forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

GAZETEC? DEVLETE DANI?MANLIK YAPAB?L?R M??

Aktif .

ragip_duranRAGIP DURAN: AKP'nin Krt al??tay'?nda ? ??leri Bakan? bir grup gazeteci ve akademisyeni dinlemi?. Gazeteciler ?imdiye kadar yazd?klar?n?n d???nda yeni bilgi ve gr?ler mi iletmi?ler Bakana? Gazeteci-devlet ya da gazeteci-mahkeme ili?kileri alan?nda iki nemli rne?i hat?rlatmakta yarar var.
AKP'nin 'Krt A?l?m?' ya da 'Krt Meselesine Trkiye Modeli zm' ad? verilen giri?iminin ilk a?amas?nda, akademisyenlerle birlikte bir grup gazetecinin ? ??leri Bakanl???n?n a?r?s?na uyarak Polis Akademisinde bir al??taya kat?ld??? haberi medyada geni? yer buldu.
Szkonusu seilmi? gazeteciler, ? ??leri Bakan?na ve haz?r bulunan di?er resmi grevlilere, Krt Meselesinde zm iin yap?lmas? gerekenler konusunda gr?lerini/nerilerini iletmi?ler. Bu meslekda?lar?n tm gr?menin son derece yararl? oldu?unu, Bakan Bey'in kendilerini dikkatle dinledi?ini ve te?ekkr etti?ini syledi.

al??tay ad? verilen kamuya ve bas?na kapal? bu toplant?, asl?nda kollektif bir dan??manl?k hizmeti toplant?s?.

AKP'nin Krt A?l?m?n?n sa?lam bir temele oturmad???n?, ortada henz somut bir proje hatta fikir bile olmad???n? anlamak ok g olmasa gerek. Nitekim ? ??leri Bakan? Atalay'?n geti?imiz hafta yapt??? bas?n toplant?s?nda da bu durum resmen ilan edilmi?ti. AKP, calan'?n 15 A?ustos'da a?klayaca?? Yol Haritas?n? bast?rmak/glgede b?rakmak iin bir ?eyler yap?lmas? gerekti?ini anlam??sa da, ne yapaca??n? bildi?ine dair herhangi bir i?aret henz yok.
AKP, Krt meselesinin kkeni, bugne neden ve nas?l geldi?i konusunda hi bir ara?t?rma/gr?me yapmam??ken, alel acele -be? gazeteci ve akademisyenle bir al??tay dzenleyerek ne kadar demokrat, geni? ve ho?grl oldu?unu gstermeye al???yor.
Ba?bakan?n DTP'li milletvekilleriyle gr?meyi redetti?i bir ortamda, Genel Kurmay Ba?kan? ve arkada?lar?n?n DTPlilerin varl??? nedeniyle TBMM'yi boykot etti?i bilinirken, Cumhurba?kan? Gl'n arkas? gelmeyen/ii hala bo? 'Tarihi f?rsat' a?klamalar? ortada iken, yapay bir olumlu/iyimser ortam yarat?lmaya al???l?yor izlenimi g kazan?yor. AKP ile TSK aras?ndaki ili?kilerin gerginli?ini muhafaza etmesi de Krt Meselesine zme katk?da bulunmuyor.
TBMM'deki ve d???ndaki partilerden nce gazeteci ve akademisyenlerle gr?en AKP yneticileri, Baykal ve Baheli'nin sert muhalefetini de, herhalde a?r?l? gazeteciler arac?l???yla yumu?atmay? tasarl?yor olsalar gerek...
Uluslararas? (Obama hari) ve blgesel konjonktrn de Krt meselesinin zmnn ba?lang?c? a?s?ndan yle ok da msait bir ortam yaratmad???n? herkes biliyor ama kimse pek de ses ?karm?yor.
Konunun siyasi ynn bu k?sa girizgahla getikten sonra benim esas zerinde durmak istedi?im konu, gazetecilerin byle resmi bir giri?imdeki konumlar?.
Gazeteci, devlete dan??manl?k yapabilir mi?
Bu konu/soru dnyada da teorik ve pratik alanda zaman zaman gndeme geliyor, tart???l?yor.
?lke olarak gazetecinin sorumlu oldu?u kurum var: Gerek, okur ve gazete ynetimi. Gazeteci, her haber yapt???nda bu kurumun ihtiyalar?na e? zamanl? olarak kar??l?k vermek durumunda. Gazetecinin zel olarak devlete kar?? bir sorumlulu?u, bir grevi yok. Aksine, gazetecinin amac? toplumu yneten mekanizma olarak devletin olumsuz uygulamalar?n? toplum/yurtta? ad?na izleyip kamuoyuna aktarmak/te?hir etmek ve bunlar?n dzelmesini sa?lamak. Bunu da ?effaf bir ?ekilde, kay?t alt?na alarak yaz?, fotograf, karikatrle ya da konu?malarla yapmak durumunda.

Bakan Atalay'?n zel olarak davet etti?i gazetecilerin o?unu ?ahsen tan?yorum. Krt meselesi konusunda hepsi Trkiye'nin en nemli uzmanlar? olmasa da, bu alanda nemli abalar gstermi? meslekda?lar?m?z oldu?una ku?ku yok. Ne var ki, Krt meselesinde a?r?lanlardan farkl? ve bence daha derin ve geni? bilgi ve tahlillere sahip olan kimisi Krt kimisi Trk meslekda?lar?m?z da var. Onlar neden a?r?lmam??? Yoksa a?r?lm??lar da daveti red mi etmi?ler? Bu siyasi ve sbjektif seim, AKP'nin planlar? hakk?nda olumsuz bir puan.
Bir bakan, bir gazeteciyi neden byle bir al??taya davet eder? Dahas?, bir gazeteci byle bir daveti neden kabul eder?
Gazeteci, ?imdiye kadar Krt meselesinde yazd?klar?n?n d???nda bir bilgi ya da gr? m a?klam??t?r bu al??tayda. Bakan, gazetecilerin gr?lerini ?renmek istiyorsa, ar?ivden yaz?lar?n?, rportajlar?n?, kitaplar?n? getirtir, kendi uzmanlar?na inceletir, rapor ister ya da bizzat kendisi okur.
Krt meselesinin zmyle neden ? ??leri Bakan? grevlendirilmi?tir? Yoksa sorun hala esas olarak bir asayi? sorunu olarak m? alg?lan?yor Ankara'da? al??tay'?n mekan? da ilgin: Polis Akademisi! Eminim bizim a?r?l? meslekda?lar?m?z bu sorular? Bakan Bey'e yneltmi?lerdir!

Y?llar nce Alev Er'in ynetimindeki Aktel dergisi bizim gazeteci-ayd?n tak?m?na ho? bir tuzak kurmu?tu. Tansu iller dnemiydi. Aktel'deki cinto?lar, Ba?bakanl?k Kalem Mdrnn ad?yla bir grup gazeteci ve 'ayd?n'? telefonla aray?p bir teklifde bulunmu?tu:
- Efendim Say?n Ba?bakan sizin yaz?lar?n?z? dikkatle izliyor. Rica ettiler acaba dnem dnem Ankara'ya kadar zahmet edip Say?n Ba?bakan'a uzman? oldu?unuz konuda bir briefing vermeniz mmkn olabilir mi acaba? Biz first class uak bileti gnderip sizi bir gnl?ne de olsa Hilton'da a??rlamak isteriz...
Bu sahte teklife verilen iler ac?s? yan?tlar? yay?nlam??t? Aktel. Neler neler? Bir-iki uyan???n d???nda o?u Ankara'dan yani Ba?bakan'dan yani iktidardan gelen bu teklife bal?klama atlad?klar? gibi, 'Ne demek efendim grev kabul ederim', 'Tansu Han?m'?n ricas? bizim iin emirdir' trnden yan?tlar vermi?lerdi.
Aktel'in tuza?? ve son Krt al??tay? ve daha binlerce rnek Trk gazetecisinin, Trk akademias?n?n ve entelijansiyas?n?n a?il topu?unun iktidar oldu?unu kan?tlar.
Trk matbuat? zaten Saray'da do?mu?tur ve ilk gazeteciler de devlet memurlar?d?r.

al??taya a?r?lan hi bir meslekda??m?z?n da akl?na gelmemi? midir ?u soru: Bakan beni neden a??r?yor ki? Krt meselesi konusunda benim kitaplar?m, yaz?lar?m, konu?malar?m ortada.
Yoksa kimisi 'Bakan belki zel bir haber s?zd?racak' diye mi d?nd. (?yimser tahmin). Bu meslekda?lar kendilerini ?imdiden AKP'nin Krt a?l?m?n?n bir paras? m? zannediyorlar yoksa? 'Biz bunlar? do?ru bilgilendirirsek bu mesele zlr' diye d?necek kadar saf var m? ilerinde.
Bence yoktur. Ama i?te devlet refleksi her trl ele?tirel yakla??m? alteder. 'a??rd?lar, gitmezsem/red edersem hkmetle aram bozulur' endi?esi a??r bast? herhalde. Bir k?sm? iin de iyi bir halkla ili?kiler operasyonu bu al??tay: 'Bak, koca bakan bile Krt meselesi konusunda benim gr?lerimi istiyor'. Bakan'?n da ok umurunda hani oraya gidenlerin derin mlahazalar?!

Bir ba?ka rnek daha vermek istiyorum: La Hey'de kurulan zel Bosna Ceza Mahkemesi, S?rp katliamlar? konusunda baz? gazetecileri tan?k olarak a??rd?. BBC muhabiri stlerinden onay al?p gitti. Ama o dnem Washington Post'un muhabiri olan Jonathan Randall mahkemenin a?r?s?n? redetti. Krt meselesi konusunda da ilgin bir kitab? olan Randall o aralar kitab? yarg?land??? iin Istanbul'a gelmi?ti. Mahkeme konusunu ayr?nt?l? konu?tu?umuzu hat?rl?yorum: (Mealen)
''Ben gazete ynetimine mahkemeye tan?k olarak gitmeyece?imi syledim. Onlar da itiraz etmedi. Karar senin, dediler. Ben de mahkemeye bir yaz? gnderip o dnem konuyla ilgili olarak tm bildiklerimi ve grdklerimi haberlerimde, rportaj ve syle?ilerimde yazd???m?, onun d???nda konuya ili?kin herhangi zel bir bilgimin ya da yorumumun olmad???n? belirttim.Mahkeme de, bir tan??? zorla getirmek mmkn olmad??? iin bir ?ey yapmad?. Benimkisi ilke meselesi. Ben o zaman Milosevi dahil tm S?rp siyasi ve askeri liderleriyle haber amac?yla gr?m?tm. Benim grevim/alan?m gazetecilik. Ben toplad???m bilgileri, oradan ?kan gr?lerimi gazeteme yazar?m.?stihbarat rgtne de vermem, devletin ba?ka bir kurumuna da ya da uluslararas? bir mahkemeye de. Bir gazeteci, mahkemede tan?k olamaz, olmaz, olmamal?d?r. Hele bir de hakime o zamana kadar yazmad??? bilgiler verirse bu rezalet. Demek ki kendi gazetesinden, kendi okurundan esirgedi?ini/gizledi?ini hakime sylyor. ??in bir ba?ka yan? daha var. Teknik yani profesyonel bir mesele. Sen ?imdi gazetecisin, Ba?bakan, Devlet Ba?kan?, Genel Kurmay Ba?kan? bir sr insanla gr?yorsun. Bu adamlar yar?n brgn i?ledikleri bir su nedeniyle mahkemeye d?tklerinde ve kar??lar?nda seni yani gazeteciyi kar?? taraf?n ya da savc?n?n tan??? olarak grrse bu ho? de?il. Bu tr adamlar o zaman hi bir gazeteciye rportaj vermez.''.

Randall'?n tutumu bana do?ru geldi. O bir gazeteci olarak Milosevi'in yarg?lanmas?na kat?lmak istemiyordu. Tabi ki Milosevi'e kar??yd?. Ama gazeteci, yarg? ya da savc? de?ildir hatta mahkemede tan?k bile olmamal?. La Hey mahkemesi, asl?nda zaten yeteri kadar delil varken, kamuoyu deste?ini glendirmek iin olsa gerek, uluslararas? medya mensuplar?n? da davaya payda? etmeye niyetli grnyordu. Uluslararas? medya ne de olsa, grn?le s?n?rl? kalsa da, davaya ve karara bir me?ruiyet katabilecekti.

Gazeteci, gazetecili?ini zellikle de gazetecili?in s?n?rlar?n? iyi bilmeli. Tm meselesinin z de, Le Monde'un kurucusu Hubert Beuve-Mry'nin nl gazetecilik tan?m?nda yat?yor: Gazetecilik, temas ve mesafe mesle?idir.

al??taya kat?lmay? kabul edenler ve bunun do?ru oldu?unu savunan meslekda?lar ?unu unutmamal?: Bir gazeteci bir bakanla gr?r. Ama o gr?mede, sorular? gazeteci sorar, yan?tlar? bakan verir. Durum tersine dnd?nde, mesafe kalmaz, salt temasla da gazetecilik yap?lmaz.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri