forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Kant'?n Ele?tiri ve Muhalefet Anlay???

Aktif .

sadi-beyazit

MEHMET SAD? BEYAZIT

Kant' ?n ele?tiri ve muhalefet anlay??? sonucu ötekile?tirmeye yol açan bir kopmay? ve toplumsal y?rt?lmay? getirir meydana.

Sosyal demokrasinin babalar? bunu daha lihgt hale getirse de.

Nihayet...

Daha ?l?ml? örneklerini bat?da gördü?ümüz...

Daha sofistike bir ötekile?tirmeyle sonuçlan?r... 

Oysa medeniyet kodlar?m?z da...

Ele?tiri ve muhalefetin...

Muhatab?n? ötekile?tirmeye yönelmesi etik de?ildir ve kabul görmemi?tir...

Ele?tiri getirdi?i muhatab?n?, kendinden bir parça bir uzuv gibi görür...

Elinden ve ya aya??ndan ç?kan bir kaza için...

Eline ve aya??na lanet etmek...

Ancak futbol putpersetlerinin hurafesidir...

Sabrinin aya??nda bir sorun yoktur...

?lk ald??? top tekni?i e?itiminde ki bir eksikli?in sonucudur...

Kimse uzuvlar?na lanet etmez...

Onlar? düzeltmeye u?ra??r...

Kesip atacak kadar manyak de?ilse...

Evlad?na att???n tokat için elini ötekile?tirmezsin...

Cehaletini ötekile?tirir...

Tokat att???n yana?? öpersin...

Ele?tiri ve muhalefet kaos üretmiyor...

??e yar?yorsa anlaml? ve gereklidir...

Medeniyetimizin tecrübesinde...

Parametleri sistematikle?mi? olan...

Ele?tiri ve muhalefet biçimi...

Muhatab?n kendini bir an evvel düzeltip...

Yarad?l???na, do?as?na /fabrika ayarlar?na dönerek...

?nsan olman?n saf haline...

Yani dengesini bulmas?na yard?mc? olmakt?r...

Bu tür bir ele?tiri ve muhalefet yönteminde hüsnüzan / iyi niyet esast?r...

Ve suizan / art niyet ile...

Muhatab?n kalbini ve niyetini okumaya, bir tür paranoyak kahinlik yapmaya giri?mez...

E?er kendi dürüst biriyse...

Kendi gibi bilir ve onu öyle kabul eder...

?çinde onu kemiren, ossuruktan nem kapan canavar? dinlemez...

?yi bir zan besler...

Zira amaç muhatab?n yanl???n? düzeltmektir, üzüm yemektir...

Onu k?rmak parçalamak ve yok etmek de?il...

Ele?tiri ve muhalefet eksenli...

Bir mücadele yap?lacaksa ak?lc? ahlakl? ve soylu olan?n...

Onu çürütüp yok etmek de?il...

Yanl???n? düzelterek, do?rusunu ö?reterek kazanmak oldu?unu bilir...

 

Birincisinde (kant yönteminde)...

Eksilen sadece bir kelledir...

Ama ikincisinde kazan?lan bir yolda?t?r...

Birincisinde muhatab?n zay?flamaz aksine sürekli ötekile?tirdi?in için h?rç?nla??r kenetlenir, ço?al?r, sürüle?ir ve gettola??r...

% 100 yerli yöntem olan di?erinde...

Muhatab?n...

Samimiyetin cazibesine dayanamayan her insan gibi...

?çinde hakir görme ve ötekile?tirme olmayan bir ele?tiriyle kendine gelmesi mukadderdir...

 

Sen yalanc?s?n riyakars?n hainsin alçaks?n sat?lm??s?n...

Döneksin yalakas?n cahilsin...

De...

Bir ele?tiri biçimidir ancak patenti bize ait de?ildir...

Ya da...

Kusursuz de?iliz...

Ve bence söylediklerin do?ru de?il...

(YALANCI)...

Bu bana riyakarca geliyor. Bu davran??? kendine yak??t?r?yor olamazs?n...

(R?YAKAR) 

Aman her?ey olal?m ama parayla sat?lan alçak bir hain olmayal?m...

(HA?N ALÇAK SATILMI?)

Farkl? dü?ünebilirsin sayg? duyar?m ama tutarl? olmak insanlar aras?nda güveni sa?lar(DÖNEK)...

 

Bilgi ve emek en yüce iki de?erdir...

Ve bilgi...

Emek verilmeden yap?lacak i? de?ildir...

Atalar?n miras?n? tüketen mirasyedi olmayal?m...

Emek verip o bilgiyi yeniden üretelim ki......

Dünya cahillerin çiftli?i olmas?n...

(CAH?L)

Bu da bir ele?tiri biçimdir ve yerlidir...

Kökü kadim olan ama modern olarak ''Immanuel Kant'' ile ba?layan bu ele?tiri ve muhalefet etme gelene?i...

Ulus devletler gibi, tek tip insan yeti?tiren ve bu yüzden dü?man üretmeye müsait asabiyetlerde çok kolay vucut buldu...

Giri? ve geli?me...

Ötekile?tirerek ele?tirmek...

Ve bunu bir ulus e?itim format? haline getirmek...

Sonuç...

?çi d??? ve dört taraf? dü?manla çevrili bir kara parças?...

Ele?tiri ve muhalefet ekmek su kadar muhimdir...

Ele?tiri ve muhalefet olmazsa...

Dünyay?...

Kan?na kibir ve açgözlülük virüsü bula?m?? k?ravatl? zombiler ele geçirir...

Ele?tiri ve muhalefet kant usulü yap?l?rsa...

Dünyay?...

Kan?na...

 Bir ?eyi ?iddet kullanarak elde etme virüsü bula?m?? maskeli zombiler ele geçirir...

Ele?tiri bir yerli gibi yap?l?rsa...

Kazanacak yeni dostlar?m?z olur...

Ve...

Emek harcamadan...

K?sa yoldan iktidar elde etmek gibi...

?nsan olman?n asaletine, yüksek ideallere ve insan?n en kutsal sermayesi olan eme?ine yap?lan bu büyük hakaretten vazgeçeriz...         

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri