forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

NEMFOMANYAKLIKLARIMIZIN SINIRINDA

Aktif .

neslihan_yalmanNESL?HAN YALMAN: Cumhuriyet gazetesi son dnemde kitap eklerinin kapaklar?nda ?plak kad?n figrlerinin oldu?u tablolara yer vermeye ba?lad?. ?ktidara ba?rts ve yasaklar zerinden yklenilirken, muhalif parti ideolojisine yak?n bir gazete ?plak kad?nlar? sanat?n imbi?inden geirerek okuyucunun gzne sokuyor.

***

Trkiyedeki siyasi gerginli?in toplumsal alandaki izd?mnfarkl? bir a?dan gsterebilmek ad?na bu yaz?y? yazmay? kendime vazife edindim.
Cumhuriyet gazetesi son dnemde kitap eklerinin kapaklar?nda ?plak kad?n figrlerinin oldu?u tablolara yer vermeye ba?lad?. Biz legal ve daha elit olmas? a?s?ndan bu al??malara n diyoruz.

Bas?m dnemleri dikkate al?nd???nda bu nler sosyolojik ierikli baz? durumlar?n da sinyalini veriyor. ?ktidara ba?rts ve yasaklar zerinden yklenilirken, muhalif parti ideolojisine yak?n bir gazete ?plak kad?nlar? sanat?n imbi?inden geirerek okuyucunun gzne sokuyor.

Bu da yetmiyor. Ay?e Arman mini etekle Fatihte ve ba?rtsyle Reina nnde poz vererek psikiyatrik vaka dzeyindeki blnm?l?n anlar?n? al?yor.

Sar???nlar da kitap okurmu?!

Bylesi ortaya kar???k bir ortamda Ertu?rul zkkn Hrriyetteki 10 Temmuz 2009 tarihli yaz?s?na ili?iyor gzm. Yaz?n?n kuprn daha nce kesmi? ve kt zamanlar iin bir kenara koymu?um. Bugnler iin kullan?lmak zere beni bekliyormu?.

Marilyn Monroenun bikinisiyle Ulyssesi okudu?u foto?raf hakk?nda yaz?lan bu k?eyaz?s?n?n ba?l??? Bir Kad?n?n Ktphanesi

Geenlerde izledi?im Bir Nemfoman?n Seks Gnl? filmini an?ms?yorum.(Film gi?e getirisi d?nlerek Bir Kad?n?n Seks Gnl? ?eklinde isimlendirilmi?). Ard?ndan filme dair H?ncal Uluun yapt??? k?sa yorumu d?nyorum. Sonra da zkk ve Ulu gibi isimler aras?nda nemli benzerlikler oldu?una kanaat getiriyorum. Mesela, kad?nlar?n sar???nl?klar? ve sekse yakla??mlar? gibi konular? hep erkeklerin yazmalar?, tornadan ?km??as?na kullan?lan beylik ifadeler ve sloganlar gibi benzerlikler

Bu duruma itiraz ediyorum. Neden lkemizde poplist sylemlerin tesinde, bir kad?n ?k?p Bir Nemfoman?n Seks Gnl? filmini insan boyutuyla analiz etmiyor? Neden n al??malar hep kad?n bedeni zerinden al?mlan?yor? Erkek bedeninin de kaslar ve k?vr?mlar itibariyle resme konu olabilece?i kan?s?nday?m.


Kabul ediyorum, film kimi popler kayg?larla olu?turulmu?. Yine de ortada kad?n bedenine, kad?n bedeninin kapitalizmin penesinde k?vranm??l???na, seksel ili?kilerin karma??kl???na, a?k?n dn?mne, erkeklik ve kad?nl?k durumlar?na dair bir sorun var. Film bu ynyle izlendi?inde - h?zl? akan hikayesi d???nda- bir yaraya parmak bas?yor. Erkek yap?nca elinin kiri, kad?n yap?nca srtk olur! diye bas bas ba??r?yor. Nemfomanl???n kimler taraf?ndan isimlendirildi?ini sorguluyor.


Kad?n Olmak-l?k Ve Bizim Marilyn

Monroenun trajedisi de bu noktada kar??m?za ?k?yor. Niin Marilyn Monroe hep erkekler taraf?ndan tan?mlanan aptal sar???n model oluyor? Aptal sar???n bir tek adam yok mu dnyada? Niye aptall?k s?fat? kad?na ykleniyor?

zkk bu nyarg?y? k?rmak istemi? gibi grnse de, yapt??? -t?pk? umre ziyareti konusundaki tavr? misali- bana pek samimi gelmiyor. Kendisi entelektelli?in ne demek oldu?unu, Monroenun entelektel olup olmad???n? tart??m?yor. Kal?plar? k?ramayan eril bir yaz? yaz?yor. Eve Arnoldun Marilyn foto?raf?na iim a?ld?, helal olsun dedi?i yetmiyor; okuyucuyu da o foto?rafa odaklayarak merkezi kayd?r?yor.

Ortada ne Ulysses var ne de bu eserin kad?n ruhuna dokunu?una dair bir iz T?pk? Arman?n genel-geer ifadelerle ve karton foto?raflarla ssledi?i ba?rts hakk?ndaki yaz?s? gibi Derinli?i yok. Sosyolojik alt yap?s? da Kad?n olmakl???n da, insan olmakl???n da s?z?s? yok. Ruhlar?n?n asidi kam?? ?plak kad?n figrlerinin yer ald??? uzams?z resimler gibi Kad?na dair tm yar?m kalm??l?klar tasvir edilmeyip kabataslak kullan?l?yor.

Bu durumun iki kad?n aras?nda seim yapamayan ve onlar? tek bedende birle?tiren cips reklam?ndaki agzl ocu?un heyecan?ndan yahut kad?nlar? kontre benzetip arabas?n?n tepesine st ste bindiren zavall? adamdan bir fark? yok. Reklam sektr neyse, sinema ve gazete sektr de yle Bedene fokuslan?p gerisindekini hie say?yor. Her kad?n?n bir kalbi olabilece?ini ak?l edemiyor. Marilynin kalbini de, hat?ras?n? da yerle yeksan ediyor.

Bu lkede kad?nlar a?ka seks konu?am?yor. Konu?anlar popler internet sylemlerinin tesine geemiyor. D?nsenize bilimsel dzeyde ciddi bir seksolo?umuz bile yok. Seksoloji blmlerimizin a?lmad??? da a?ikr Sadece, internete konulan belalt? file orapl? foto?raflar?m?z?n, maskeli yzlerimizin, yalanlar?m?z?n, aldatmalar?m?z?n, aldat?lm??l?klar?m?z?n sahtelikleri mevcut... fke nbetlerimiz, tecavzlerimiz, vajinismuslar?m?z, ereksiyon problemlerimiz mevcut... Madalyonun br yznde nemfomanyakl?klar?m?z da var. Nemfomanilerimiz de?il, NEMFOMANYAKLIKLARIMIZ!..

Art?k, pornografiyi geri plana itip gerek erotizmi tart??mam?z gerekti?i kan?s?nday?m. Kafam?z? monitrlerimize glmseyen porno y?ld?zlar?n?n grntlerinden bir nebze olsun kald?r?p, biraz da Binbir Gece Masallar?na, Leyla v Mecnuna, buram buram a?k kokan ?iirlere evirmeliyiz.

Baz? ?eylerin popler sylemlere kamadan art?s?yla eksisiyle konu?ulmas?n?n vakti geldi. Kimbilir belki bir gn Berlusconinin apk?nl?k durumlar?n? i?tahla anlatan televizyonlar ve gazeteler azalacak. Arka sayfa gzelleri grmeyece?iz art?k. Kimbilir belki bir gn ba?rtl olman?n pskolojik ve sosyolojik temellerini anlatacak gerek ara?t?rmalar yap?lacak, kaliteli yaz? dizileri yay?mlanacak. Seksin hayvan bir birle?me durumu olmas?n?n d???nda, bir dokunma/hissetme i?i oldu?una da dikkat ekecek yetkin ki?iler yeti?ecek.


O zaman daha bir bar???k ya?ayaca??m kad?n kimli?imle. O zaman Marilyn Monroenun da bir ruhu oldu?u anla??lacak inan?n bana. Ge olsa da!..

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri