forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Arap Medyas?'n?n s?k?nt?s?

Aktif .

arap-medyasiMUHAMMED KER??AN 

‘Bana güvenme, ben gazeteciyim.’ Maalesef Arap ülkelerinde en az geçen üç y?l zarf?nda siyasi hayat?m?za damgas?n? vuran keskin kutupla?ma halinin hazm? içinde durumumuz bu.

 Medya sektöründe çal??anlar?n sadece haber ta??y?c?s? olacaklar?, haberle ilgili farkl? görü?leri sunacaklar? ve direktif almaks?z?n haberle düzgün bir ili?ki kuracaklar? bir alan yok. Medya çal??anlar?n?n -kendileri istesin veya zorlans?nlar- bu veya ?u kamp?n yan?nda olmalar? gerekiyor. Arap medyas?, birçok Arap ülkesinde ve özellikle de Arap Bahar? ülkeleri ad? verilen ülkelerde halen ya?anan siyasi çeki?menin denkleminde taraf oldu. Dahas? bu medyan?n bu veya ?u görü?ün yan?nda saf tutmas? bir zorunluluk. Ayr?ca Arap okuyucu veya izleyici de tercih etti?i medya organ?n? kendisine aktard??? gerçekler do?rultusunda de?il, sundu?u haberlerin kendi siyasi kimli?iyle uyu?ma boyutuna göre seçiyor.

Profesyonellik ile siyasi arzular aras?nda birçok konu kaybolup gitti. Arap gazeteciler, buna kar??n kendi kredilerinden çok ?ey ödediler ve uzun y?llard?r zaten iyi düzeyde olmayan dürüstlük kredisinden daha çok ödeyecekler. Ayn? durum, televizyon kanallar? izleyicisi için de geçerli. ?zleyici y?llard?r televizyon kanallar?n?n Afganistan Sava??, Irak’taki Amerikan i?gali, Lübnan ve Gazze’ye yönelik ?srail sald?r?lar?yla ilgili yay?nlarla ba?lant?l? birçok konudaki tarafgir tutumunu takdir etti. Ayn? izleyici ?imdi bu kanallar?n halihaz?rdaki tarafgir tutumlar?n? k?n?yor, hatta profesyonel olmad?klar? ve i?lerini dengeli yürütmediklerini belirtiyor. Tarafgirlik, bu kimselerin gelene?inde kendi siyasi arzular?yla örtü?tü?ü müddetçe sorun de?il. Medya organlar?ndan, psikolojik olarak kendilerini rahatlatmalar?n? istiyorlar.

Arap ele?tirmenlerden biri birkaç y?l önce bugün daha da belirginle?en bu noktay? yazm??t?. Arap televizyonlar?n?n, kendi izleyicisinin kanaatlerine uygun yay?nlar yapt???n? belirtti. Bu da nihayetinde kitleler gibi medya organlar?n?n kamplara ve birçok sorunun çözümünde futbol tak?mlar?na benzer yap?lara bölünmesine yol açt?. Nihayetinde tüm kitlelerin ve medyalar?n?n taraf olmas? birbirini besliyor. Bu durum, birçok gazetecinin ve haber spikerinin kendilerini her konuya ele?tirel yakla??m?n korunmas?n? öngören profesyonellikte çal??malar? gerekti?i temelinde tartmamalar?na yol açt?. Aksine kendilerini destekleyen kitleleri co?turan siyasi birer direni?çiye dönü?tüler. Hatta özellikle M?s?r medya organlar?nda baz?lar? gazeteci veya spiker de?il de k??k?rt?c? siyasi bir y?ld?za dönü?tü adeta. Bu meslekte bilinen usul ve kriterlere göre profesyonel bir gazeteci olarak görevini yapmakta kararl? olmak, evliya olmak gibi bir ?ey haline geldi. Birilerini süratle co?kuya getirmeye çal??mad?kça ve hatta birilerini ‘bu gazeteci bizimle mi, bize kar?? m?’ ?eklinde bir tasnifte bulunmayacak derecede rahatlatmad?kça kabul görmemektedirler.  

Baz?lar? medyan?n adil oldu?u müddetçe belirli bir tutumun yan?nda yer almas?n?n eksiklik olmad???n?, her ?eye ayn? mesafede durman?n imkâns?z bir spor oldu?unu söyleyebilir ve tart??abilir. Öyle olabilir ancak ho?umuza gitmeyen gerçeklerin örtbas edilmemesi veya siyasi tutum ve kanaatlerin arkas?nda aptalca otomatik ?ekilde saf tutulmamas? ?art?yla. Ki bu siyasi tutum ve kanaatlerden ödün verilmiyor ve bir tür kutsall?k atfederek yakla??lam?yor. Ak?ldan ve mant?ktan yoksun ulusalc?l?k veya s?? ve yüzeysel Arap milliyetçili?i bu kanaatlerden. Halihaz?rdaki ezici Arap sava?lar?n?n tozunun dinmesi ve kay?p envanteri ç?karmaya ba?lamam?z sonras? en önemli kurban?n gazetecilik oldu?unu anlayaca??z. *El Kuds El Arabî gazetesinde (4 Eylül 2013) yay?mlanan makale k?salt?larak tercüme edilmi?tir.

Not: Bu yaz? Zaman Gazetesi'nin yorum sayfas?nda yay?nlanm??t?r. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri