forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

KU? ANAL?Z? DENEMES?

Aktif .

NESL?HAN YALMAN
neslihan_yamanUzun bir zamand?r siyaset dzleminde beylik tart??malar alm?? ba??n? gidiyor Trkiyede. Sanki; siyasetin bir paras? de?ilmi?esine kltr, dil ve sanat meseleleri de kuru siyasi jargonlarla al?mlanmaya ba?lad?.
Asl?nda; temel mesele, siyasetin de tesinde, Foucault k?vam?nda bir iktidar/erk sava?? Yahut, gtrebildi?in yere kadar mal? gtr; Karun misali ye, i, yat, rant ye! hesab? Ekonomik olanda s?k???l?nca siyasi olana, siyasi olanda s?k???l?nca ekonomik olana pas at?l?r oldu.

Ben byk odunlarla harlanan bu dev kazan?n iinde, -her vatanda? gibi cay?r cay?r yanarak- ba?ka konulardan bahsedece?im sizlere. AKP ?unu dedi; CHP ?yle kar??l?k verdinin de tesine s?rayarak, Trkiyede yans?t?lmaya al???lan genel-geer cam fanusa bir ta? f?rlataca??m!.. Ya?amla paralel, hatta ya?am?n ta kendisi konulara de?inece?im. Onlar?n da en az siyaset kadar konu?ulmas?/d?nlmesi gerekti?ini sal?k verircesine, inad?na inad?na bahsedece?im. nk; Altan Erkeklinin Kanal Ddeki Gen Bak?? program?na konuk oldu?unda belirtti?i zere, apolitik olman?n mmknat? yoktur!.. Tostunun istedi?iniz tostu yapmak iin tost makinesine sert basmas? dahi politik bir imyla ykldr.

Bylesi bir girizgahtan sonra, aynay? nce kendime dndrmek isterim. ?zmirde ya?ay?p, burada niversiteyi bitiren, Ankarada akademik servenine devam eden ve bir aya?? da ?stanbula uzanan gen bir bayan olmakl???n hikayesi ekseninde Birok insan gibi bu lke iin iyi niyetlerle, heyecanla s?rt?nda kanatlar ta??yan ve kanatlar? srekli k?r?lmak istenen biri olarak Devrim Arabalar? filminde mhendislerden birinin repli?inde de?indi?i zere: Trkiyede ba?ar?l? bir ?ey yapmak isteyip de, srekli cezaland?r?lmaya al???larak!.. Kendimden bahsedece?im sizlere. Kimi zaman bir mart?, kimi zaman bir kumru, kimi zaman ejderha, aslan, kelebek, kar?nca olarak Trkiyeden bahsedece?im. Sizden Benden

VARAN 1 F?nd?kzdede gecenin bir yar?s?, kamikaze uu?lar? yaparcas?na oturdu?um balkonun en ucundaki demirlere konup konup kaan mart?lar? izliyorum. ?zliyorum ve onlarla burun buruna nas?l geldi?ime ?a??r?yorum. ?stanbulda gece gndz bu ku?lar?n insanlarla i ie oldu?unu gryorum. ?a??r?yorum ama; ?stanbulun o esrarengiz cazibesine kap?larak bir tuvalin iinden f?rlam?? olan bu grntye ertesi gn al???veriyorum. Ayn? zamanda, insan selinin ruhsuz ad?mlar?ndan, omuz atmalardan yoruluyorum. Alt ve st kom?ular?n yksek sesle transa geti?i aidiyetsiz mzikler t?rmal?yor devaml? kulaklar?m?. yle bir t?rmalama ki ?stanbulun ekstazi yapayl???ndaki bu devingenli?ine mart?lar da ayak uydurarak, mart? olmakl?klar?n? yitirmi?ler. Mekanikler. Srekli strateji retmeye al??maktan, gzelliklerin iinde kaybolup ?iirlerini yitirmi?ler. Yine de, gzeller Tarihin panaromas?n? kanatlar?nda ta??d?klar?ndan m?, bir kilisenin tepesine konup, bir caminin stnden utuklar?ndan m?; yoksa, Galata Kulesiyle btnle?en ???kl? kanatlar?ndan m?? Makyajl?, estetikli olsalar da, yine de gzeller Hayat?n bizatihi gbe?inde, kalabal?klar?n tepersinde ve ko?u?turman?n iinde; Yi?it Bulutun Hong Konga atfen, ?st Kong dedi?i bu ?ehrin mart?lar? onlar. Y?pranm??, kaz?lm??, zlm?, boerderline Renkli, gizemli, foto?rafik, hareketli

VARAN 2 Kar??yakaday?m. Sahilde dola??yorum. Mart?lar denize dokunarak, size yakla??r gibi yap?p tekrar havalan?yorlar. Ard?ndan, vapura binip onlara bir para simit atmaya davran?yorsunuz; elinizin hareketini takip ederek, att???n?z paray? havada kap?yorlar. Bunlar da ?zmirin mart?lar? ?stanbuldakilerden farklar?, yle ortal?klarda pek grnmemeleri Ba?lar?na buyruk, kimi zaman burnu havada hareket etmeleri Mesafeli ve tetikte Neden? nk; ?zmir bir Levanten, bir Sabeteist kenti Liman? var gzkse de, ekonomik ve ticari anlamda hl geri Sanatsal dzeyde bir hilik iinde ?inde ya?ayanlar kendi ya?lar?nda kavrulsalar da, durumdan memnun gzkseler de, bir arkada??m?n karde?inin dedi?i gibi ?zmir Expo 2015 olay?yla bitti.

VARAN 3 K?z?layday?m. Gvenparkta Sovyetik etkiyle yap?lm?? dev an?t?n nnde ve cemaat halinde -Halk Ekmekin att?klar? da dahil- ekmek k?r?nt?lar?n? yiyen kumrular? seyrediyorum. Ankara, karasall???ndan tr mart?s?z bir ?ehir olagelmi?tir. Orada mart?lar?n yerlerini onlar kadar ha?metli, canl?, gzal?c? olmayan; aksine kendi hallerinde rutinlerini gerekle?tiren kumrular alm??lard?r. Kumrular ki, Ankaran?n parklar?n?, bahelerini istila ederek grup halinde gezerler. nk; Ankara ciddiyetini kravat misali boynuna takm??, k?rsal, dzlk, eril bir ?ehirdir. Melih Gkek bu ?ehri de?il 2009, 2010da, 2099da dahi iktidarda kalsa marka ?ehir haline getiremez!.. Tamam baba ?ehrimizdir, atam?zd?r kabul Fakat, nafile!.. Bu ?ehir ?stanbul gibi marka de?ildir. stelik; kumrular? da heyecanlar?n? yitirmi?tirlerdir. Mart?lar misali hareketli ve k?p?r k?p?r de?ildirler. Gelgelelim, mart?lar da kumrular misali inanl?, birbirine s?k? s?k?ya kenetli de?ildirler. arabuk fevrile?ebilirler; aniden bir Hitchock filmindeymi?esine stnze de atlayabilirler.

Gelgelelim, bu i?in kad?n olmakl???na... ?stanbulda bir kad?n ancak paras? olunca huzura kavu?abilir. Devaml? paras?zl??a, duygusuz insanlara, ?ss?z adamlara dair serzeni?lerde bulunsa da; bu ?ehirden vazgeememektedir. Duygular? sarkac?n ucunda sallanan bir ?izofren gibidir. Sanat?n, konserlerin, sergilerin, gkyznn, kalabal???n, gzel i ama??rlar?n?n, koca koca kitap?lar?n, mzi?in, minyatrn, en nemlisi ekme?in merkezindedir. Uyar?lma srekli suretle devam etmektedir.

Ayn? kad?n ?zmirde ok rahatt?r. Rehaveti zerine h?rka misali giyinmi?; lakin bald?r? hl esintiye kar?? ?plak haldedir. Havas?ndan da geilmemektedir. Gzeldir, al?ml?d?r. Aniden parlay?verir, abuk sner. G?snn k?n?nda teninde biledi?i hanerini gizler. Dans, iki, ekirdek geninde kavrulur gider teni. Siyasetten anlamaz, Demet Akal?n tad?nda ?ark?c?lar dinler. Ara s?ra, ?zmirin Kavaklar? dolan?r diline, efelenir ak?rkeyif.

Ankarada m?? Kad?n niformdur. Tek renk hakimiyetindedir bedeni. Olmad?, bir-iki kontras tak?l?r k?yafetleri. Abus bir ifadesi vard?r. D??ar?dan geleni hemen tan?y?verir, gzlerini ona iviler dik dik. Bak??lar? da bu yzden tek bir noktaya odaklan?r. Yorgundur. ?stanbuldakine denli daha b?kk?n bir yorgunluk ??ten eve, evden i?e konar durur. Otobste giderken, sadece devasa ve kuru binalar? izleyebilir lks manzara olarak. Siyaseti bilir; ama, stnkr ve sansrldr her ?ey. Tiyatrodan, sinemadan da bihberdir. ?ikayet eder, yine de gitti?i yoldan gitmeye devam eder. Kendisine tek yn ?retildi?i iin

Grd?nz zere, mart? ve kumru analizlerinden yola ?karak, farkl? bir slupla siyaset yapt?m kendimce. Anlayan, Osmanl? Devletinden Cumhuriyete, a?da? Trk kad?n? olmakl???n dayan?lmaz hafifli?inden AKP-CHP gerginli?ine, kadrola?madan ekonomiye, psikolojik gerginlikten cinnete de?in geni? bir alana yayarak h?zla tekrar okuyabilir bu yaz?y?. ?nmezse, Denizliden Vana, Trabzondan Antalyaya, Elaz??dan Bursaya kadar uzayan k?r?k fay hatlar?nda kendi ku? analizlerini de yapabilir. Ku? yoksa, da? keisi, inek, horoz v.s hangi simgeyi kestirirse gzne, ba?layabilir siyaset yapmaya. Trkiyede durum daima YAPISALDIR. Biz de bu yap?n?n birer KUANTIYIZ. Dolay?s?yla, profesyonel ku? gzlemcisi olmaya da gerek yok. ?karsamalarda bulunmak gayet kolay... Bize neden buram buram Milli E?itim kokan co?rafya derslerinde blgelerimiz ve bu blgelerde yeti?en rnler/hayvanlar ezberletiliyor san?yorsunuz!..

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri