forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

OKTAY ALNIAK
1.G?R??:Ayn? co?rafyada ya?ayan e?it glerin bir ?ekilde birbirine galebe almaya gayret etti?i bir dzen, insanl???n evrimi boyunca do?al hayat?n bir paras? olmu?tur.

Farkedilir bir gce eri?enler e?itli sebeplerle bir ?ekilde g gsterisinde bulunmu?lard?r. Karizmatik gler stratejileri ve siyasetleri nedeniyle ilerinde biriktirdikleri enerjiyi ani bir refleksle ya bir co?rafyay? ya da bir ka lkeyi istila ederek a??a ?kar?yorlar. Gcnn zirvesine eri?ti?inde, kendini sanki tutamay?p, yumru?unu adeta rakibinin gzne indiriveriyorlar... Ay?kla pirincin ta??n?! Bu gler kendilerini asl?nda adil bir gvenlik sistemi olmayan dnyan?n polisi, jandarmas? say?yorlar.

2. AIKLAMA:

Gemi?in harp tarihi cerideleri genelin detay?na daha ok yer ay?r?yor. ?nsano?lunun ya dili, ya da akl? yetersiz! Harp tarihi veya uygarl???n evrimini not alan cerideler; tarihi, dn bir trl btn bir resim olarak bizlere gsteremiyor. Asl?nda dikkatli bakanlar?n cerideleri anlamas? ve foto?raf?n tmn grebilmesi gerekir... zetle, bakan grr veya grebilen grr! Bilhassa bulundu?umuz co?rafyada, blgede, gemi?ten gereken dersleri bir trl ?karamayan bir alg?lama noksanl??? vard?r. Do?uda m?, Bat?da m? oldu?unu kestirmeye al??an blge insan?n?n, detaylarla u?ra??rken alt?ndaki co?rafya kay?yor. Topraklarda atlamalar oluyor. Erezyonun ya?am? tehlikeye sokmas? muhtemeldir. Blgede ya?anan g, sosyal ?izofreni, sosyal kltrlerdeki kayg?lar, toplumdaki korku ve gvensizlik, blgenin co?rafyas?n? her gn yeni bir oldu bittiye getiriyor. ??in nemli taraf?, biz bu bilinalt? haz?rl???n fark?nda bile olmuyoruz... Yaz?l? ve grsel medyam?z, kimin ad?na ve nam?na bizi hipnotize ediyor? Neyin kar??l???nda bu oyun oynan?yor? Toplum, idare edenler, idare edilenler grogi durumda... So?uk harp, s?cak harp derken bugn ba?ka bir tr bas?nc?n alt?nday?z...

Yeni bir blgesel co?rafi ve sosyal de?i?imin olup, olamayaca??na karar verebilmek iin, blgedeki entelektel alt yap?n?n incelenmesi gerekir. Entelektel yap?dan anla??lanlar nelerdir? Acaba blgedeki tarihsel gemi?, insan haklar? kavram?, e?itim anlay???, teknolojik birikim, enerji imknlar? ve ekonomik varl?klar blgenin entelektel yap?s?yla ilgili midir? Blgedeki kom?uluk ili?kileri, savunma sanayii ve ekonomi aras?ndaki g dengesi, siyaset kurumunun demokrasi kltr, blgedeki devlet ynetimi mekanizmalar? ile blgedeki gelece?in ynetilmesi kavramlar?n?n incelenmesi gerekebilir. Etnisite ald? ba??n? gidiyor! Din i?leri ve cemaat tart??malar?, alevilik, snnilik, mezhepilik, az?nl?klar blgeyi etkiliyor! Bizi bizlikten ?kar?yor... Huzur sanki blgeye gelmeyecek gibi grnyor! Zaten ama da budur... Blgenin ynetimi kavram? geni? tutuldu?unda, blge ynetimlerinin ynetimi akla gelmektedir. Kendinizi ynetemedi?iniz takdirde, sizin ynetiminize mdahale ediliyor! Sizi ve blgeyi ynetmeye ba?l?yorlar... Yeni ynetim kendine uygun bir vizyon belirliyor. Bu tip ynetimler demokrasi ad?na sizi ynetme hakk?n? kendinde grrken, siz kendi lkenizde az?nl?k oluyor ve lkenize yabanc?la??yorsunuz. lkenizden kovuluyorsunuz! Topraklar?n?z? b?rak?p ba?ka lkelere s???n?yor, paran?z varsa ka?yorsunuz... Paran?z yoksa kendi lkenizde korku ve ku?ku ile ya?amaya ba?l?yorsunuz ve kaderinize raz? oluyorsunuz. nce ok iyi yeti?mi?ler ve genler ka?yorlar. Ka?r?l?yorlar...

Blge olmak iin s?n?r? ve ereveyi belirlemek gerekir. Bir ?nar?n topra?a yap??mas? kklerinin gcne ba?l?d?r. Dallar? ta??yacak gvdedir. Askeri, siyasi, ekonomik, kltrel, jeopolitik, stratejik gc olan toplumlar blgesinde huzur iinde ya?arlar. evresindekiler de huzurludurlar. G dengesi ilkelerine gre herkes gcn ve haddini bilir... Gereken blgesel gcnz yoksa ac? ekersiniz. Ya?amaya kararl? olanlar topra?a tutunurlar. Yarat?lan f?rt?na sonunda gelir ve geer... Ancak, toplumlar, ocuklar, analar bu f?rt?nada ok zarar grrler.

Ekonominin gc ile silahlanma aras?nda bir denge olmas? gerekir. Geli?mi? lkeler ulusal toplumlara zelle?tirme fikrini empoze ediyorlar. zelle?tirme bir merhemmi? gibi 25 y?ld?r btn vcuda srld. Bir savunma kald? zelle?meyen! Onun da k?y?s?ndan, k?esinden zorlay?p duruyoruz. Privatization kelimesiyle y?llar geirdik. Elde ne varsa satt?k, savduk... Siz sa?, biz selamet... Bor, har demi?ken; Osmanl? ?mparatorlu?u zaman?nda ?ngilizler Senin bana borcun var! demi?ler ve bunun kar??l??? K?br?s? istemi?ler... Ynetim olmaz demi?! Sen misin olmaz diyen, ertesi gn ?skenderiyeyi topa tutmu?lar ve M?s?r? i?gal etmi?ler. M?s?r?n gidi?i o gidi?... Sonra oralarda bir gzel yerle?mi?ler. Ordular ve donanmalar kurmu?lar. Haz?rl?klar yapm??lar. Hindistandan ve Avustralyadan asker getirmi?ler. Aylarca e?itim yapt?rm??lar. H?zlar?n? alamay?p anakkaleye gelmi?ler! 1914-1918 y?llar?... ?mparatorlu?un dokuz paras?n? yutmu?lar ve bir paras?n? zoraki blgenin sahiplerine b?rakm??lar... Bu son paray?, imparatorlu?un onda biri olan paray? kurtarabilmek iin Atatrk ve Arkada?lar?n?n yapt?klar?n? Cumhuriyet srecinde okuduk ve ?rendik. ?n?aallah ?renmi?izdir, yine de hat?rlat?lmas? faydal? olacakt?r... Kurtulu? Harbinde, Sakarya Muharebelerinde ve Byk Taarruzda 5000 subay ve 50000 Mehmetcik ?ehit olmu?... Bu harp, tabancas?nda mermisi olmayan subaylar?n k?l? harbidir.. Trkiye Cumhuriyeti olabilmek iin denen bedel byktr. ?imdi, blgenin gc olan Trkiye Cumhuriyeti, bu lkenin sahibi olabilmek iin bedelini on misli demi?! 1900 y?llar?ndan ba?layarak blge etnik ve zaman?n kresel glerince parampara yap?lm??! Geriye bir ekirdek kalm??! Yanl?? yapanlar dikkat etmelidirler! Ayn? oyunlar?n tekrar oynanmas? mmkn de?ildir. Kk Asya denilen ekirdekte ya?ayan blge insan?n?n Orta Anadolunun bozk?r?na s?k??t?r?lmas? planlar? ak?l d???d?r. Blge insan?, Trkiye Cumhuriyeti vatanda?lar? olduka, siz siz olun byle bir?ey denemeyin. Kimseleri bu i?lere alet etmeyin! Ne yaz?k ki, her kesimden bu kresel glerin adam? ve kalemi vard?r. Eskiden casus denildi?inde insanlar?n tyleri rperir ve korkarlard?! ?imdilerde kresel glerin grevlilerinin projeleri vard?r. Bu grevliler maa?l?d?rlar. Bu grevliler, ayd?n ad?yla bir ekip olarak kresel glerden beslenirler. Onlar?n yerine yazar ve izerler. Masum vatanda?lar?n ve ?rencilerin beynini y?karlar. Masum, temiz, i?siz, okulsuz, istikbali olmayan genli?i millete ve devlete d?man ederler... Bu kalemlere gre ulus, ordu, birlik ve dirlik tehlikelidir. Bunlar?n grevi lkenin birli?ini, dirli?ini da??tmak, de?erlerini, kltrn ve ordusunu a?a??lamak, Cumhuriyetle kazan?lan ne varsa darmada??n etmektir. Bunlar Cumhuriyeti kategorize ederler! Ak?llar?nca yeni cumhuriyetler kurarlar. Bunlar da bizim ve blgenin insan?d?r... Lakin kresel glere hizmet ederler...

Bu al??malar?n ve at??malar?n tamam? sanki gler sava??! Kresel gler blgelerinde ulusal gleri istemezler. Ulusal gler kresel glerin geli?mesine kar?? olduklar?ndan kresel glerce devaml? h?rpalan?rlar. Para, pul, g, propaganda, medya, kendilerine ayd?n dedirten bir k?s?m akademik insanlar onlara hizmet ediyor! Nas?l ba? edilir? Kresel glerle ba? etmek zordur. Kimin ulusal, kimin kresel oldu?u belli olmayan karma??k bir kaos ortam? blge insan?n? tedirgin eder. ?stikrar bozulur. Korku ve ku?ku sinir sistemini bozar. Belki de istenen budur! Patinaj yapan ve enerjisini bo?a harcayan bir blge toplumu! Patinaj yapmaktan yorulmu? insanlar... Moraller bozulur! Oyun kuramayan bir futbol tak?m?...

zm nedir? diye d?nld?nde; ilk akla gelen herkesin kendi kyne dnmesidir. ?yilikle ikna etmek gerekli! Sizin ne i?iniz var buralarda... Siz bu blgenin insan? de?ilsiniz! Sizin da?lar?n?z, ormanlar?n?z, Okyanuslar?n?z var! Sizin zengin bir lkeniz ve mutlu bir ya?am?n?z var. Sizin size yeter enerjiniz, petrolnz, paran?z var... Sizin aileleriniz, ocuklar?n?z var! Siz blgenize dnnz... Bu blgenin insan?n?, oluk ocu?unu, ta??n? topra??n?, kurdunu ku?unu rahat b?rak?n?z. demi? olsak, acaba bir i?e yarar m?? diye kendi kendime soruyorum... Gerekirse hat?rlatmak laz?m siz blgeye huzur dediniz nifak getirdiniz, blgeye demokrasi dediniz terr getirdiniz, bar?? dediniz bir milyon masum insan?n ldrlmesine sebep olan bir kaos getirdiniz. Kaos, korku, terr yaratan dnya jandarmal???n? daha ne kadar srdrlebilirsiniz?

Sosyal dengesi yerinde, ekonomik gc kuvvetli olanlar, gn ve gelece?i ynetebilenler ba?kalar?n?n magnetik alan?nda ynlerini ?a??rmazlar. Kendi rnek de?er lleriyle, etkin potansiyeli ve kltrleriyle daha gl bir magnetik alan olu?turur, blgelerinde uzun vadeli olarak huzuru tesis ederler. Blgenin gc olabilenler, ayn? zamanda uygarl???n ????? ve insanl???n arad??? huzurun ve adaletin temsilcisi olurlar.

Bu bak?? a?s?yla Trkiye blgede kltrel, sosyal, ekonomik, askeri, stratejik bir g mdr? Trkiye nerededir? Gcnn alan? ve ?iddeti nedir? Bu konularda bir de?erlendirme yapman?n en uygun yntemi, bin y?ll?k bir Anadolu entelektel alt yap? varl???n?n incelenmesinden geebilir. Bu inceleme sonucu baz? ipular? bulmak mmkndr. Trkiyenin blgesel bak?? a?s?na ve davran???na al???lm???n d???nda bir yn verilebilmesi iin yeni bir modele ihtiyac? vard?r. Bu model belki de kendisinin gemi?te ortaya koydu?u bir model olabilir. Bu model Trkiyenin blgede ve ya?am?nda olu?turdu?u entelektel gcn iinde olabilir.

3. SONULAR:

Trkiyenin a??nd?r?lmaya al???lan esasl? bir entelektel gc vard?r. Bu g as?rlar?n olu?turdu?u bir kltr olarak tan?mlanabilir. Trkiye, blgesel bir aktr olarak kendine gvenini tazeledi?i takdirde, gveni oran?nda blgede grevlere talip olabilir. Trkiye ile ilgili veriler, bilgiler incelendi?inde, Trkiyenin entelektel gcnn blgede tek ve nemli g oldu?u grlr. Bu g Trkiyeye verilmek istenen zahiri rollerden ok daha fazlas?n? hak ve ifade etmektedir. Trkiyenin blgedeki potansiyeli, blgenin manyetik alan?n? trblansa evirmi? gler taraf?ndan, g eki?mesi nedeniyle siyaseten bir olumsuzluk olarak grlmektedir. Trkiyenin blgesinde srekli, dinamik, demokratik, kltrel, toplumsal ve gvenilir tek g oldu?u gere?i kresel glerce kabullenilecektir. Trkiyenin ynetimleri; Trkiyenin mevcut entelektel alt yap?s? nedeniyle, blgenin vazgeilemeyecek en nemli istikrar unsuru oldu?una inand?klar? takdirde, Trkiye evrensel ve blgesel politikalarda lke halk?na ve blge halklar?na daha etkin, faydal?, insanl??a yararl?, tarihine ve gelece?ine yak???r hizmet ve politikalar sunabilir. Bunlar?n olabilmesi iin Trkiyenin entelektel gcne inanmas? ve yeri geldi?inde bu gere?i dnyaya sanal ve reel yntemlerle hat?rlatmas? gerekecektir... Fark?nda olmak ve olunmak! Bu, insanlar?n kendini korumas? amac?yla yapt??? spor gibi bir?eydir. Toplumlar?n ve devletlerin koruma ve korunma saiklerinin olmas? tabiidir...

M.Oktay ALNIAK

Prof. Dr. Yk. Mh.

oalniak@bahcesehir.edu.tr

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri