forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

atif-unaldi-650ATIF ÜNALDI - KONUK YAZAR

Geçti?imiz haftan?n en önemli gündem maddelerinden biri bulut teknolojilerin güvenli?ini sorgulamam?za sebep olan Kate Upton, Jeniffer Lawrance gibi ünlülerin resimlerinin çal?nmas? olay?yd?.

 

Apple ve güvenlik ?irketleri daha nas?l gerçekle?tirildi?ini aç?klayamasalar da ben konuyu ba?ka bir noktadan, sosyal medyada çok tart???lan bir yönden bakaca??m.

Her ne kadar Amerika’da bu resimlere bakmal? m?y?z sorusuna, “intikam pornosu”, “insan? a?a??lama” terimleri ile net bir hay?r cevab? verilse de, Türk medyas? reklam için trafik derdine dü?tü?ü için resimleri bütün aç?kl??? ile web sitelerinde yay?nlad?.

Uzun zamand?r, web sitelerinin trafi?ini yukar? çekmek ve bu sayede reklam gelirlerini artt?rmak için dakikada bir sitelerini “refesh” eden, foto?raf galerileri ile haberi atomlar?na ay?ran, ba?lamam?? maç?n sayfas?n? geni? özet sayfas? ad?yla açan bu ç?lg?nlar en sonunda ki?isel mahremiyeti hiçe sayarak bu resimleri de yay?nlad?lar.

??te onlar? bu noktaya getiren yedi ölümcül günah…

Avaritia (?ng. greed) Açgözlülük (Mammon’a atfedilmi?tir) : Baz? gazetelerin reklamc?lar? zaten küçük olan reklam pastas?n?n tamam?na sahip olmak istiyor.

Acedia (?ng. sloth) Tembellik, miskinlik (Belphegor’a atfedilmi?tir): Reklamc?lar, rekabet için katma de?erli projeler yapacaklar?na, birim fiyatlar? a?a?? çekiyorlar. 

Luxuria (?ng. lust) ?ehvet dü?künlü?ü (Asmodeus’a atfedilmi?tir) : Trafi?in artt?r?lmas? bask?s?yla kar??la?an site yöneticileri her türlü ?ehveti internet trafi?i elde etmek için kullan?yor. 

Gula (?ng. gluttony): Oburluk (Beelzebub’a atfedilmi?tir) : Ayr?ca birçok gazetenin web sitesi markalar?n? büyük göstermek için teknoloji ve donan?mlara ihtiyaç haricinde yüksek bedeller ödüyor.

Invidia (?ng. envy):

K?skançl?k, hasetlik (Leviathan’a atfedilmi?tir) : Ancak, Türk pazar?na s?k??an içerik üreticileri, evrensel standartlarda ileti?im yapan gazetelerin trafi?ini k?skan?yor ve sonunda sayfay? belli aral?klarla yenileyerek “refresh”, sitelerine gelen trafi?i yalanc? bir istatistik ile artt?rmaya çal???yor.

Ira (?ng. wrath): Öfke, y?k?c?l?k, gazap etmek (Behemoth’a atfedilmi?tir) : Ancak buna ra?men internet istedi?i trafi?e ula?amay?nca, bahane olarak içri?inin küçük siteler taraf?ndan çal?nmas?n? gösteriyor. Özellikle bili?im bas?n?ndaki küçük siteler bunun tam tersini dü?ünüyor. 

Superbia (?ng. pride): Kibir, kendini be?enmi?lik (Lucifer’e atfedilmi?tir) : Son notada içeri?i kapatma karar? al?n?yor. Ama ajanslardan, ileti?im dan??manlar?ndan al?nan jenerik içeri?in d???nda özgün içerik olarak elde sadece kö?e yazarlar? kal?yor. Onun payla??m?n? kendi üzerlerinden yapmaya çal???yorlar. ??te kibrin son noktas?.

Bir kurumu yanl?? al?nan bir karar bat?rmaz ama yanl?? bak?? aç?s? sonucu yanl?? al?nan birçok karar bat?r?r. Hani gazetecilik ölüyor mu diye soruyorlar ya, böyle yanl?? kararlar al?nmaya devam edilirse hem gazetecilik ölür hem de fena itibars?z bir ?ekilde ölür…

http://atifunaldi.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri