forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

NESL?HAN YALMAN
neslihan_yalmanMill Gazete yazarlar?ndan Mahmut Topba? bir yaz?s?nda kltrel Mslmanl?k'tan bahsetmi?ti. Bu lkenin solcusunun bile yerde Kuran-? Kerim grse kald?r?p sayg? gsterece?ini ifade etmi?ti.
Bu tespiti olduka nemli buluyorum. Trkiyede birbirini yiyen z?t kutuplar varm?? gibi grnse de, her birinin tekini bir ?ekilde beslendi?i a?ikr Sistem bu ?ekilde i?liyor.

Ya?ad???m bir olaydan yola ?karak kltrel Mslmanl?k konusunu amak istiyorum. Gne?li bir ?zmir ?lesinde Kemeralt? ar??s?na u?rad?m. ?nsanlar iki para mal satabilmek iin m?terinin gznn bebe?ine bak?yorlard?. o?u, krizin etkisiyle kepenk bile indirebilece?ini belirtiyordu. Suratlar abustu. Sinirler gergindi. Do?udan ve Gneydo?udan gelen i?portac?lar etraf? p?trak gibi kaplam??lard?. Boykot etmek ne kelime, ucuz in mallar? g?rla gidiyordu. Ne diyelim, herkes ekmek paras? pe?indeydi.

ar??y? geze geze ?ad?rvan?n oldu?u blgeye geldim. Caminin oradan ankaya taraf?na geecektim. Derken bir aktar dkkan?na girdim. Ad?n? vermekte beis grmedi?im Mecitefendi markal? ?ifa rnlerinden edinmek amac?yla F?nd?kya?? almak zere girdi?im dkkandaki adamla muhabbeti koyula?t?rd?k. Kendisine Mecitefendinin ok iyi bir marka oldu?unu, di?er marka aromatik ya?lar?n, esanslar?n bu denli iyi ve hesapl? olmad???n? sylyordum. Ard?ndan, Mecitefendinin sahibinin kim oldu?unu sordum. (Daha nce birka ki?iye daha sormu?tum.) Valla tarikattanm??. Ama, rnleri ok temiz Allah var, iyi mal retiyorlar. Yanl?? anlamay?n. Ben yle cemaat i?lerini filan sevmem. Hepimiz biriz. Ayn? dine inan?yoruz de?il mi can?m. ?eklinde bir yan?t ald?m.

Adam?nkulland??? Allah var ifadesine tak?ld?ktan sonra (buraya tekrar dnece?im); ben Hepimiz ayn? camiye girip namaz k?l?yoruz. Tarikat marikat o e?ikte bitiyor dedim. A?z? kulaklar?na vard?: De?il mi yaa ok do?ru!..

Tarikat derken, firman?n sahiplerinin Nak?i oldu?unu duydu?umu da belirttim. Bu kesimin Saadet Partisine yak?n oldu?u sylenmi?ti bana. Do?rudur. Oras?n? bilemem. diyerek ba??n? sallad? dkkan sahibi.

lkemizde refleksler d?ncelerin birka ad?m nne geti?i iin, birkaara?t?rmac?n?n, okumu? adam?nd???nda kimse Nurculuk ve Nak?ilik aras?ndaki fark?, hangisinin hangi fikriyat? ve ideolojiyi savundu?unu net olarak bilmiyor. Birbirleriyle kimi noktada fikri ayr?l?klara d?tklerini de Bylesi derinlikli analizlerin ve tart??malar?n tesinde, yo?unlukla cumhuriyeti-?eriat yanl?s?(tarikat?), laik-anti laik gibi kar??tl?klar yahut ?l?ml? ?slamc?, muhafazakar, ulusalc?, milliyeti, Atatrk, liberal, neo-liberal ba?l?kl? yuvarlak tamlamalar revata Sylenince hemen eriyiveriyorlar a??zda de?il mi?

Oysa bylesi yuvarlak ifadelerin kullan?ld??? tart??malar?n da tesinde, art?k yeni tart??malara kap? aralamak gerekiyor. Mesela, dirsek temaslar? olsa da SP ile AKP aras?nda e?itli gr? ayr?l?klar? bulunuyor. Bunu iyi analiz etmek gerek!..

Hadi gr? ayr?l?klar?n? bir kenara b?rakal?m. ?kisi de ?slam izgisinde ilerliyorlar diyerek laf? Trk usul genelle?tirelim. Peki Mecitefendi gibi bir firman?n ?slamik unsurlarla hareket etmesi kimilerini niin rahats?z ediyor? Meseleye i? ahlak?ve profesyonelle?me a?s?ndan bak?ld???nda bu marka hayli yol katetmi? durumda. Niin konu?tu?um- insanlar bu markadan bahsederken, onlar?n tarikat? olduklar?n?n da alt?n? izme ihtiyac? duyuyorlar?

Aktar bey di?er birok markan?n esansla sabit ya?? ay?rt etmediklerini, kilosu 20 milyar olan gl ya?? yerine gl esans? kar???m?n? m?teriye yutturduklar?n? da ifade etti. Tketiciyi kand?rma cezas? olan 1,5 milyar? her seferinde pa?a pa?a dediklerini ekleyerek... Bu durumda o dinci bu laik, ?u sosyalist bu liberal gibi yaftalar kullanabilir misiniz? Bence hay?r!..

Burada sadece insan de?erler nam?na- i? ahlak?ndan bahsedebilirsiniz. Bunu kimileri cemaat, kimileri sa?l?k, kimileri de Atatrk ekseninde yapar. Birbirimizin nn t?kamad?ktan ve insanlar i?lerini bile?inin hakk?yla yapt?ktan sonra Niye almayal?m ki Mecitefendi ?ifa rnlerini? Niye rn kalitesinden nce, bu firman?n tarikat? oldu?u konu?ulsun?

Kltrel Mslmanl???n Tezahrleri Ve Herbirimizin Tarikleri

Verdi?imiz rnekte ?slam?n kltrel olarak nas?l i?ledi?ini de grebiliyoruz. ?ster SPye, ister CHPye, ister MHPye, ister AKPye oy verelim hepimiz ayn? ezan sesinin at?s? alt?nda toplan?yoruz. Ayn? anakkale Sava?? kahramanl?klar?n? dinliyoruz. ?steyen sava?a askeri strateji ynnden bakar, isteyen Atatrkn azmi ve ba?ar?s?, isteyen de Allah?n mucizesi olarak Sonunda sava? bizim sava??m?z, lke bizim lkemiz, din bizim dinimiz Bir olan noktalara vurgu yapmal?y?z.

Srekli birbirimizi blp paral?yoruz. Gl olanlar iktidarsal nesneyi znel ?karlar? iin kullanarak gszlere tahakkm uyguluyorlar. ?iddete ve ezmeye e?ilimli olanlar?n gerek Mslmanl?kla bir alakalar? yok. Ne din, ne insanl?k, ne evrensel de?erler buna msaade edecek ?iddeti bar?nd?rmamal? iinde.

?slamik bilinalt?

Gn iinde dinledi?iniz ?ark?lara ve kulland???n?z kal?p cmlelere dikkat edin. Allah?ndan bul!, Allah?m neydi gnah?m!, Allah korusun!, Allah var! v.s E?er bu lkede koyu k?vaml?- din kar??tlar? o?unlukta olsalard?, Allah kelimesi tamamen yasaklan?rd?. Byle bir ?ey olmad???na gre, kltrmz/dilimiz ire Allah zaten var. ?stense de skp at?lamaz. Ateist yahut H?ristiyan oldum diyen bir Trkn iinde bile bir nebze olsun Allah bulunuyor. Dinin etki etti?i kltrel kodlar ok gl nk... Dine inanm?yorum ya da din de?i?tirdim diyerek bunlar? bir anda silemezsiniz. Senelerin, belki de tarihin birikimi devreye girer o noktada. Sadece birimizin ha?emas?, birimizin bikinisi, birimizin seccadesi, birimizin a?da? ya?am derne?i deyip birbirimize k?l?lar ekiyoruz. ekilen k?l?lar eskrim dzeyinde kalsa sorun yok; spor der geeriz. Centilmenlik kazan?r. Fakat, haks?z yere tutuklamalar, e?itim haklar?n? k?s?tlamalar, ayn? peygambere inananlar? Alevi-Snni diye ay?rmalar ho? olmuyor. Cami de cemevi de cem(birle?tirmek, toplamak, toplanmak) kknden geliyor. yleyse neyi, niye ayr??t?r?yoruz?

Bu yzden, izgisinden dn vermedi?i srece sahipleri hangi tarikata ye olurlarsa olsunlar Mecitefendi rnleri vgy hakketmektedir. Yetkililerle tan??m??l???m yahut firmadan be? kuru? para alm??l???m yok. Bu yaz?y? bir m?teri olarak memnuniyetimi belirtmek iin yazd?m. Ba?ka bir gr?e sahip, ba?ka bir firma iin de yazabilirdim ayn? yaz?y?. Fakat, kendimi a?klama yapmaya mecbur hissetim. Ne de olsa, buras? Trkiye de?il mi? Her an herkes herkesi beyniyle, kalbiyle ve diliyle fi?leyiveriyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri