forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

MEHMET SAD? BEYAZIT

Bir efendi kölesine ömür boyu eziyet çektirebilir. Ve giderek bunun müptelas? olur. Olur ya... 

Bir gün kölesi özgür kalsa. Özgürlü?ünü k?skanabilir.

Ve onsuz ne kadar eksik biri oldu?unu dü?ünür.

Nefreti özlemiyle sevi?ir.

Bir ömür en galiz küfürleriyle bile k?rbaçlasa...

Yine s?rt?nda b?rakaca?? kamç? izlerini özleyebilir...

Bir köle...

E?er onurunu kaybedecek kadar a??a??lanm??sa...

Özgür oldu?unda bile korkutucu bir yaln?zl?k duyacakt?r...

Zira köleli?i kan?ksam??t?r...

Ve efendisi ona bundan nas?l zevk alaca??n? ö?retmi?tir...

Nefreti polyannas?yla sevi?ir...

Böyle bir köle bir ömür kendi kültürün den inanc?ndan tiksinir...

Kendi kendinin kurdu olur...

?hbar eder kendini...

 Kraldan fazla kralc? olur kimli?ine köklerine...

 Hayat?nda tek kral oldu?u yerde... 

En çok zevki o al?r...

Yine s?rt?nda kalacak kamç? izlerini a?erebilir...

Hani ?u Stocholm Sendromu filan dedikleri...

Henüz ruhunu sahibine teslim etmemi? bir köle...

??te o e?itlenmek ister...

Fazlas?n? haketmedi?ine kanaat getirecek kadar kölelikten nasibini alm??t?r...

E?it olmak yeter de... 

Artan? bo?az?ndan geçmez...

Çocuklar?na... 

?htiyaç sahiplerine götürür...

Bir efendi için bu tip bir köle...

Köleli?i zevk veren biri de?ildir...

Ve bu tats?z tuzsuz köle bir gün e?itlenmeyle de yetinmeyip...

 Ekonomik ve sosyal olarak geli?ip di?er köleleri de uyand?r?rsa...

??te bu art?k tehlikeli bir köledir...

Ona dünya dar edilir...

Ekonomik ve sosyal olarak geli?se de...

Yeri konumu hep yüzüne ve bilhassa boynuna vurulur...

 Seç be?en al yaftalar? ile...

 Olur ya... 

Köle bir gün iddia sahibi olman?n da do?al bir hak oldu?unu ke?federse...

 ??te o köle, ba?ka köleler bu s?n?r? a?mas?n diye...

Efendi olmaya çal??an ahmaklar pazar?nda ivedilikle as?l?r...

 Kölelik ve efendilik ayd?nlanma ça??yla beraber bitti karde?im diyen fotokopiciler...

Beslendikleri devlet hortumlar?na duyduklar? pragmatik vefadan daha büyük bir yalan? yutacak mi?deye sahiptirler...

Kar?nlar?ndan konu?malar? bu yüzdendir...

Yoksa vantrolog kim, onlar kim,  sa??n?zdaki solunuzdaki, mahallenizdeki, kölelere dikkat edin...

?ddia sahibi de?ilseler...

Zevk almaya bak?n...

Daha kaç köle asabiliriz ki...

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri