forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

CNEYT ZDEM?Rcuneytozdemir
Taraf gazatesinin 21Eyll say?s?nda Sevan Ni?anyan?n pervas?z slubu ile yazd??? yaz?y? okuyunca endi?elendim. Sevan Ni?anyan Sansr hakk?nda yazd??? yaz?y? ?u ?ekilde bitiriyordu;

Neymi?? Allah diye biri varm??, can? s?k?ld?ka kitap yazarm?? ama art?k yazmamaya karar vermi?, p?rp?r kanatl? ulaklarla birtak?m hazretlere mesaj iletirmi?, o hazretlere dil uzatan maazallah arp?l?rm??. Bu hikyelere istemesen inanma diyorlar, tamam, ama inanmad???n? a?k a?k sylemen caiz de?ildir. Nedenmi?? Mslmanlar al?n?rm??!Do?an?n bo?luk kabul etmemesi gibi, bu topraklar?n havas? m?d?r, suyu mudur, zgrlk kabul etmiyor herhalde.

Ya?ad??? lkenin ruhunu anlamayan kendine sonsuz gvenen bu zat?n kaleminden ?km?? bu zgrlk tan?m? byk tepki yaratt?.Yaln?zca Taraf gazetesinin iinde yeni ba?layan yazarlar?n? ileden ?kartman?n tesinde e?er internet sitelerinde okur yorumlar?na bakarsan?z bir Tsunaminin geldi?ini gryorsunuz.

Okuyucu yorumlar?nda yzlerce ki?i Ni?anyana ana avrat dz gitmekle kalm?yor i?in rengi her geen gn de?i?iyor da

Beni endi?elendiren bu i?te.

Hepimiz ayn? Tanr?ya ya da bir Tanr?ya inanmak zorunda de?iliz elbette. Herkesin inanc? inan dnyas? kendine kals?n. stelik dinleri, inanlar? ele?tirmeyece?iz diye bir kuralda yok. Tam tersi. Richard Dawkinsin Tanr? Yan?lg?s? adl? kitab? san?r?m dini konulara ele?tirinin nas?l yap?labilece?ine dair ok gzel bir rnek. Her ne kadar Dawkins ?slama ynelik ele?tirilerini bir para arka plana gizlese de bilimsel olarak Tanr? kavram?n? sorgulamalka kalmay?p, bilimin ipine tutunup dinleri yerden yere vuruyor. Bunu yaparken kimi zaman sarkastik olsa da tezlerini bilim adamlar?na, ya da verilere dayan?rken her zaman zenli ve ciddi.

Sevan Ni?anyan?n Sansr ba?l?kl? yaz?s?n?n arkas?na katt??? bu gev?ek, lakayit ve laf soku?turan sluptan ok uzak bir yerde duruyor Dawkins.

Hatta tam ters k?ede.

Sevan Ni?anyan? en son e?inin ba??na kendi d??k?s?n? dkt? korkun olaylarla hat?rlam??t?k.

Anlas?lan kavanozu boca etme s?ras? ?imdi inanl? insanlara geldi.

Bunun Ni?anyancas? da d?nce zgrl?.

Geen gece program?ma ald???mda belki biraz bunu konu?uruz diye d?nyordum. Ben bunlar? d?nrken Ni?anyan?n hayli kstah slubunu kar??mda dikilirken bulunca ?a??rd?m.

Ni?anyan nereden ald???n? kestiremedi?im bir g ve korkun bir zgven ile kar?s?n?n ba??na d??k? dkmekten, siyaseten bu lkenin hemen btn de?erlerine svmeyi bununla da yetinmeyip dini konularda sat?rl?k mizah retmeyi kendine hak olarak grebiliyor.

Bunun nedenini anl?k bir fke olarak de?erlendiriyor.

Bu kime duyulan fke? sorusuna bir cevab? yok.

Hata yapt???n? d?nyor ama zr dilemeye de gerek grmyor.

Peki biz bu pervas?z ve nobran adam?n anl?k fkelerini d?nce ve ifade zgrl? olarak pazarlamas? kar??s?ndanas?l bir slup tak?nmal?y?z?

Hali haz?rda ortal?k aya?a kalkm??kenbile kendi deyimi ileka??mamal? m?y?z yoksa entellektel zgrlk parantezi ile kendisine yeni payeler mi vermeliyiz?

Ben a?k syleyeyim bu lkenin nabz?n? bir para tuttu?umu d?nerek bu yaz?n?n hayli provokatif ve kasten yaz?lm?? bir yaz? oldu?unu d?nyorum.

Bugn konu a?ld???nda kibrinden kstahl???ndan hibir taviz vermeyen Ni?anyan zr bile dileyerek bu meseleyi atlat?rsa byk ba?ar?.

Ama i? art?k yaln?zca Ni?anyan?n slupsuzlu?u veya densizli?ini de a?m?? gzkyor. Taraf gazetesi yneticilerine internet haberlerinin alt?nda okuyucu yorumlar?na bir gz atmalar?n? tavsiye ederim. Amac?m ate?e benzin dkmek de?il, parlayan bir ate?i haber vermek.

Say?n Alper Grm?n bu konuyla ilgil yaz?s?n? Taraf gazetesinde ne zaman okuyaca??m?z? merak ediyorum. Ahmet Altan?n bu olaya nas?l bakt??? da ayr? bir merak konum.

Sevan Ni?anyan? ba??na d??k? bo?altt??? kar?s? affetti mi bilmiyorum ama mslmanlar?n affetmesi kolay olmayacak.

Bunu sylemek iin de kahin olmaya gerek yok , ya?ad???n?z lkenin de?erlerinden ve hayat?n gerekli?inden kopmamak kafi.

http://www.dipnot.tv/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri