forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Frekans ihalesi kimi mutlu etti?

Aktif .

tvlerKanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, frekans ihalesinin yüksek fiyatlar?n ortaya ç?kmas?n? ve sonras?nda ya?anacaklar? Haber7.com'da yazm??...

 

 

Acet, kanallar?n prestijlerini kaybetmemek için yüksek bedeller ödemek zorunda kald???n?, bu nedenle kanallar?n çok say?da çal??an?n?n i?ine son verece?ini savunmu?. 

??te Mehmet Acet'in Haber7.com'da yay?nlanan yaz?s?... 

?hale sonucu ula??lan rakamlar, gelir gider dengesini ucu ucuna sa?layabilen ya da küçük karlarla varl???n? sürdüren yay?n kurulu?lar?na büyük bir yük getirdi.

RTÜK ihalesi kimleri mutlu etti?

Önceki gün Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun, Ulusal Kanallara Frekans Tahsis etmek için yapt??? ihaleyi (SD yay?nlar için) yerinde izledim.

Bir gün önce HD yay?nlar için ihale yap?lm?? ve 50 milyon (TL) lara varan yüksek rakamlar tart??ma konusu olmu?tu.

Çal??t???m kurum Kanal 7'nin de dahil oldu?u ikinci grup için yap?lan ihale ise, ilk günkünden çok daha gerilimli bir havada geçti.

Gerginli?in sebebine gelince;

Bir defa zaten ihale sürecinde ciddi sorunlar ortaya ç?km??t?.

Hakkaniyetten uzak, mesle?i gerçekten yay?nc?l?k olanlar? cezaland?rmaya yarayacak kurallar konulmu?, birazdan anlataca??m ciddi ihlaller ya?anm??t?.

Verilen aralarda Kanal 7 gibi 20 y?la yak?n süredir bu alana emek vermi? di?er medya gruplar?n?n yöneticileriyle de konu?tum.

Hepsi tepkiliydi.

??in sonunda "bu bir deli dumrul ihalesidir" diyen bile oldu.

"Madem öyle isteyen çekilseydi" diye dü?ünebilirsiniz.

Ama birazdan anlatacaklar?m kaz?n aya??n?n hiçte öyle olmad???n? gösteriyor.

?HALE SÜREC?NDE YA?ANAN SORUNLAR

RTÜK'ün frekans ihalesinde daha ihale günü gelmeden ciddi sorunlar ya?and?.

Her ?ey ‘daha fazla para kazanmak' amac? üzerine kuruldu?u için ‘adalet' bekleyenler büyük hayal k?r?kl??? ya?ad?.

Neler mi oldu?.

Baz?lar?n? s?ralayal?m.

-Her ?eyden önce mesle?i yay?nc?l?k olmayan, sadece paras?yla masaya oturanlara ihale kap?s?n?n aç?lmas? büyük hata oldu.

-?kinci büyük hata teminat miktar?n?n 100 bin lira (HD yay?nlar için 300 bin lira) gibi çok küçük bir rakamda tutulmas? oldu. Böyle olunca, ihaleye kat?lan firmalar?n bir bölümü "gerekirse teminat? yakar?m" diye dü?ündü ve bunun sonucu olarak ortaya ç?kan rakamlar beklenenin (ve de i?in hakk?n?n) çok çok ötesine ç?km?? oldu.

-Ayr?ca, ?artnamede ayr? ayr? türler oldu?u net çizgilerle belirtilmesine ra?men Genel Kanallar için yap?lan ihaleye Tematik Kanallar?n girmesine, tersinden Tematik Kanallar?n alan?na Genel Kanallar?n girmesine izin verilmesi yanl??t?.

?hale sürecinde ba?ka ciddi sorunlar da oldu ne yaz?k ki.

Bunlardan bir tanesi çal??t???m grubun yay?n organlar?ndan biri aleyhine geli?ti?i için yak?ndan biliyorum.

?hale ?artnamesine göre kat?l?mc?lara ödenmi? sermayelerini göstermeleri için son bir tarih verildi.

BU yay?n kurulu?u, o tarihe kadar gerekli sermayeyi gösteremedi?i için ulusal yay?nlar kategorisinde yar??mak için ihaleye giremedi.

Ama sonradan ?unu ö?rendik.

Baz? yay?n kurulu?lar?na belirlenen süre bittikten sonra 20 gün daha sermayelerini art?rma imkan? sunulmu?tu.

Bu, ba?l? ba??na haks?z bir tutumdur ve ba?l? ba??na ihalenin tümünü iptal ettirecek kadar da önemlidir.

O HALDE NEDEN K?MSE ?HALEDEN ÇEK?LMED?

Yukar?da bir Medya Grubu yöneticisinin sözlerine atfen kulland???m Deli Dumrul ifadesinin bir yerde kar??l??? da var.

Örne?in Köprü yap?m? ihalesine girdi?iniz zaman ihaleyi kazand???n?zda neyi kazand???n?z?, neyi kaybetti?inizi bilirsiniz.

Ama burada bu, böyle de?il ne yaz?k ki.

?haleyi kazanan gruplar bu paray? ödedikten sonra kar??l???nda tam olarak neyi alacaklar?n?, bu i?ten karl? m? zararl? m? ç?kacaklar?n? bilmiyorlar.

Bugün için hanelerde uydu kullan?m? yüzde 85 lere ula?m?? durumda.

Rating ölçümlerine yans?yan miktar bunun daha da üzerinde.

Ki analog yay?nlar?n bitece?i iki sene içerisinde uydu kullan?m?n?n daha da artaca??n? söylemeye gerek yok.

Bu durumda bu s?ralamaya giren yay?nc?lar?n ne kadar bir kitleye ula?aca?? meçhul. Bu da yüksek bedellerle al?nan lisanslar?n söylendi?i gibi daha de?erli olaca?? anlam?na gelmiyor.

Peki yay?nc?lar bu durumda neden ihaleden çekilmediler?

Bunun da en önemli sebebi ?u:

Kimse prestij kayb?na u?ramak istemiyor.

20 y?ld?r ulusal kanal statüsüyle yay?n yayan kurulu?lar bir anda bir alt lige dü?meyi göze alabilirler mi?

Ama öbür tarafta ortaya çok önemli bir sorun daha ç?kt?.

?hale sonucu ula??lan rakamlar, gelir gider dengesini ucu ucuna sa?layabilen ya da küçük karlarla varl???n? sürdüren yay?n kurulu?lar?na büyük bir yük getirdi.

O halde bu kadar yüksek miktarda paralar RTÜK'e nas?l ödenecek.?

RTÜK YÖNET?M? VE BÜLENÇ ARINÇ B?NLERCE K???N?N EKME??YLE OYNANDI?ININ FARKINDA MI?

RTÜK yönetimi ve ba?l? oldu?u Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç'?n Hazine'ye daha fazla para kazand?rmak gibi bir dü?ünceyle hareket ettikleri anla??l?yor.

Ancak madalyonun bir de öbür yüzü var.

Bu kurulu?larda binlerce ki?i çal???yor.

Arkas?nda milyar dolarl?k sermayeler bulunan Medya kurulu?lar? için bu paralar? ödemek fazlaca sorun olmayabilir.

Ama bu yay?n kurulu?lar?n?n hepsinin arkas?nda böyle güçlü sermaye yap?lar? yok.

Bu durumda 6 ay gibi k?sa bir sürede (ihale ?artnamesi öyle diyor) istenilen paralar? ödemek zorunda olan kurulu?lar, mecburen ba?ka tedbirler almak zorunda kalabilir.

Toplu i?ten ç?karmalar, maa? kesintileri ve çal??ma ko?ullar?n? etkileyecek tasarruf tedbirleri ilk akl?ma gelenler.

Ne yaz?k ki, medyada bugüne kadar ya?anan krizlerin en büyük bedelini bu yay?n organlar?nda çal??an emekçiler, meslekta?lar?m?z ödemek zorunda kald?.

Bu tablo böyle bir tehlikeyi tekrar gündeme getirebilir.

Hem büyük hak ihlallerine sebebiyet vererek, hem de yay?n kurulu?lar?n? a??r maliyetlerle kar?? kar??ya b?rakarak bu kadar insan?n ekme?iyle oynand??? da bilinmelidir.

?stenilen ?ey de bir ayr?cal?k de?il.

Sadece biraz adalet.

Bütün bu yazd?klar?mla RTÜK yönetimini böyle bir tabloya kas?tl? olarak sebebiyet vermekle suçlam?yorum.

Aksine, RTÜK Ba?kan? Davut Dursun, sektörün içinden geldi?i için, yukar?da sözünü etti?im türden sorunlar? benden çok daha iyi bilir.

?halelere ba?kanl?k eden RTÜK Ba?kan Yard?mc?s? Arslan Narin'in de ne kadar iyi niyetle hareket etti?ini önceki gün gördük.

Gelinen bu noktadan onlar?n da mutlu oldu?unu sanm?yorum.

Dilerim, bu ihale sonras? al?nacak yeni kararlar adil ve dengeli olur.

http://www.haber7.com/ 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri