programl? sat?n alma kanallar?na do?ru kaymas?na” ba?lad?. Bu modeller reklamverenlerin ölçekli hedef kitle sat?n almas?na olanak sa?l?yor.

Amaç reklam maliyetlerini dü?ürmek

KOB?’lerin ve kurumsal firmalar?n reklam gelirlerini dü?ürmesi gerek. Ortalamada en dü?ük maliyetli reklam modeli ise Programl? Reklamc?l?k.

Di? macunu gibi dü?ük marjl? reklamlar?n küçük web sitelerinde kârl? olarak gösterilmesi için ç?kan bu otomatik aç?k art?rma modeli, günümüzde büyük popülerlik kazand?.

Çünkü…

Lokasyon tabanl? ba?lama dayal? reklamc?l?k, tüketiciyi anl?k olarak takip etmeye dayand??? için, büyük sitelerden çok, küçük siteleri hedeflemektedir.

Geni? bant internet ile Foursquare tarz? sosyal a?lar ve kablosuz mobil internet yayg?nla?t?kça, bu reklamc?l?k modeli de özellikle bloggerlar?n konumunu güçlendirecektir. Ba?lama dayal? reklamc?l?k, bloggerlar? sadece güncel haber kayna?? olmak aç?s?ndan de?il, ayn? zamanda gelir modeli aç?s?ndan da büyük haber siteleriyle ciddi düzeyde rekabet edecek duruma getirecektir.

100 ki?iye 100 bin dolarl?k sunucu satmak m?, 1 milyar ki?iye 100 dolarl?k yaz?l?m satmak m??

Ba?lama dayal? reklamc?l?k ikincisini yap?yor, yani sürümden kazan?yor. Hem de ne sürüm! Global ölçekte milyarlara ula?man?z söz konusu ve dünyan?n en büyük reklam ajanslar?, ?imdiden kendiyerel/özel elektronik reklam borsalar?n? olu?turmaya ba?lad?lar.

Bugün Türkiye’nin döviz kaynaklar? Google gibi platformlara ak?yor. Oysa reklamc?lar?m?z veya reklamc? bloggerlar?m?z bu i?e el atsa, hem Google’dan daha hedefli reklamlar yay?nlayan bir ekosistem kurarlar hem de KOB?’lerin ve kurumsal ?irketlerin döviz rezervlerinin yurtd???na kaçmas?n? önlerler. Dövizin içeride kalmas? ise sadece Türkiye ekonomisini güçlendirmekle kalmaz, ayn? zamanda Türkiye’nin ulusal reklam a??n? olu?turarak, markalar?m?za uluslararas? rekabette büyük güç kazand?r?r.

Bugün ister Google, ister Facebook kullan?n, reklam-tan?t?m kanallar?n?z B2C modeli ile Amerika ve Avrupa’ya ba?l? olmay? sürdürdükçe; uluslararas? arenada ancak Avrupal? ve Amerikal?lar?n izin verdi?i ölçüde ilerleyebilirsiniz… Ve Türkiye reklamda yabanc? a??rl???n? k?ramazsa, ulusal ekonomi de d??a ba??ml? olmaya devam edecektir. KOB?’lerin ve melek yat?r?mc?lar?n (Startup) geli?mesi için bu döngüyü k?rmak zorunday?z.

Programl? sat?n alma teknikleri

?imdiye kadar otomatik aç?k art?rma yaz?l?mlar?na dayal? sat?n alma modellerinden söz ettik. ?imdi de sat?n alma yöntemleri, teknikleri ve stratejilerinden bahsedelim.

Programl? sat?n alma, reklamc?lar?n gerçek zamanl? reklam sat?n alma için teklif vermesini sa?l?yor. Bu aç?k art?rma yöntemindeki ba?lang?ç teklifleri ise, reklamc?lar?n hedef kitle içinden yakalamak istedikleri bireylere biçtikleri de?erle belirleniyor.

Örne?in…

Adidas sosyal a?lara dayal? bir pazar ara?t?rmas? yap?yor ve lokasyon tabanl? Foursquare verilerini de hesaba katarak belirli bir ba?lamsal birey belirliyor. Adidas, elindeki verilere göre e?ofman sat?n alma olas?l??? yüksek olan tüketiciye sat?? yapmak istiyor (Adidas tüketicinin ziyaret etti?i web sitelerini, bulundu?u etkinlik ve mekanlar? VE tabii ki o mekanlarda genellikle ne giyildi?ini biliyor).

Adidas bu yöntem sayesinde sadece spor salonlar?na de?il, Caddebostan sahilinde ko?anlara veya Ba?dat Caddesi’nde ??k görünmek için e?ofman giyenlere de spor k?yafetleri satmay? planl?yor. Sonuçta, reklam sat?n alma i?i otomatik aç?k art?rma bilgisayarlar? taraf?ndan yap?ld??? için, reklam alan? fiyatlar? h?zla de?i?ebiliyor.

 

Medya sat?n alma orta mal? oldu (kibarcas?, gerçek zamanl? gösterim sat?n alma)

Çünkü eskiden medya kanallar? sat?n al?rd?k. ?imdi ise anl?k lokasyonlar?, anl?k bireyleri sat?n al?yoruz. Eskiden medya kanallar?n? aylar önceden kiralard?k. ?imdi anl?k gösterim sat?n al?yoruz. Sosyal medya reklamc?l??? bu.

K?sa vadede, programl? sat?n alma, reklam fiyatlar?n?n genelde dü?mesine neden oldu. Bir yay?nc?n?n sitesine 1000 gösterim ba??na 8 dolardan 50 bin dolar reklam veren bir medya sat?n almac?, ?imdi mü?teriyi hangi web sitesinde bulursa oraya reklam veriyor.

Bugün premium online reklam vermek istiyorsan?z tek bir siteye ba?l? de?ilsiniz. Be?ikta?’?n maç? tek bir statta oynan?yor olabilir ama bu maç? insanlar evinden, tabletinden, her yerden gecikmeli veya naklen izleyebilir. Premium online reklam alan?, premium web sitesi de?il, sadece ve sadece tüketiciyi buldu?unuz sitedir. ?sterse bu 300 takipçisi olan acemi bir blogger?n sitesi olsun, hiç fark etmez.

 

Reklam sektörü de?i?iyor ama birdenbire de?il

Dünyada bu de?i?im gerçekle?iyor fakat geni? bant mobil internet yeteri kadar yayg?nla?mad?, lokasyon bazl? sosyal a?lar geli?mekte olan ülkelerde s?n?rl? ve internete eri?im Türkiye’de yeteri kadar ucuzlamad?.

Büyük bir de?i?im var ama reklamverenler, örne?in Türkiye’deki büyük ?irketler hâlâ durumu kavrayamad?klar? için “günlüklere” veya günlüklerin web sitelerine ç?kmak istiyorlar. Söz konusu ?irketlerin hedef kitleleri gazeteden çok blog okuyan insanlar veya bizzat blog yazarlar? olmas?na kar??n bu böyle… Türkiye’de medya sat?n alma yapanlar da bunu hesaba katmak durumunda kal?yor. ??te bu ba?lamda, Türkiye’nin kendi elektronik online reklam borsas?n? olu?turmas? önem kazan?yor. Maliyetler dü?tükçe bütün reklam veren ?irketler do?ru yolu görecektir.

 

Kimler do?ru yolu gördü?

Örne?in AOL gördü. AOL kendi CEO’sunun deyi?iyle programl? reklamc?l??a “ç?lg?nlar gibi” yat?r?m yap?yor. Biliyorsunuz, AOL bünyesinde TechCrunch ve Huffington Post var. AOL’un kendi reklam a?? bulunuyor: Ad.com (advertising.com) Denediniz mi?

 

Ya Google, Google yerinde mi say?yor?

Kesinlikle hay?r. Google da DoubleClick’i ç?kard? biliyorsunuz. DoubleClick kullanan reklamc? ve reklamveren say?s? bir y?lda ikiye katland?. DoubleClick’in sa?lad??? gelirler ise yüzde 11 art?? kaydetti. Ben de yaz?m? içeri?e dayal? reklamc?l???n kurucusu Google’?n Ürün Yönetiminden Sorumlu Ba?kan Yard?mc?s? Neal Mohan’?n sözleriyle bitirmek istiyorum: “?çerik hâlâ önemli ama yerle?im de önemli. Bu ikisi art?k bir bütün”. K?sacas? ba?lam demek, içerik ve yerle?imi birbirine ba?lamak demek.

Yaz?n?n Kayna??: http://khosann.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri